Kon­ku­ruos du kon­ser­va­to­riai


Pa­ne­vė­žio mies­to me­ras kon­ser­va­to­rius Vi­ta­li­jus Sat­ke­vi­čius da­ly­vaus Sei­mo rin­ki­muo­se, sa­vo kan­di­da­tū­rą kel­da­mas to­je pa­čio­je Va­ka­ri­nė­je vien­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, kaip ir jo par­ti­jos ko­le­ga Vi­tas Ma­tu­zas.

Me­ras sa­kė, kad jam trū­ko kan­try­bė ken­čiant V. Ma­tu­zo pa­ti­kė­ti­nio, Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio kon­ser­va­to­riaus Vik­to­ro Tro­fi­mo­vo iš­puo­lius prieš jį.

Kaip sa­ko V. Sat­ke­vi­čius, V. Tro­fi­mo­vas ne­pel­ny­tai jį pra­dė­jo juo­din­ti dar prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus, nes esą var­žė­si su juo dėl ly­de­rio vie­tos kan­di­da­tų są­ra­še. Tad V. Sat­ke­vi­čius ne­bu­vo iš­rink­tas me­ru, net ne­pri­si­de­dant opo­zi­ci­jai – tai pa­da­rė V. Tro­fi­mo­vas.

Tik vė­liau, gruo­dį, V. Sat­ke­vi­čiui pa­vy­ko lai­mė­ti me­ro rin­ki­mus. Net ir pa­si­skun­dus TS-LKD va­do­vy­bei, Prie­žiū­ros ko­mi­te­tui, V. Tro­fi­mo­vas esą ne­su­sto­jo, ir ta­da me­ro kan­try­bė iš­se­ko – jis no­ri su­ži­no­ti, ką iš tie­sių re­mia pa­ne­vė­žie­čiai Sei­mo rin­ki­muo­se.

V. Tro­fi­mo­vas nei­gia pul­di­nė­ji­mus prieš V. Stat­ke­vi­čių – esą bu­vo pri­im­ti ne­tei­sė­ti spren­di­mai, įdar­bi­nant me­ro pa­ta­rė­ją. Pa­ne­vė­žio me­ras ga­li su­si­lauk­ti Prie­žiū­ros ko­mi­te­to ne­ma­lo­nės. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Anu­šaus­kas pa­gra­si­no, kad jei­gu V. Sat­ke­vi­čius pri­sta­ty­tų do­ku­men­tus Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ir re­gist­ruo­tų­si sa­va­ran­kiš­ku kan­di­da­tu, Prie­žiū­ros ko­mi­te­to spren­di­mas bū­tų aiš­kus – V. Sat­ke­vi­čius tu­rė­tų iš­ei­ti iš par­ti­jos.

Ta­čiau V. Statkevičius to­kio spren­di­mo ne­bi­jo ir aiš­ki­na, jog V. Ma­tu­zas pats da­bar sie­kia man­da­to, kad gau­tų nau­ją ne­lie­čia­my­bę, o re­a­liai Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai sa­vo kan­di­da­to Va­ka­ri­nė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ne­tu­ri – esą ji tik re­mia ne­par­ti­nį kan­di­da­tą V. Ma­tu­zą.

Pri­min­si­me, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos jam pa­tei­kė įta­ri­mus pik­tnau­džia­vus tar­ny­ba ir klas­to­jus do­ku­men­tus, to­dėl ir su­stab­dy­ta jo na­rys­tė par­ti­jo­je. V. Sat­ke­vi­čius sa­kė, kad ap­tar­ti pa­dė­ties į Pa­ne­vė­žį bu­vo at­vy­ku­si par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, ta­čiau ji, anot me­ro, su­si­ti­ko su sky­riaus pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jais (V. Ma­tu­zui ta­pus įta­ria­muo­ju nau­jas pir­mi­nin­kas iš­rink­tas ne­bu­vo). Pats V. Sat­ke­vi­čius su R. Juk­ne­vi­čie­ne ne­ben­dra­vęs. Šį trečiadienį Priežiūros komitetas išties priėmė tokį sprendimą.

Bu­vęs Pa­ne­vė­žio Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) va­do­vas Po­vi­las Urb­šys Sei­mo rin­ki­muo­se ke­ti­na da­ly­vau­ti ir­gi to­je pa­čio­je vien­man­da­tė­je Va­ka­ri­nė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je: re­gist­ra­vę­sis sa­va­ran­kiš­ku kan­di­da­tu, jis sie­kia „mi­ni­ma­laus tiks­lo“ – už­kirs­ti ke­lią pa­tek­ti į Sei­mą to­kiems žmo­nėms, kaip V. Ma­tu­zas ir į jį pa­na­šiems.

Mak­si­ma­lus bu­vu­sio tei­sėt­var­ki­nin­ko tiks­las – pa­tek­ti į Sei­mą ir at­sto­vau­ti rin­kė­jams be jo­kių įsi­pa­rei­go­ji­mų ko­kiai nors par­ti­jai ar or­ga­ni­za­ci­jai. Jis yra at­me­tęs vi­sus ke­lių par­ti­jų siū­ly­mus, nes no­ri bū­ti įsi­pa­rei­go­jęs tik rin­kė­jams ir ke­ti­na rem­tis bu­vu­siais są­jū­die­čiais ir jų vai­kais, nes pats į tei­sė­sau­gą pa­te­ko iš Są­jū­džio.

Laikraštis „XXI amžius”

Nuotraukoje: Panevėžio meras Vitalijus Satkevičius. 

2012.09.11

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *