Jonas Var­ka­la kan­di­da­tuo­ja Pa­ne­mu­nės apy­gar­do­je Kau­ne


Par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ pir­mi­nin­kas Jo­nas Var­ka­la Sei­mo na­rio man­da­to sieks Kau­no Pa­ne­mu­nės rin­ki­mų apy­gar­do­je.

Dėl po­li­ti­nės veik­los pa­rei­gų ne­te­ku­siam ka­ta­li­kų ku­ni­gui dėl man­da­to teks ko­vo­ti su kon­ser­va­to­re Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­ne, so­cial­de­mok­ra­tu Eu­ge­ni­ju­mi Ko­val­ko­vu, li­be­ral­cen­tris­tu Lai­mo­nu Pau­ra, tau­ti­nin­ku Skir­man­tu Ša­luč­ka, sa­va­ran­kiš­kai sa­ve iš­si­kė­lu­siu Ar­tū­ru Tam­ku­to­niu, Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­ve Ade­le Ma­jaus­kie­ne, Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­te Dže­ne­ta To­li­šaus­kie­ne bei „tvar­kie­čiu“ Ri­mu An­ta­nu Ru­čiu.

Bu­vu­si tei­sė­ja Ne­rin­ga Venc­kie­nė, kaip ir ža­dė­jo, sa­vo kan­di­da­tū­rą ke­lia Vil­niaus Nau­ja­mies­čio rin­ki­mų apy­gar­do­je ir dėl Sei­mo na­rio man­da­to su­si­kaus su du kar­tus iš ei­lės šio­je apy­gar­do­je lai­mė­ju­sia Sei­mo pir­mi­nin­ke, kon­ser­va­to­re Ire­na De­gu­tie­ne (be­je, N. Venc­kie­nė par­ti­jai „Drą­sos ke­lias“ ofi­cia­liai ne­pri­klau­so).

Iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) gre­tų pa­si­trau­ku­si ir per­ėju­si į „Drą­sos ke­lią“ Au­re­li­ja Stan­ci­kie­nė sa­vo kan­di­da­tū­rą ke­lia sos­ti­nės Ant­akal­nio rin­ki­mų apy­gar­do­je, ku­rio­je ba­lo­ti­ruo­ja­si TS-LKD ly­de­ris An­drius Ku­bi­lius. N. Venc­kie­nės te­ta Aud­ro­nė Sku­čie­nė Sei­mo rin­ki­muo­se iš­kel­ta Kau­no kai­miš­ko­jo­je vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ku­rio­je kon­ser­va­to­riai iš­kė­lė da­bar­ti­nį so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rą Do­na­tą Jan­kaus­ką.

Par­la­men­to rin­ki­muo­se par­ti­jai „Drą­sos ke­lias“ at­sto­vau­jan­čiam fo­to­me­ni­nin­kui Juo­zui Va­liu­šai­čiui Jur­bar­ke dėl rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mo teks rung­tis su da­bar­ti­niu val­dan­čio­sios TS-LKD par­ti­jos pir­mi­nin­ko, prem­je­ro A. Ku­bi­liaus pa­ta­rė­ju Vir­gi­ni­ju­mi Va­len­ti­na­vi­čiu­mi.

Fo­to­me­ni­nin­kas bu­vo vie­nas iš Gar­lia­vos įvy­kių, kai bu­vo įvyk­dy­tas teis­mo spren­di­mas ma­ža­me­tę Drą­siaus Ke­džio ir Lai­mu­tės Stan­kū­nai­tės duk­rą per­duo­ti jos mo­ti­nai, liu­di­nin­kų, mer­gai­tės pa­ė­mi­mo dra­mą fik­sa­vęs fo­to­apa­ra­tu. Jis ben­dra­dar­bia­vo su vi­suo­me­ni­ne ko­mi­si­ja, ana­li­za­vu­sia įvy­kius Gar­lia­vo­je ir nu­spren­du­sia, kad spe­cia­lios ma­ža­me­tės per­da­vi­mo mo­ti­nai ope­ra­ci­jos me­tu smur­tas bu­vo pa­nau­do­tas tiek prieš pa­čią mer­gai­tę, tiek prieš jos bu­vu­sią glo­bė­ją Ne­rin­gą Venc­kie­nę, tiek ir prieš Klo­nio gat­vė­je bu­dė­ju­sius pi­lie­čius.

Po­li­ti­nė par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ 50 kan­di­da­tų iš­kė­lė kaip sa­va­ran­kiš­kus rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­vius ir dar 16 kan­di­da­tų ke­lia kaip at­sto­vau­ja­muo­sius rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­vius. Sa­va­ran­kiš­kas kan­di­da­tas tu­ri tei­sę rink­ti au­kas pats, tvar­ky­ti fi­nan­si­nius do­ku­men­tus, o at­sto­vau­ja­mą­jį rin­ki­mų kam­pa­ni­jos da­ly­vį fi­nan­suo­ja par­ti­ja.

„Drą­sos ke­lias“ vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ne­ko­vos su ki­tų par­ti­jų at­sto­vais, jei­gu jie pa­dė­jo par­ti­jai Gar­lia­vos įvy­kių me­tu, to­dėl Kau­ne, Aleksoto–Vilijampolės apy­gar­do­je par­ti­ja ne­kels sa­vo kan­di­da­to prieš kon­ser­va­to­rių Ry­tą Kup­čins­ką, kaip „pa­do­rų“ žmo­gų.

Prieš Naglį Pu­tei­kį N. Venc­kie­nės ša­li­nin­kai iš­kė­lė Vy­tau­tą Kuk­lį, ku­rį į Da­nės apy­gar­dą „per­me­tė“ iš Vil­niaus-Šal­či­nin­kų apy­gar­dos. N. Pu­tei­kis, rin­ki­muo­se pa­no­ręs sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti sa­va­ran­kiš­kai, tei­gia esąs nu­ste­bęs dėl to­kio „Drą­sos ke­lio“ po­el­gio, nes rė­mė bu­vu­sią tei­sė­ją N. Venc­kie­nę, kai Sei­me bu­vo pra­šo­ma pa­nai­kin­ti tei­si­nį jos imu­ni­te­tą.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: centre – Jonas Varkala, „Drąsos kelio” kandidatas Seimo rinkimuose.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.09.11

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *