Lietuviškojo palydovo paleidimas planuojamas kitąmet


Jaunieji Lie­tu­vos mokslininkai ke­ti­na įsi­tvir­tin­ti kos­mo­so pra­mo­nės rin­ko­je. Pir­mą­jį lie­tu­viš­ką pa­ly­do­vą į or­bi­tą pla­nuo­ja­ma pa­leis­ti 2013 me­tais. Kū­rė­jai jį ke­ti­na pa­va­din­ti „Li­tu­a­ni­ca 1“, pa­gerb­da­mi S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no skry­dį per At­lan­tą.

Pir­mo­jo lie­tu­viš­ko pa­ly­do­vo ini­cia­to­riai – VšĮ „Ino­va­ty­vūs in­ži­ne­ri­niai pro­jek­tai“ di­rek­to­rius Vy­te­nis Bu­zas ir pro­jek­tų va­do­vas Lau­ry­nas Ma­čiu­lis. Lie­tu­viš­ko na­no­pa­ly­do­vo pro­jek­to ini­cia­to­riai pa­ly­do­vą ku­ria ben­dra­dar­biau­da­mi su ben­dro­vė­mis „Pre­ci­zi­ka-MET SC“, „LTLAB“, „Ar­cus No­vus“, „WEB SYSTEMS“, Kos­mo­so moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų ins­ti­tu­tu, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos, Kau­no tech­no­lo­gi­jos ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tais, Lie­tu­vos ra­di­jo mė­gė­jų ben­druo­me­ne. Pro­jek­to glo­bė­ja – Lie­tu­vos kos­mo­so aso­cia­ci­ja.

Kū­rė­jai ti­ki­si pa­ly­do­vo „sme­ge­nis“ pa­nau­do­ti ir mi­si­jo­se at­ei­ty­je. Vie­na iš jų – tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas „QB50“, ku­rio or­ga­ni­za­to­rius Bel­gi­jos Von Kar­ma­no ins­ti­tu­tas „Ino­va­ty­vių in­ži­ne­ri­nių spren­di­mų“ tech­ni­nę pa­raiš­ką įver­ti­no kaip vie­ną ge­riau­sių. Jei­gu lie­tu­viai šį kon­kur­są lai­mės, pa­ly­do­vas į or­bi­tą bus pa­leis­tas 2015 me­tais.

Pir­muo­sius tech­ni­nius es­ki­zus jau­nie­ji moks­li­nin­kai brai­žė sta­žuo­tės NASA cen­tre metu AMES Si­li­cio slė­ny­je… ant po­pie­ri­nės ser­ve­tė­lės. Pro­jek­tą pa­sau­lio kos­mo­so moks­lo vi­suo­me­nei ko­man­da pla­čiau pri­sista­tė lap­kri­čio 28–29 die­no­mis Vil­niu­je vykusioje kos­mo­so kon­fe­ren­ci­jo­je „Kos­mo­so eko­no­mi­ka dau­gia­po­li­nia­me pa­sau­ly­je, 2012“ (SEMWO 2012).

10x10x10 cm dy­džio na­no­pa­ly­do­vą pla­nuo­ja­ma pa­leis­ti iš tarp­tau­ti­nės kos­mi­nės sto­ties ar­ba ko­mer­ci­nius kro­vi­nius ga­be­nan­čių ra­ke­tų pa­gal­ba. Na­no­pa­ly­do­vas or­bi­to­je pra­leis še­šis mė­ne­sius. Pri­va­čios ini­cia­ty­vos pa­ly­do­vų rin­ko­je kol kas – re­tas reiš­ki­nys. Pa­ly­do­vo pa­lei­di­mas – tai sim­bo­li­nis Lie­tu­vos ke­lio į kos­mo­są nu­tie­si­mas. Pro­jek­to ini­cia­to­rių tiks­las – su­lau­žy­ti ne­ga­ty­vius vi­suo­me­nės ste­re­o­ti­pus bei tau­ti­nį ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo kom­plek­są.

Lie­tu­vos kos­mo­so aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Vid­man­tas Tom­kus sakė: „Pa­ly­do­vo pa­grin­di­nė ver­tė – ne pa­ties pa­ly­do­vo su­kū­ri­mas, o aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos, jau­nos, am­bi­cin­gos ko­man­dos for­ma­vi­mas. Tai ga­lė­tų pa­keis­ti Lie­tu­vos si­tu­a­ci­ją glo­ba­lio­se rin­ko­se“. 

Sie­kia­ma kur­ti kos­mo­so pra­mo­nės in­fra­struk­tū­rą Lie­tu­vo­je, ska­tin­ti moks­lo ir ver­slo sri­čių ben­dra­dar­bia­vi­mą, telk­ti ga­my­bi­nius pa­jė­gu­mus, su­ku­riant plat­for­mą jau­niems spe­cia­lis­tams pri­tai­ky­ti sa­vo ži­nias ir įgy­ti pa­tir­ties.

Pa­grin­di­niai pir­mo­jo lie­tu­viš­ko na­no­pa­ly­do­vo tech­ni­niai už­da­vi­niai: iš­ban­dy­ti lie­tu­viš­kus sau­lės ele­men­tus, FM bal­so ret­ran­slia­to­rių (pir­mą­kart pa­sau­lio is­to­ri­jo­je to­kio ti­po pa­ly­do­ve), kos­mi­nę na­vi­ga­ci­ją GPS, pri­tai­ky­ti at­vi­ro ko­do elek­tro­ni­nę ir tech­ni­nę įran­gą kos­mo­so reik­mėms (kol kas at­vi­ro ko­do pro­gra­mos nau­do­ja­mos ne­bu­vo), nu­fo­tog­ra­fuo­ti kos­mi­nę sto­tį, o vė­liau – Lie­tu­vą iš 400 km aukš­čio.

Pro­jek­to au­to­riai glau­džiai ben­dra­dar­biau­ja su San Fran­cis­ko „Ar­du­sat“, ku­rio ko­man­dą su­da­ro Tarp­tau­ti­nio kos­mo­so uni­ver­si­te­to (ISU) ab­sol­ven­tai. Pla­nuo­ja­ma, kad lie­tu­viai bei „Ar­du­sat“ ko­man­da sa­vo ku­ria­mus pa­ly­do­vus ki­tą­met pa­leis drau­ge.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.12.05

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *