palydovas_1

Jaunieji Lie­tu­vos mokslininkai ke­ti­na įsi­tvir­tin­ti kos­mo­so pra­mo­nės rin­ko­je. Pir­mą­jį lie­tu­viš­ką pa­ly­do­vą į or­bi­tą pla­nuo­ja­ma pa­leis­ti 2013 me­tais. Kū­rė­jai jį ke­ti­na pa­va­din­ti „Li­tu­a­ni­ca 1“, pa­gerb­da­mi S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no skry­dį per At­lan­tą.

Pir­mo­jo lie­tu­viš­ko pa­ly­do­vo ini­cia­to­riai – VšĮ „Ino­va­ty­vūs in­ži­ne­ri­niai pro­jek­tai“ di­rek­to­rius Vy­te­nis Bu­zas ir pro­jek­tų va­do­vas Lau­ry­nas Ma­čiu­lis. Lie­tu­viš­ko na­no­pa­ly­do­vo pro­jek­to ini­cia­to­riai pa­ly­do­vą ku­ria ben­dra­dar­biau­da­mi su ben­dro­vė­mis „Pre­ci­zi­ka-MET SC“, „LTLAB“, „Ar­cus No­vus“, „WEB SYSTEMS“, Kos­mo­so moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­tu, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tais, Lie­tu­vos ra­di­jo mė­gė­jų ben­druo­me­ne. Pro­jek­to glo­bė­ja – Lie­tu­vos kos­mo­so aso­cia­ci­ja.

Continue reading „Lietuviškojo palydovo paleidimas planuojamas kitąmet“