Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas teigia, kad, nors visuomenės nusivylimas ir pasipiktinimas šių dienų įvykių aplinkybėmis akivaizdus ir suprantamas, sakyti, kad viskas teismuose tik blogai, – neatsakinga ir grėsminga.

A. Valantinas dar kartą priminė, kad visi drąsūs reikšti savo nuomonę, tačiau konstruktyvios diskusijos pasigendama.

„Viešojoje erdvėje pasigirsta kalbos apie pokyčius teismų sistemoje, pirmiausia, reiškiant nepasitenkinimą, tačiau nekeliami klausimai, ko trūksta, kokie sprendimai ir priemonės reikalingi, – tai kuria nepasitikėjimo ir grėsmės atmosferą visuomenėje ir kelia riziką demokratinės valstybės principams”, – sakė A. Valantinas.

„Per beveik trisdešimt nepriklausomos Lietuvos metų teismų sistemoje iš tiesų būta visko – stiprių teismų sistemos sukrėtimų, kritikos, pripažinimo, kad ne viskas gerai. Iššūkių akivaizdoje Lietuvos teismų bendruomenė visada buvo pasiryžusi žengti reikalingus žingsnius, didinančius teismų atvirumą ir eliminuojančius bet kokias korupcijos apraiškas. Todėl ir šiandien galime drąsiai pasakyti, kad esame nepakantūs negerovėms – jas pripažįstame, nesislapstome ir ieškome būdų užkirsti kelią panašioms negerovių apraiškoms ateityje”, – sakė Teisėjų tarybos pirmininkas.

Penktadienį vykusiame Teisėjų tarybos posėdyje teismų vadovybė inicijavo susitikimą su generaliniu prokuroru Evaldu Pašiliu, teiraudamasi, kada galėtų gauti apibendrintą informaciją, reikalingą identifikuoti galimas rizikas. Teisėjų taryba pabrėžė, kad yra pasirengusi bendradarbiauti, kad tyrimas būtų užbaigtas kaip galima greičiau ir visuomenei būtų pateikti visi atsakymai.

„Nepaisant visus sukrėtusių įvykių, šiandien labai svarbu būti atspariems viešumoje pasigirstančioms spekuliacijoms ir į esamą situaciją žvelgti sistemiškai: identifikuoti galimas silpnas vietas ir ieškoti priemonių, kad panašios negerovių apraiškos nepasikartotų. Todėl artimiausiu metu organizuosime neeilinės Teisėjų tarybos posėdžius, kviesdami juose dalyvauti ir kitų institucijų, atsakingų už korupcijos rizikų tyrimą ir vertinimą, atstovus”, – sakė Teisėjų tarybos pirmininkas Algimantas Valantinas.

Pirmininkas pabrėžė, kad tik skaidria veikla yra kuriamas ir puoselėjamas pasitikėjimas teismais bei teisine valstybe.

„Šiandienos įvykių kontekste galiu atsakingai pareikšti – Lietuvos teismai ir toliau dės maksimalias pastangas, kad pradėti įgyvendinti pokyčiai teismų sistemoje būtų tęsiami, o visuomenė neprarastų pasitikėjimo teisingumu”, – teigia A. Valantinas

Teisėjų taryba artimiausiu metu inicijuos susitikimus ir su kitų už korupcijos prevenciją atsakingų institucijų atstovais, siekdama stiprinti bendradarbiavimą, identifikuoti galimas rizikas teismų sistemoje ir užkirsti kelią jų pasireiškimui ateityje.

Informacijos šaltinis – ELTA

2019.02.24; 06:25

KGB_ukraina

Daug kar­tų te­ko su­si­dur­ti su so­vie­ti­niais teis­mais ir „tei­si­ne sis­te­ma“, o da­bar jau mus, bu­vu­sius po­li­ti­nius ka­li­nius, su­si­ran­da ir lie­tu­viš­kie­ji tei­sėt­var­ki­nin­kai. Tad jei kas ne­sa­te su­si­pa­ži­nę su mū­sų, dar oku­pan­tų „auk­lė­tų“ as­me­nų krei­pi­mu­si į vi­suo­me­nę ir pre­zi­den­tę, siū­lau jį jū­sų dė­me­siui.

Kai mes dėl teis­mų krei­pė­mės į pre­zi­den­tą Val­dą Adam­kų, jis vis bė­do­jo, kad nie­ko ne­ga­li… Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­pri­ski­ria sa­vęs prie ne­įga­lių­jų ir ne­at­si­sa­ko tie­sio­gi­nių kon­tak­tų su žmo­nė­mis, to­dėl mes no­ri­me pa­pra­šy­ti ją pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tą į Aukš­čiau­sio Teis­mo pir­mi­nin­kus, nes tai vie­na svar­biau­sių pa­rei­gy­bių vals­ty­bė­je. No­ri­me iš­girs­ti ir ko­kio­je šei­mo­je jis au­go, kuo do­mė­jo­si bren­di­mo am­žiu­je, ko­kie jo po­mė­giai jau­nys­tė­je ir da­bar, ar ne­ben­dra­dar­bia­vo su oku­pan­tų struk­tū­ro­mis ir ką vei­kė vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­tu. Be to, svar­bu ži­no­ti, ko­kias by­las nag­ri­nė­jo, ar tarp jų bu­vo by­lų dėl „pri­chva­ti­za­ci­jos“ ir oku­pan­tų nu­sa­vin­to žmo­nių tur­to ne­grą­ži­ni­mo ir pan. Juk vi­siems ge­riau, kai su­ži­nai apie kan­di­da­tą iš so­li­daus šal­ti­nio, o ne iš ko­kio nors „Ka­ka­du“.

Continue reading „Padėkite atsakyti“

mizaras35

Prokuratūros pareigūnai apie įvykius prokuratūroje kiekvieną dieną informuojami virtualiomis „Dienos naujienomis“, kurias leidžia prokuratūros viešųjų ryšių skyriaus darbuotojai.

Prieš kelias dienas „Dienos naujienos“ pranešė apie eilinį aukščiausios prokuratūros vadovybės susirinkimą, kurio metu „prokuratūros vadovas priminė, kad praėjusią savaitę jam teko priimti labai nemalonius sprendimus. „Suprantu, kad asmeniškai paliestiems labiausiai skauda, ir tai suprantama, tačiau savarankiškas prokuroras turi prisiimti ir atsakomybę už klaidas. Visi dalykai turi būti svarbūs“, ‑ kalbėjo šalies generalinis prokuroras.

Continue reading „Prokuroras Virginijus Mizaras: “Kartu su profesine sąjunga teisybės ieškoti galima net prokuratūroje”“