Nerijus Bakasėnas, komentaro autorius

Nerijus Bakasėnas

Atmetus mikro ir makro ekonomikos poveiki pardavimams iš esmės pažvelgėme, atrodytų iš pirmo žvilgsnio, į paprastus elementarius dalykus. Atmetus  išorinius veiksnius, norime pažvelgti į darbuotojų ir darbdavių santykius ir jų ryšių. Paaiškiname, kaip suprasti žmogų, kas lemia gerą „foną“ darbe ir galutinį darbo rezultatą.

Portale slaptai.lt pradedame ciklą straipsnių, susijusių su verslui vienu aktualiausių klausimų: kas lemia pardavimo sėkmę?!

Bene pagrindinė užduotis sukurti išskirtinį, geriausią, unikaliausią, jei ne tada pigiausią prekę bet kurioje srityje. Jei nėra išskirtinumo, tada sunkėja pardavimas, nebent tai yra masinės gamybos prekė (jų prekyba ir marketingas šiek tiek skiriasi). Lengviausia pardavinėti, kai gamini geriausias savo srityje, arba pagal specifikacija išskirtinės prekės, gaminiai.

Pakuotė, pateikimas, reklamos galimybės, paskirtis, prekybos sistemos kūrimas, reklamos kūrimas, viešieji ryšiai ir t.t. ypač tai aktualu jei parduodama per sukurtas sistemas, o ne parduoda vadybininkai….

Kalvarijų turgavietė. Slaptai.lt nuotr.

Ir pagaliau trečias, bet, matyt, pats svarbiausias aspektas ypač aktualus parduodant gyvai tai: bendravimas. Mes parduodami gyvai parduodame savo bendravimą, parduodame savo žinias, savo intelektą, parduodame laiką praleistą su klientu, parduodame pagaliau savo intuiciją ir tt.

Ir šių aktualių temų paprašėme specialistų komentarų. Artimiausiu metu juos paskelbsime skiltyje „verslas“.

2019.07.17; 11:02

 

2014 metais kai kurios marketingo tendencijos, dominavusios pernai, ir toliau augs, kitų sprendimų populiarumo kreivė stipriai kris žemyn. Daug kas priklausys nuo to, kaip marketingo specialistai ketina bendrauti su vartotojais, kokias priemones ir taktiką jie naudos, siekiant atkreipti dėmesį pasaulį užvaldžiusiame informacijos triukšme. Geriausių pasaulio ir Lietuvos rinkodaros specialistų įžvalgas apie rinkodaros strategijas, vartojimo įpročius, naujas komunikacijos tendencijas pateikia Lietuvos marketingo asociacija (LiMA).

Socialinės medijos įtaka taps vis labiau fragmentuota. Didieji rinkos žaidėjai, tokie kaip Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, siekdami neprarasti arba didinti vartotojų skaičių, investuos į nišinius projektus, įmones, startuolius.

Continue reading „Rinkodara 2014 metais: tendencijos ir prognozės Lietuvoje ir pasaulyje“

demesys_mmm

Daž­nai žmo­nės pa­klau­sia, už ko­kią par­ti­ją bal­suo­ti. Juk vi­si kan­di­da­tai gra­žiai ir ne­re­a­liai ža­da, o kai su­tei­kia­mas man­da­tas, ta­da rū­pi­na­si tik sa­vo as­me­ni­niais ar­ba siau­ros ver­slo gru­pės, par­ti­jos reikalais, o ne vi­suo­me­nės vie­šuo­ju in­te­re­su, nau­da. Šiame straips­nyje ne­pa­sa­ky­siu, už ką bal­suo­ti, bet pa­pro­tin­ti, ma­nau, rei­kia.

Pir­miau­sia, tik­rai ne­rei­kia bal­suo­ti už tuos kan­di­da­tus, ku­rie iki šleikš­tu­lio šmė­žuo­ja re­kla­mo­se. Leis­da­mi mil­ži­niš­kus pi­ni­gus re­kla­mi­niam „ma­ka­ro­nų ka­bi­ni­mui“, su­pran­ta­ma, už juos tu­rės ati­dirb­ti, iš­lai­das su­si­grą­žin­ti. Jei kal­ba­me apie da­bar­ti­nius Sei­mo na­rius, ku­rie to­liau no­ri pa­si­lik­ti Sei­me, svar­bu pa­tiems pa­si­do­mė­ti, ką jie nu­vei­kė bū­da­mi jame, su­ži­no­ti ne­pri­klau­so­mų eks­per­tų nuo­mo­nę. Tuos, ku­rie dar nė­ra bu­vę Sei­mo na­riais ir kan­di­da­tuo­ja, taip pat ga­li­ma pa­tik­rin­ti pa­gal tai, ką jie nu­vei­kė kaip vi­suo­me­ni­nin­kai, ko­kius dar­bus at­li­ko dar ne­bū­da­mi Sei­mo na­riais, ko­kias idė­jas, veik­las vyk­dė.

Continue reading „Ar kandidatų į Seimą reklama pagaliau suveiks priešingai?“