kacynskis_lechas

Į da­lies skai­ty­to­jų ne­by­lų klau­si­mą, kas tie ko­man­čai, pri­me­na­me, kad tai stip­ria tau­ti­ne sa­vi­mo­ne ir pa­si­prie­ši­ni­mu bal­tie­siems ko­lo­ni­za­to­riams gar­sė­ju­si in­dė­nų gen­tis Šiau­rės Ame­ri­ko­je. Ta­čiau prie jų pa­mi­nė­ji­mo šia­me kon­teks­te pras­mės tru­pu­tį vė­liau pri­ei­si­me.

„XXI am­žiu­je“ gre­ta Len­ki­ją už­jau­čian­čių ir įtar­ti­nas pre­zi­den­ti­nio lėk­tu­vo žū­ties ap­lin­ky­bes nu­ro­dan­čių straips­nių iš­spaus­din­tas ir Vi­ta­li­jaus Bal­kaus – kaip nū­nai ma­din­ga – al­ter­na­ty­vus po­žiū­ris. Per­skai­čius jį lie­ka ne­sma­gus įspū­dis, kad kaž­kam net­gi žu­vu­sių Len­ki­jos va­do­vų po­mir­ti­nis pa­ger­bi­mas šir­dį už­duo­da. Tad no­riu pa­ana­li­zuo­ti straips­nio tei­gi­nius ir su­si­ju­sius reiš­ki­nius vy­rau­jan­čio mū­sų vi­suo­me­nės mąs­ty­mo po­žiū­riu.

Continue reading „Prezidentas L.Kačynskis, lietuviai ir komančai“

lenkijos_veliava_su_herbu

Ko jau ko, bet negerovių pasaulyje niekad ne stoka. Štai baigėme trijų dienų valstybinį gedulą dėl kaimyninę Lenkiją ištikusios neįtikėtinos nelaimės. Dabar jau galima ramiau, be užuojautos ašarų, pakalbėti apie gedulo metu kilusius klausimus. Pirmiausiai reikėtų nepamiršti, kad istorijoje ir šiandienos pasaulyje plačiau besižvalgantis žmogus neturi leisti nei džiaugsmo nei liūdesio ašaromis praskiesti jo visuomenines smegenis. Tai galioja ypač valdžios žmonių ir viešąją nuomonę formuojančioms galvoms. Manding Lenkijos tragedijos reikšmės Lietuvai vertinimas trijų  dienų  valstybiniu gedulu buvo atliktas matuojant kreivoku istoriniu masteliu.

Continue reading „Ryšių su Lenkija lygtis“