Su­dė­tin­ga pa­dė­tis Ig­na­li­nos elek­tri­nė­je


Apie už­da­ro­mos Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės pro­jek­tus plūs­ta prieštaringa infomacija, ta­čiau aki­vaiz­du, kad pro­jek­tai brangs­ta šim­tais mi­li­jo­nų li­tų ir ke­le­rius me­tus vė­luo­ja. Tęs­ti jė­gai­nės už­da­ry­mą Lie­tu­vai ga­li tek­ti sa­vo lė­šo­mis, nes ES kol kas nu­si­tei­ku­si tam skir­ti tik pu­sę rei­ka­lin­gos 3 mlrd. Lt su­mos. To­kius duo­me­nis pa­tei­kia Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) Kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų di­rek­to­rius Os­val­das Čiuk­šys.

O. Čiuk­šys tei­gia, kad IAE va­do­vy­bė yra ne­veiks­ni, nes su­iru­tė IAE nau­din­ga Ru­sijos ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos ben­dro­vei „Nu­kem Tech­no­lo­gies“. Taip jis sa­kė ant­ra­die­nį in­ter­viu Ži­nių ra­di­jo lai­do­je „Ak­tu­a­lu­sis in­ter­viu“ . O. Čiuk­šys sa­kė: „Aš ma­nau, kad nau­din­ga yra tiems, ku­rie sten­gia­si pa­di­din­ti su­tar­čių kai­nas ir to­liau vil­kin­ti už­da­ry­mo dar­bus, tai yra pa­grin­di­niams mū­sų ran­go­vams („Nu­kem Tech­no­lo­gies“ – red.). Tai nė­ra paslaptis. Anos pu­sės pa­sam­dy­ti lo­bis­tai vei­kia la­bai ak­ty­viai tiek Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je, tiek Eu­ro­pos Par­la­men­te“.

Pa­sak jo, pre­zi­den­tės tei­gi­niai, kad ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nist­ras Ro­mas Šve­das iš už­ima­mų pa­rei­gų pa­si­trau­kė ne­ga­lė­da­mas su­si­tvar­ky­ti su iš­šū­kiais, ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip ge­no­ci­das prieš pro­fe­sio­na­liai dir­ban­čią ge­rą­ją val­di­nin­ki­ją. Jo ma­ny­mu, Lie­tu­vos po­li­ti­nei sis­te­mai įpras­ta juo­din­ti ne­be­rei­ka­lin­gus žmo­nes. To­kia sche­ma bū­din­ga po­so­vie­ti­nėms vals­ty­bėms. O. Čiuk­šys in­ter­viu sa­kė: „Ka­dan­gi pa­žįs­tu šį žmo­gų ga­na il­gai ir te­ko kar­tu ne pir­mą kar­tą at­si­dur­ti vie­no­je ko­man­do­je, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad, ko ge­ro, jei­gu Lie­tu­va tu­rė­tų dau­giau to­kių val­di­nin­kų iš di­džio­sios rai­dės, to­kių pro­fe­sio­na­lių, at­si­da­vu­sių rei­ka­lui žmo­nių, mes jau ga­na il­gai gy­ven­tu­me ko­ky­biš­kai ki­to­je vals­ty­bė­je. Aš ma­nau, kad toks ver­ti­ni­mas jam bu­vo di­džiu­lis smū­gis. Tai yra tie­siog ge­no­ci­do prieš ge­rą­ją val­di­nin­ki­ją, ku­ri yra kiek­vie­nos vals­ty­bės stu­bu­ras, da­lis“.

O. Čiuk­šys jau dvi savaites kartojo pats iš pos­to ne­si­trauk­sian­tis. Tačiau trečiadienį jis buvo atstatydintas. O. Čiuk­šys žada tokį sprendimą paduoti į teismą. Jo ži­nio­mis, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­je pla­nuo­ja­ma į IAE tech­ni­kos di­rek­to­riaus kė­dę so­din­ti spe­cia­lis­tą iš Vo­kie­ti­jos. Ant­ra­die­nį Sei­me po Jung­ti­nės frak­ci­jos po­sė­džio žur­na­lis­tams jis sa­kė, kad mi­nist­ro Ar­vy­do Sek­mo­ko ko­men­ta­ras ro­do, jog „ieš­ko­ma prie­žas­čių pa­tei­sin­ti be­val­dys­tei, ku­ri vyks­ta. Sa­ko­ma, kad elek­tri­nę eks­plo­a­ta­vę dar­buo­to­jai pyks­ta­si su nau­ja ko­man­da, sa­ky­čiau, kad tai yra vi­siš­ka ne­tie­sa – se­nie­ji dar­buo­to­jai ne­pa­ten­kin­ti spren­di­mais, ku­rie bu­vo da­ro­mi ma­ne kei­čiant ta da­li­mi ko­man­dos, ku­ri at­si­ra­do vi­sai ne­se­niai, prieš ke­lis mė­ne­sius“.

Pa­klaus­tas, ką tu­ri min­ty­se sa­ky­da­mas, kad IAE yra be­val­dys­tė, jis at­sa­kė: „Rei­kė­tų pa­klaus­ti įmo­nės dar­buo­to­jų, ar jie iš įmo­nės va­do­vo su­lau­kia ope­ra­ty­vių nu­ro­dy­mų, ką da­ry­ti ir vi­sų stra­te­gi­nių tiks­lų iš­kė­li­mo. Aš ma­nau, kad tai yra pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl tvy­ro įtam­pa. Va­do­vas tu­ri va­do­vau­ti, o ne iš mi­nis­te­ri­jos lauk­ti nu­ro­dy­mų, kaip va­do­vau­ti“. Jis per­spė­jo, kad bus siū­lo­ma vie­nam Vo­kie­ti­jos spe­cia­lis­tui už­im­ti tech­ni­kos di­rek­to­riaus po­zi­ci­ją ir mo­ka­ma di­džiu­lė al­ga, nors „tiek elek­tri­nė­je, tiek Lie­tu­vo­je yra pa­kan­ka­mai spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų pa­tys su­si­tvar­ky­ti“.

Tau­tos pri­si­kė­li­mo par­ti­jos ly­de­ris Arū­nas Va­lins­kas frak­ci­jos po­kal­by­je su O. Čiuk­šiu tvir­ti­no, kad ko­a­li­ci­jo­je ky­la įtam­pa, ir kon­ser­va­to­riai kal­tę dėl ne­su­ge­bė­ji­mo spręs­ti pro­ble­mų ban­do per­mes­ti ar­ba ant ki­tų mi­nist­rų, ar­ba ant čia dir­bu­sių žmo­nių pe­čių. Ener­ge­ti­kos mi­nist­rą jis įvar­di­jo kaip vie­ną iš pa­grin­di­nių pro­ble­mų šio­je si­tu­a­ci­jo­je.

Ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­dė pra­ne­ši­mai, kad už­da­ry­to­je Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je ko­ne kas mė­ne­sį įdar­bi­na­mi nau­ji kon­sul­tan­tai, ku­riems žarsto­ma de­šim­tys tūks­tan­čių li­tų. Eks­per­tas iš Vo­kie­ti­jos, kon­sul­tan­tai iš Šve­di­jos, tei­si­nin­kai iš An­gli­jos – to­kių nau­jų dar­buo­to­jų su­lau­kia IAE ne tik­tai iš Vil­niaus, bet ir iš vi­sos Eu­ro­pos. Nuo lap­kri­čio mė­ne­sio elek­tri­nė­je dir­ban­tis spe­cia­lis­tas iš Vo­kie­ti­jos Kars­te­nas Fran­kas, eks­plo­a­ta­vi­mo nu­trau­ki­mo pro­jek­tų eks­per­tas ar­ba ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­ta­rė­jas, per mė­ne­sį pa­gal su­tar­tį dir­ban­tis tik dvi sa­vai­tes, už tai gau­na 56 tūks­tan­čių li­tų al­gą. Li­ku­sį lai­ką jis pra­lei­džia Vo­kie­ti­jo­je, kur dir­ba ki­to­je ben­dro­vė­je.

Di­de­les al­gas gau­na IAE ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Žil­vi­no Jurk­šaus patarėjai To­mas Liu­kai­tis, Ai­das Šuo­pys ir Vai­das Skir­man­tas – jų mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mai vir­ši­ja 10 tūks­tan­čių li­tų, nors nė vie­nas iš jų ne­tu­ri dar­bo pa­tir­ties ener­ge­ti­kos įmo­nė­se. Pats Ž. Jurk­šus gau­na 26,3 tūks­tan­čio li­tų at­ly­gį per mė­ne­sį. Aiš­ku, elek­tri­nės už­da­ry­mo dar­bai yra su­dė­tin­gi, bet atlik­tais dar­bais dar ne­la­bai ga­li­ma pa­si­gir­ti. Ž. Jurk­šus pa­tvir­ti­no, kad yra ne­su­ta­ri­mų tarp se­nos ko­man­dos ir nau­jų žmo­nių. Tai O. Čiuk­šys yra pa­va­di­nęs „cha­o­su“. „Yra šio­kie to­kie at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mai, ke­liantys pa­grįs­tą se­nų dar­buo­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, bet tai bus su­re­gu­liuo­ta anks­čiau ar vė­liau“, – kal­bė­jo Ž. Jurk­šus. Dau­giau es­mi­nių pro­ble­mų įmo­nė ne­tu­ri. IAE va­do­vas teigė ne­ga­lįs at­sa­ky­ti, kaip sėk­min­gai ir grei­tai pa­vyks už­da­ry­ti jė­gai­nę.

Ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ar­vy­das Sek­mo­kas pa­tvir­ti­no, kad ke­ti­na­ma svars­ty­ti ne­su­ta­ri­mus už­da­ro­mos IAE ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Jis ma­no, kad prieš­prie­ša tarp dar­buo­to­jų su­si­da­rė to­dėl, kad ben­dros kal­bos ne­ge­bė­jo ras­ti ko­man­da, eks­plo­a­ta­vu­si jė­gai­nę, ir nau­jo­ji, pra­dė­ju­si dirb­ti ją už­da­rant.

Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės me­rė Da­lia Štrau­pai­tė ba­ra po­li­ti­kus, kad lei­do įsi­siaus­ti cha­o­sui už­da­ro­mo­je Ig­na­li­nos ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je. Tai at­ne­šė ne tik daug ne­ri­mo dar­buo­to­jams, bet ir vi­siems mies­to gy­ven­to­jams dėl jų pa­čių ir jė­gai­nės sau­gu­mo. Anot jos, IAE trūks­ta sta­bi­lu­mo ir aiš­ku­mo, ar už­teks lė­šų už­da­ry­ti vie­nin­te­lę Lie­tu­vos ato­mi­nę jė­gai­nę. Ne­tu­rė­tų bū­ti per daž­nai kei­čia­mi įmo­nės va­do­vai, ku­rių kai­ta įne­ša ne­sta­bi­lu­mo jaus­mą vi­sam ko­lek­ty­vui ir mies­tui. D. Štrau­pai­tė pri­pa­ži­no, kad jė­gai­nė­je vyks­ta „ty­lus cha­o­sas“. Mi­nis­te­ri­ja ne­pa­si­ti­kė­jo bu­vu­siu va­do­vu O. Čiuk­šiu, ne­pa­si­ti­ki ir da­bar­ti­niu va­do­vu. D. Štrau­pai­tė bai­mi­na­si, kad in­tri­gų ku­pi­no­je IAE ga­li ne­tru­kus įvyk­ti kas nors pa­na­šaus į šio pir­ma­die­nio in­ci­den­tą Pran­cū­zi­jo­je, kai nu­griau­dė­jo spro­gi­mas ne­vei­kian­čio­je Mar­ku­lo ato­mi­nė­je elek­tri­nė­je.

Laikraštis “XXI amžius”

2011.09.21

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *