kusaite_kavkaz_uzel

Te­ro­riz­mu kal­ti­na­ma klai­pė­die­tė Eg­lė Ku­sai­tė, ku­ri ne­se­niai nu­teis­ta už gra­si­na­mo­jo po­bū­džio SMS ži­nu­tės iš­siun­ti­mą Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rui Jus­tui Lau­ciui, vėl sto­jo prieš teis­mą – šį­kart dėl pro­ku­ro­ro įžei­di­mo, kai jį ir pro­ku­ro­rą Min­dau­gą Dū­dą vie­šai iš­va­di­no nu­si­kal­tė­liais.

Pa­gal J. Lau­ciaus pa­reiš­ki­mą E. Ku­sai­tei iš­kel­tą bau­džia­mą­ją by­lą penk­ta­die­nį pra­dė­jo nag­ri­nė­ti Vil­niaus mies­to ant­ro­jo apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Auš­ra Va­lins­kie­nė. Kal­ti­ni­mų E. Ku­sai­tei nu­si­kal­tė­liu taip pat iš­va­din­tas M. Dū­da ne­reiš­kė, to­dėl by­lo­je jis yra tik liu­dy­to­jas.

Continue reading „Eglę Kusaitę persekioja toliau“

Copy of pr_11

Terorizmu kaltinamai klaipėdietei Eglei Kusaitei nepavyko nušalinti jos byloje valstybės kaltinimą palaikančio Generalinės prokuratūros prokuroro Mindaugo Dūdos.

Vilniaus Apygardos teismas tokį prašymą atmetė. Tačiau Vilniaus Apygardos teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad E.Kusaitė dar maždaug dvi savaites galės džiaugtis laisve. Svarstymą, ar patenkinti prokuroro prašymą trims mėnesiams suimti E.Kusaitę, teismas atidėjo iki balandžio 21-osios dienos.

Continue reading „“Lietuva kiek kitaip įsivaizduoja terorizmą ir išsivaduojamąjį judėjimą nei Rusija”“