Šiaurės Karolinos valstijoje referendumu uždrausta tos pačios lyties asmenų santuoka


Dar vie­na vals­ti­ja – Šiau­rės Ka­ro­li­na – šių metų gegužės mėnesį JAV su­ren­gė re­fe­ren­du­mą, ku­ria­me rin­kė­jai nu­spren­dė, kad san­tuo­ka ga­li bū­ti su­da­ry­ta tik tarp mo­ters ir vy­ro, ir at­me­tė tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kos įtei­si­ni­mą.

Tos pa­čios ly­ties san­tuo­kos jau bu­vo drau­džia­mos vals­ti­jos įsta­ty­mu, ta­čiau jas bu­vo daug kar­tų ban­dy­ta įtei­sin­ti teis­mų spren­di­mais, įsta­ty­mų in­ter­pre­ta­ci­jo­mis. Po re­fe­ren­du­mo, ku­rį žen­klia per­sva­ra lai­mė­jo ne­pri­ta­rian­tys tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­koms, jų drau­di­mas bus įra­šy­tas į vals­ti­jos kon­sti­tu­ci­ją.

Šiuo me­tu tris­de­šimt vals­ti­jų Šiau­rės Ame­ri­ko­je drau­džia tos pa­čios ly­ties as­me­nų san­tuo­kas, še­šios lei­džia, dar dve­jo­se vyks­ta po­li­ti­niai ir tei­si­niai gin­čai, ku­riuo­se lai­mė­to­jai ne­aiš­kūs. Vy­ro ir mo­ters san­tuo­ką rė­mė Šiau­rės Ka­ro­li­nos ka­ta­li­kų ga­ny­to­jai, ta­čiau sa­vo laiš­ke ti­kin­tie­siems jie pri­dū­rė, kad ne­apy­kan­ta ar ne­tei­sin­gas el­ge­sys su ho­mo­sek­su­a­liais as­me­ni­mis tu­ri bū­ti at­me­ta­mi. Žmo­gaus oru­mas kiek­vie­nam yra duo­tas Die­vo ir ne­pri­klau­so nuo ly­ti­nės orien­ta­ci­jos ar ko­kių ki­tų veiks­mų.

2012.06.24         

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *