Naudojimosi taisyklės


Šia interneto svetaine suteikiama teisė naudotis šiomis sąlygomis:

Naudodamasis "Slaptai.lt" (slaptai.lt) jūs prisiimate teisinę atsakomybę dėl šių sąlygų, kurios įsigalioja nuo pirmojo jūsų naudojimosi momento pradžios. Jeigu jūs nesutinkate su šių sąlygų teisine atsakomybe prašome nesilankyti ir (arba) nesinaudoti slaptai.lt.

„Slaptai.lt“ rengėjas, svetainės "Slaptai.lt" (slaptai.lt) tvarkytojas, šias sąlygas gali keisti bet kuriuo metu, pakeitimus paskelbdamas internete. Prašome perskaityti šias sąlygas ir reguliariai pasitikrinti, kad esate susipažinęs su galimais tolesniais pakeitimais. Jūsų tolesnis naudojimasis "Slaptai.lt" (slaptai.lt) po to, kai pakeitimai paskelbti internete, reiškia, kad jūs teisiškai sutinkate laikytis šių atnaujintų ir (arba) pakeistų sąlygų.

Naudojimasis "Slaptai.lt" (slaptai.lt)

Šioje svetainėje publikuojamą turinį draudžiama kopijuoti, perduoti, viešinti, skelbti arba naudoti kitaip, kaip tik jūsų asmeninio naudojimo, nekomerciniais tikslais. Jūs taip pat sutinkate nekeisti, neperdaryti šioje svetainėje skelbiamo turinio niekaip kitaip, kaip tik jūsų asmeninio naudojimo, nekomerciniais tikslais. Bet kokiam kitam "Slaptai.lt" (slaptai.lt) turinio naudojimui reikia gauti "Slaptai.lt" (slaptai.lt) rengėjo sutikimą raštu.

Jūs sutinkate, kad "Slaptai.lt" (slaptai.lt) naudositės tik teisėtais tikslais ir tik tokiais būdais, kurie nepažeis, neapribos arba nesuvaržys kitų asmenų naudojimosi "Slaptai.lt" (slaptai.lt). Draudžiamas elgesys apima priekabiavimą arba sukeliamus nepatogumus bet kuriam asmeniui, paskelbiant nepadoraus arba įžeidžiamo pobūdžio turinį, arba sutrikdant normalų "Slaptai.lt" (slaptai.lt) dalyvių bendravimą.

Atsakomybės atsisakymas ir apribojimas

"Slaptai.lt" (slaptai.lt) turinys, įskaitant informaciją, pavadinimus, nuotraukas, paveikslus, logotipus ir piktogramas, susijusias su "Slaptai.lt" (slaptai.lt) ir Slaptai.lt rengėju, produktai ir paslaugos (arba trečiųjų šalių produktai ir paslaugos) yra pateikiami tokie, "kokie yra", ir tuo pagrindu, "kad jais galima naudotis", be jokių pristatymų arba suteikiamų garantijų (tiesiogiai arba numanomai nustatytų teisės aktuose) tiek, kiek tai leidžiama įstatymu, įskaitant numatytas pakankamos kokybės, tinkamumo konkrečiai paskirčiai, teisių nepažeidimo, suderinamumo, saugumo ir tikslumo garantijas.

Jokiomis aplinkybėmis "Slaptai.lt" (slaptai.lt) ir (arba) „Slaptai.lt“ rengėjas nebus atsakingi dėl tolesnių nuostolių arba žalos (nesvarbu, ar tokie nuostoliai buvo numatomi, galimi numatyti, žinomi ar kitokie): a) duomenų praradimo; b) pajamų arba numatomo pelno praradimo; c) verslo nuostolių; d) galimybių praradimo; e) geros valios praradimo arba reputacijos (gero vardo) sugadinimo; f) trečiųjų šalių patirtų nuotolių arba g) bet kurios netiesioginės, atsiradusios kaip pasekmė, ypatingos arba išskirtinės žalos atlyginimo, kylančio dėl naudojimosi "Slaptai.lt" (slaptai.lt), neatsižvelgiant į veiksmo formą.

"Slaptai.lt" (slaptai.lt) nesuteikia garantijų, kad visas "Slaptai.lt" (slaptai.lt) svetainės turinys funkcionuos be sutrikimų arba be klaidų, kad bus ištaisyti trūkumai arba, kad interneto paslaugų teikėjų tarnybinės stotys, perduodančios turinį vartotojui, bus be žalingų virusų.

Intelektinė nuosavybė

"Slaptai.lt" (slaptai.lt) ir (arba) Slaptai.lt rengėjo arba trečiųjų šalių pavadinimai, vardai, atvaizdai ir logotipai ir jų produktai bei paslaugos yra ginami autoriaus teisių ir prekių ženklų teisių. Niekas šiose sąlygose negali būti aiškinama kaip numanoma nuoroda, prieštaravimo teisės praradimas arba koks nors kitoks leidimas arba teisė naudoti "Slaptai.lt" (slaptai.lt) ir (arba) Slaptai.lt rengėjo arba trečiųjų šalių kokį nors prekės ženklą, patentą, projekto arba autoriaus teises.

Duomenys, pateikiami "Slaptai.lt" (slaptai.lt)

Pateikdami bet kuriuos duomenis "Slaptai.lt" (slaptai.lt), įskaitant bet kurią tekstinę informaciją, nuotraukas, grafinius duomenis, vaizdo arba garso medžiagą, jūs sutinkate, kad teikdami šiuos duomenis "Slaptai.lt" (slaptai.lt) tvarkytojui Slaptai.lt rengėjui suteikiate nuolatinę, neišskirtinę, nemokamą, leidimo nereikalaujančią teisę bei leidimą naudotis tais duomenimis, juos dauginti, keisti, pritaikyti, skelbti, versti ir naudotis visomis autorių teisėmis perduotų duomenų atžvilgiu, vykdant "Slaptai.lt" (slaptai.lt) veiklą sutinkamai su Lietuvos Respublikos Asmens duomenų įstatymu bei kitais teisės aktais. Jeigu jūs nenorite "Slaptai.lt" (slaptai.lt) tvarkytojui Slaptai.lt rengėjui suteikti anksčiau išvardytų teisų, prašome duomenų neteikti.

Atsižvelgiant į pasakytą ankstesnėje dalyje, pateikdami šiai svetainei duomenis, jūs garantuojate, kad:

– duomenys priklauso jums ir jūs turite teisę juos perduoti anksčiau išvardytomis sąlygomis ir tikslais;
– duomenys nėra šmeižikiški;
– tai nepažeidžia kokio nors įstatymo;
– atlyginsite Slaptai.lt rengėjui visus teismo mokesčius, žalos atlyginimą bei kitas išlaidas, kurias „Slaptai.lt“ rengėjas gali patirti, jums pažeidus anksčiau minėtus garantinius įsipareigojimus; ir
– suteikiamų duomenų atžvilgiu jų skelbimo "Slaptai.lt" (slaptai.lt) bei anksčiau nurodytais tikslais jūs atsisakote bet kurių moralinių teisių.

Duomenų teikimo taisyklės

Teikdami duomenis jūs sutinkate laikytis šių taisyklių. Jos galioja visose svetainės srityse.

Draudžiamas įžeidžiamas arba piktnaudžiaujamas elgesys (informacija).

Draudžiama teikti neteisėtus arba prieštaravimą keliančius duomenis: neteisėti, priekabiaujami, šmeižikiški, piktnaudžiaujami, grasinami, kenksmingi, nepadorūs, seksualiai orientuoti, įžeidžiantys rasiniu arba religiniu pagrindu bei kitaip keliantys prieštaravimą duomenys yra nepriimtini.

Draudžiama svetainę užtvindyti arba skelbti su svetainės paskirtimi ir tikslais nesusijusią medžiagą bei duomenis: neleidžiama daug kartų skelbti tų pačių arba labai panašių duomenų.

Veiklos, paslaugų ir prekių reklamavimas draudžiamas.

Draudžiama naudoti vulgarius, įžeidžius vardus kaip vartotojo vardus.

Pažeidus šias Naudojimosi taisykles, apie tai jums gali būti pranešta elektroniniu paštu (laišku), kuriame informuosime, kodėl jūsų pateikti duomenys negali būti paskelbti. Šiuo laišku taip pat įspėsime, kad pakartotiniai šių taisyklių pažeidimai gali turėti tolesnių pasekmių, įskaitant tačiau tuo neapsiribojant, galimybės lankytis svetainėje bei teikti duomenis ribojimą.

„Slaptai.lt“ rengėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu bet kuriuo pagrindu, dėl bet kurios priežasties iš svetainės pašalinti bet kuriuos šias naudojimo taisykles pažeidžiančius duomenis bei informaciją.

Bendrosios nuostatos

Jeigu kuri nors šių sąlygų dalis būtų pripažinta neteisėta, negaliojanti arba kitaip neįgyvendinama bet kurios šalies, kurioje, manoma, kad šios sąlygos, turėtų galioti, teisinėmis priemonėmis, tai tiek, ir atsižvelgiant į sąlygos neteisėtumą pripažinusią jurisdikciją, kiek tos sąlygos yra negaliojančios arba teisiškai neįgyvendinamos, jos turi būti atskirtos ir pašalintos iš šių sąlygų, likusioms šių taisyklių sąlygoms išliekant galiojančiomis, veiksmingomis, įpareigojančiomis ir teisiškai įgyvendinamomis.

Šios sąlygos veikia ir yra aiškintinos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Slaptai.lt © 2000–2014

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *