Romo Kalantos pavyzdys: drąstiška kova už laisvę


Prieš 40 metų, gegužės 14 dieną Kaune, protestuodamas prieš sovietinį režimą, susidegino Romas Kalanta. „Kam daugiau gyventi? Kad šita santvarka mane lėtai ir negailestingai užmuštų? […] Čia niekad nebus laisvės. Net šitą žodį LAISVĖ uždraudė“, – prieš dramatišką mirtį samprotavo devyniolikmetis vakarinės mokyklos mokinys iš Vilijampolės.

Romas Kalanta – Lietuvos Laisvės šauklys, savo gyvybę paaukojęs vardan Lietuvos Laisvės, gimė 1953 m. vasario 22 d. Alytuje Elenos ir Adolfo Kalantų šeimoje. Tėvas Adolfas Kalanta kovojo 16-ojoje lietuviškoje divizijoje, buvo sužeistas, vėliau dirbo partinį darbą. Motina Elena Kalantienė (Vyšniauskaitė) buvo gana religinga, vaikus stengėsi auklėti katalikiška dvasia – vaikystės svajonėse Romas Kalanta ketino tapti kunigu.

Iki 1963 m. Romas Kalanta su tėvais ir artimaisiais gyveno Alytaus mieste, nuo 1963 m. jo gyvenimas buvo susijęs su Kauno miestu, Vilijampole. 1963–1971 m. Romas mokėsi Kauno 18-ojoje vidurinėje mokykloje.

Mokslai jaunuoliui nelabai sekėsi. Bendraklasiai teigė, kad ir pats R. Kalanta, nors ir išmokęs pamoką, dažnai atsisakydavo atsakinėti, nes nematė prasmės. 1971 m. mokyklą turėjo baigti, tačiau neišlaikęs chemijos, geometrijos ir fizikos abitūros egzaminų perėjo mokytis į vakarinę mokyklą. Tuo pačiu metu dirbo Kauno „Aido“ fabrike (Vilijampolėje), kuris gamino vaikiškus baldus, vežimėlius ir įvairus muzikos instrumentus: metalofonus, lūpines armonikėles ir kita.

To meto Romo Kalantos charakteristikose nurodoma, kad jis „buvo apsiskaitęs, rašė eilėraščius, sportavo, grojo gitara“, „lėtas, taikaus būdo, gana uždaras, mėgstantis analizuoti, nelinkęs atvirai bičiuliautis“, „kovojo su melu ir neteisybe, labai mėgo „The Beatles“ muziką“.

Paskutiniais gyvenimo metais išryškėjo Romo nusivylimas gyvenimu, piešiniuose kartojosi aukos motyvas, vaizduojamas kryžius, ugnis ir žmogus. Ketinimą nusižudyti liudija tokios 1972 m. asmeninėje užrašų knygelėje įrašytos frazės: ,,vis nesiryžtu, nors reikia tai padaryti būtinai“, ,,mirtis man bus šventė, lauksiu jos ir sulauksiu“, ,,laiškus sudeginsi ir iš manęs liks pelenų krūvelė“. Jo užrašų knygelėje liko ir paskutinis įrašas: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“. Romas Kalanta suvokė, kad totalitarinė santvarka yra žudanti, ir ryžosi pasiaukoti prisidėdamas prie Lietuvos išsilaisvinimo.

1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode, prie Muzikinio teatro, protestuodamas prieš sovietinį režimą, Romas Kalanta apsipylė benzinu iš 3 litrų stiklainio ir užsiliepsnojęs sušuko „Laisvę Lietuvai!“ Atskubėję greitosios pagalbos medikai Romą į ligoninę išvežė jau netekusį sąmonės. Pastangos išgelbėti gyvybę buvo nesėkmingos, konstatuoti viso kūno antrojo ir ketvirtojo laipsnio nudegimai. Oficialiais duomenimis, Romas Kalanta mirė 1972 m. gegužės 15 d. 4 valandą ryto.

R. Kalantos susideginimas pirmiausia sukėlė spontanišką pasipriešinimą, nesankcionuotą protestą, kuris Kaune, garsėjusiame lietuviška tautine dvasia, gana stipria Katalikų Bažnyčios įtaka, neformaliais jaunimo judėjimais, rado tinkamą terpę. Sovietų KGB pastangos išvengti bet kokių žmonių susibūrimų paankstinat R. Kalantos laidotuves tik dar labiau paaštrino padėtį. Į laidotuves pavėlavęs jaunimas pasipiktino, nešė ir dėjo gėles jo žūties vietoje.

Mieste prasidėjo antisovietinis bruzdėjimas, išaugęs į atvirą pasipriešinimą. 1972 m. gegužės 18–19 d. vyko demonstracijos, kuriose dalyvavo keli tūkstančiai žmonių. Eidami Kauno gatvėmis jie skandavo: „Laisvę Lietuvai!“, „Laisvę hipiams!“. Mieste buvo platinami atsišaukimai „Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!“, „Tegyvuoja Gegužės 18-oji!“ Pažymėtina, kad antisovietiniai neramumai Kaune tuo metu buvo vieni gausiausių Sovietų Sąjungos mastu.

Valdžia prieš manifestantus, be milicijos, metė ir desantininkų bei saugumiečių būrius. Riaušėse suimti 402 žmonės, iš jų 351 vyras, 51 moteris, 97 komjaunuoliai, 192 darbininkai, 37 tarnautojai ir kiti. 1972 m. gegužės–birželio mėn. buvo suimti, o vėliau nuteisti aktyvūs gegužės 18–19 d. pasipriešinimo įvykių dalyviai: Vytautas Kaladė, Antanas Kačinskas, Rimantas Baužys, Virginija Urbonavičiūtė, Kazys Grinkevičius, Vytautas Žmuida, Jonas Prapuolenaitis, Juozas Macijauskas. 33 asmenys patraukti administracinėn, 8 – baudžiamojon atsakomybėn.

Romo Kalantos pavyzdžiu 1972 m. susidegino ar mėgino tai padaryti 13 asmenų. Ši kraštutinė protesto forma – savižudybė susideginant – neišnyko ir vėliau. 1976 m. rugpjūčio 10 d. sovietų kariuomenėje kareivių akivaizdoje susidegino Antanas Kalinauskas.

Iki galo neatsakyta, kokį atgarsį Romo Kalantos žūtis turėjo tarptautiniu mastu. Jau 1972 m. gegužės 20 d. pasaulį pasiekė žinios apie Romo žūtį, neramumus Kauno mieste. Vėlesniais metais Amerikos lietuvių bendruomenės kiekvienais metais prisimindavo R. Kalantos auką, kartu tai buvo dar viena proga priminti pasauliui apie Lietuvos nepriklausomybės siekį.

Įsidėmėtinas, bet dar menkai pabrėžiamas faktas, kad 1972 m. gegužės 22 d. Maskvoje prasidėjo Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento Ričardo Niksono vizitas. „Akiplėšiški“ įvykiai Kaune Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidento vizito Sovietų Sąjungoje išvakarėse akivaizdžiai griovė mitą apie klestinčią ir visas problemas išsprendusią imperiją, supurtė jos valdžios institucijas.

Šis įvykis sukėlė didelį atgarsį ir skatino Lietuvos išsivadavimo siekį, kuris, susiklosčius palankioms aplinkybėms, peraugo į Sąjūdžio judėjimą. Kiekvienais metais kauniečiai paminėdavo Gegužės 14-ąją. Užsienyje gyvenantys lietuviai rengė minėjimus, leido knygas, pašto ženklus, statė paminklus ir kitus atminimo simbolius lietuvių bendruomenių susibūrimo vietose.

2000 m. liepos 4 d. Romas Kalanta apdovanotas (po mirties) 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu. 1990 m. gruodžio 27 d. buvo išleistas įsakymas jo kapą laikyti vietinės reikšmės istorijos paminklu. 2005 m. Romui Kalantai suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas.

R.Kalantos atminimui – paauksuotas medalis

Gegužės 11-14 dienomis Lietuvoje bus minimos Romo Kalantos aukos metinės. Žymiausia pasaulio monetų kalyklų atstovė ir oficiali kolekcinių monetų ir medalių platintoja Lietuvoje UAB „Monetų namai“ pagerbdama Romo Kalantos atminimą išleido paauksuotą medalį.

Medalio dizainas buvo kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su Romo Kalantos artimaisiais. Pasak Romo Kalantos brolio, Antano Kalantos, bet kuris brolio paminėjimas yra reikšmingas ir labai svarbus. „Nors ir praėjo 40 metų, džiaugiuosi, kad visuomenė žino apie gegužės 14-osios įvykius, yra skaitę apie R.Kalantą. Daugiau nei pusę amžiaus renku pašto ženklus, monetas ir sporto atributiką, todėl pagelbėti, kuriant broliui skirto medalio dizainą, man buvo malonu. Gera žinoti ir matyti, kad brolis priskiriamas prie „Iškiliausių Lietuvos žmonių“, – kalbėjo Antanas Kalanta.

Medalio averse vaizduojamas Romo Kalantos portretas, jo fone – Kauno Muzikinio teatro fasadas. Po portretu iškaldinti žodžiai iš Romo Kalantos priešmirtinio raštelio: „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“ ir jo parašas. Palei viršutinę medalio briauną iškaldintas užrašas „ROMAS KALANTA: 1953–1972“. Medalio reverse pavaizduotas įvairių epochų stilizuotas Vytis. Puslankiu palei medalio briauną iškaldintas kolekcijos pavadinimas „Iškiliausi Lietuvos žmonės“. Šis medalis papildo UAB „Monetų namai“ leidžiamų atminimo medalių – „Iškiliausi Lietuvos žmonės“ – kolekciją.

Seime – speciali paroda

Minint Romo Kalantos žūties ir Lietuvos jaunimo masinių protestų ir pasipriešinimo Kaune 1972 m. gegužės 18–19 d. 40-metį, Parlamento galerijoje eksponuojama paroda „Romas Kalanta – Laisvės šauklys ir 1972 m. Kauno pavasaris“, parengta Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus.

Parlamento galerijoje eksponuojamos fotografijos, dokumentai ir jų faksimilės apie Romą Kalantą, per fotografijas pristatoma devyniolikmečio kauniečio biografija, eksponuojami asmeniniai Romo Kalantos daiktai iš Kalantų šeimos asmeninio archyvo. Lietuvos ypatingojo archyvo fondų medžiaga demonstruoja po Romo Kalantos žūties Kaune kilusias masines jaunimo pasipriešinimo demonstracijas Kauno gatvėse ir Romo Kalantos žūties vietoje prie Kauno muzikinio teatro.

Paroda bus atverta gegužės 15 d. 9.30 val.* Ją pristatys Seimo Pirmininko pavaduotojas Česlovas Vytautas Stankevičius.

Taip pat gegužės 15 d. Seime numatyti minėjimo renginiai:

10–10.30 val. – minėjimas, skirtas Romo Kalantos aukos ir jaunimo pasipriešinimo 40-mečiui atminti, Seimo rytiniame plenariniame posėdyje*. Kalbės Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Patackas.

10.30–11.30 val. – dokumentinio filmo „Fontano vaikai“ (rež. Raimundas Banionis ir Andrius Šiuša) demonstravimas ir liudininkų prisiminimai apie 1972 metų jaunimo pasipriešinimą Seimo Kovo 11-osios salėje*.

Paroda Parlamento galerijoje bus eksponuojama iki birželio 4 d., lankytojai ją gali apžiūrėti atvirų durų valandų Seime metu penktadieniais 11–15 val.

Nuotraukoje: Romas Kalanta.

www.vtv.lt

2012.05.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.