Padėkite atsakyti


Daug kar­tų te­ko su­si­dur­ti su so­vie­ti­niais teis­mais ir „tei­si­ne sis­te­ma“, o da­bar jau mus, bu­vu­sius po­li­ti­nius ka­li­nius, su­si­ran­da ir lie­tu­viš­kie­ji tei­sėt­var­ki­nin­kai. Tad jei kas ne­sa­te su­si­pa­ži­nę su mū­sų, dar oku­pan­tų „auk­lė­tų“ as­me­nų krei­pi­mu­si į vi­suo­me­nę ir pre­zi­den­tę, siū­lau jį jū­sų dė­me­siui.

Kai mes dėl teis­mų krei­pė­mės į pre­zi­den­tą Val­dą Adam­kų, jis vis bė­do­jo, kad nie­ko ne­ga­li… Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­pri­ski­ria sa­vęs prie ne­įga­lių­jų ir ne­at­si­sa­ko tie­sio­gi­nių kon­tak­tų su žmo­nė­mis, to­dėl mes no­ri­me pa­pra­šy­ti ją pa­teik­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tą į Aukš­čiau­sio Teis­mo pir­mi­nin­kus, nes tai vie­na svar­biau­sių pa­rei­gy­bių vals­ty­bė­je. No­ri­me iš­girs­ti ir ko­kio­je šei­mo­je jis au­go, kuo do­mė­jo­si bren­di­mo am­žiu­je, ko­kie jo po­mė­giai jau­nys­tė­je ir da­bar, ar ne­ben­dra­dar­bia­vo su oku­pan­tų struk­tū­ro­mis ir ką vei­kė vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­tu. Be to, svar­bu ži­no­ti, ko­kias by­las nag­ri­nė­jo, ar tarp jų bu­vo by­lų dėl „pri­chva­ti­za­ci­jos“ ir oku­pan­tų nu­sa­vin­to žmo­nių tur­to ne­grą­ži­ni­mo ir pan. Juk vi­siems ge­riau, kai su­ži­nai apie kan­di­da­tą iš so­li­daus šal­ti­nio, o ne iš ko­kio nors „Ka­ka­du“.

Da­bar dėl va­di­na­mų­jų „vi­di­nių ty­ri­mų“ pe­do­fi­li­jos by­lo­je, ku­riuos at­lie­ka ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras A. Va­lan­ti­nas. Nuo­bau­dą jis pa­sky­rė sa­vo ar­ti­mam ko­le­gai pro­ku­ro­rui Ze­no­nui Bu­ro­kui. Bu­vu­sių po­litinių ­ka­li­nių re­gist­re šis tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nas yra ži­no­mas kaip as­muo, ku­ris su da­bar­ti­niu Aukš­čiau­sio Teis­mo tei­sė­ju Ai­du­ku bu­vu­sių aukš­tų so­vie­ti­nių mi­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­gei­da­vi­mu iš­va­rė iš sa­vo na­me­lio Rū­di­nin­kų miš­ke pi­lie­tį An­ta­ną Dze­voč­ką. Ar tai pa­da­rė dėl to, kad An­ta­nas Dze­voč­ka ne­sle­pia, kad vei­kė 1941 me­tų su­ki­lė­lių prieš oku­pan­tus gre­to­se?

Ki­lus skan­da­lui daug kar­tų te­le­vi­zo­rių ek­ra­nuo­se ma­tė­me Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ją Al­gi­man­tą Smols­ką. Gal pa­me­na­te, kaip Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo bau­džia­mų­jų by­lų ko­le­gi­ja grą­ži­no Al­gir­dui Pet­ru­se­vi­čiui iš­kel­tą by­lą nag­ri­nė­ti iš nau­jo? Dėl to, kad ją Kau­ne pa­sky­rė nag­ri­nė­ti tei­sė­jui, ku­ris pre­zi­den­to V. Adam­kaus jau bu­vo iš­leis­tas į pen­si­ją. Ar to­kie Kau­no apy­gar­dos teis­mo va­do­vų, tarp jų ir A. Smols­ko veiks­mai, bu­vo tik tam, kad pa­di­din­tų so­vie­ti­nio kan­ki­nio kan­čias ar kad tas at­sa­ko­my­bėn ne­be­trauk­ti­nas tei­sė­jas tu­rė­tų ga­li­my­bę pa­vil­kin­ti ir re­zo­nan­si­nę kon­tra­ban­dos by­lą iš Šiau­rės Lie­tu­vos? Ar kas nag­ri­nė­jo šių aukš­čiau­sių Kau­no „by­lų skirs­ty­to­jų“ veiks­mus ko­rup­ci­jos ty­ri­mo as­pek­tu? Bu­vęs Lie­tu­vos pre­zi­den­tas to­kių pro­ble­mų ty­ri­mo ini­cia­ty­vos ne­si­im­da­vo.

„Kliu­ge­rio“ sla­py­var­džiu ži­no­mas as­muo penk­tus me­tus po teis­mus tam­po 1991 m. sau­sio 13-ąją žu­vu­sių as­me­nų gi­mi­nai­čius, po­li­ti­nius ka­li­nius, nu­si­pel­niu­sius Lie­tu­vai žmo­nes vien dėl to, kad mes pa­ci­ta­vo­me du do­ku­men­tus iš 1995 me­tų iš­leis­to KGB do­ku­men­tų rin­ki­nio „Iš nau­jo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos“. Ši kny­ga yra bib­lio­te­ko­se, nie­kas nie­ka­da jos tei­gi­nių ne­gin­či­jo, o ką da­bar da­ro Lie­tu­vos teis­mai? O gal čia vi­sai ne „Kliu­ge­ris“, nes pro­ce­suo­se jo nė kar­to ne­ma­tė­me? Gal čia ad­vo­ka­tų kon­to­ra „Spes“, į teis­mus siun­ti­nė­jan­ti jau­ną, ne­pa­ty­ru­sį ko­le­gą, kar­tu su teis­mais ėmė­si rep­re­si­nių veiks­mų prieš kaž­kam ne­pa­ran­kius so­vie­ti­nės sis­te­mos smer­kė­jus ir kri­ti­kus?..

Pa­dė­ki­te at­sa­ky­ti į šiuos klau­si­mus.

„XXI amžius“

2009.11.18

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *