vitalijus_satkevicius

Pa­ne­vė­žio mies­to me­ras kon­ser­va­to­rius Vi­ta­li­jus Sat­ke­vi­čius da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se, sa­vo kan­di­da­tū­rą kel­da­mas to­je pa­čio­je Va­ka­ri­nė­je vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, kaip ir jo par­ti­jos ko­le­ga Vi­tas Ma­tu­zas.

Me­ras sa­kė, kad jam trū­ko kan­try­bė ken­čiant V. Ma­tu­zo pa­ti­kė­ti­nio, Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio kon­ser­va­to­riaus Vik­to­ro Tro­fi­mo­vo iš­puo­lius prieš jį.

Kaip sa­ko V. Sat­ke­vi­čius, V. Tro­fi­mo­vas ne­pel­ny­tai jį pra­dė­jo juo­din­ti dar prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus, nes esą var­žė­si su juo dėl ly­de­rio vie­tos kan­di­da­tų są­ra­še. Tad V. Sat­ke­vi­čius ne­bu­vo iš­rink­tas me­ru, net ne­pri­si­de­dant opo­zi­ci­jai – tai pa­da­rė V. Tro­fi­mo­vas.

Continue reading „Kon­ku­ruos du kon­ser­va­to­riai“

panevezys_1

Seimo narys Petras Lomanas gegužės 1 d. dalyvavo ąžuoliuko sodinime Vilniuje, netoli Karaliaus Mindaugo paminklo. Tada jam ir kilo mintis, kad ir į Panevėžį galėtų atvykti aktorius Tomas Vaisieta, prie ąžuoliuko iškilių poetų posmais šlovinęs Lietuvą, Vytautą Didįjį, Laisvę… Jis žinojo, kad su Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininku Juozu Dingeliu, draugijos garbės nariu politologu ir publicistu Viliumi Bražėnu, kitais iškiliais žmonėmis aktorius važinėja po Lietuvą (ypač mėgsta susitikti su moksleiviais) ir skleidžia tėvynės meilės, tautiškumo, patriotiškumo, gėrio ir grožio idėjas, kurių šiandien Lietuvoje ne perdaug.

Ir štai minėta trijulė ir aš, dažnas LPD renginių dalyvis, gegužės 31-ąją apie vidurdienį jau buvome Panevėžio vidurinės mokyklos, prieš kelerius metus pavadintos prasmingu “Vilties” vardu, salėje. Panevėžio miesto tarybos narys, LPD Panevėžio skyriaus pirmininkas Tomas Josas, vienas pagrindinių renginio organizatorių, jaudinosi be reikalo. Mokinių susirinko daug, nors “Vilties” direktorės Danutės Iljinienės kabinete jis nerimavo, kad tokiems renginiams metas nelabai palankus: mokyklose jau atostogų nuotaikos, vyresniesiems – egzaminai. 

Continue reading „Kokioje Lietuvoje norėčiau gyventi?“