dailide simonas

De­vy­nio­lik­me­tis Si­mo­nas Dai­li­dė, gi­męs ir au­gęs Vil­niu­je, mo­ko­si pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je, šiemet ją baigia.

Tai ket­vir­ta jo mo­ky­mo­si įstai­ga.

Nuo 5 kla­sės ne­si­mo­kė. Iš­ban­dęs al­ko­ho­lį ir nar­ko­ti­kus, pri­da­ręs ga­ly­bę rū­pes­čių sa­vo tė­vams, šian­dien jis pro­pa­guo­ja svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ir tvir­tai sa­ko:

„Da­ry­siu vis­ką, ką tik pa­jėg­siu, kad pra­blai­vin­čiau Lie­tu­vą!“

Continue reading „Darysiu viską, kad matyčiau sveiką ir blaivią Lietuvą“

joga_himalajai

Joga (sanskr. „jungtis“, „susijungimas su Dievu“) – tūkstantmečius kurta ir puoselėta fizinės ir dvasinės sveikatos praktika. Pirmieji duomenys apie ją siejami su akmeninėmis figūrėlėmis, vaizduojančiomis jogos pozas. Joms – apie 5000 metų.

Pirmąkart joga paminėta „Vedose“ – didžiuliame šventraštyje, kuriam taip pat ne vienas tūkstantis metų. Tačiau vadinamąja „jogų biblija” laikomas indo Patandžalio kūrinys „Jogos sutros“ ir kiti klasikiniai jogos kūriniai Vakarus pasiekė ne taip seniai – simboline data vadinami 1893 metai, kai iš Indijos į Čikagoje vykusį Pasaulio religijų parlamentą atvyko Svamis Vivekananda (1863-1902), žymiojo mistiko Šri Ramakrišnos (1836-1886) mokinys. Jis ketverius metus JAV skaitė paskaitas apie jogą, suskirstė ją į keturis kelius, sudomindamas iki tol nelabai ką apie tai žinojusius vakariečius[1].

Continue reading „Ar lietuviai gali būti jogais?“