pukenis_

Del­fi.lt at­si­sa­kė pa­skelb­ti šį mano straips­nį.  Suprantama, kad Del­fi re­dak­ci­ja iš­krai­po ži­nias. Lie­tu­vai rei­kia tie­sio­gi­nių (be tar­pi­nin­kų) Va­ka­rų in­for­ma­ci­nės erd­vės ži­nių.

Tai pa­ste­bi dau­ge­lis skai­ty­to­jų, tuo tu­rė­tų su­si­do­mė­ti spec. tar­ny­bos. Tar­na­vi­mas ki­tos vals­ty­bės ide­o­lo­gi­jai nė­ra žo­džio lais­vė – tai ken­ki­mas pi­lie­čių žo­džio lais­vei.

Skai­ty­da­mas Juo­zo Gir­niaus raš­tus di­džiuo­da­vausi, kad lie­tu­vių tau­ta tu­ri to­kios gi­lios min­ties krikš­čio­niš­ką fi­lo­so­fą. Krikš­čio­ny­bės są­vo­ka ap­ima ne tik hu­ma­niz­mą, bet ir  tie­sos ieš­ko­ji­mą, jos su­vo­ki­mą tiek su­pan­čia­me pa­sau­ly­je, tiek su­dė­tin­guo­se po­li­ti­niuo­se įvy­kiuo­se.

Daug skai­čiau ir Kęs­tu­čio Gir­niaus straips­nių, ku­riems ir­gi sun­ku ką nors pri­kiš­ti. Ta­čiau kai ku­rio­se jo nag­ri­nė­ja­mo­se te­mo­se kaž­kas įstrin­ga. Ne­iš­ken­tęs la­bai trum­pai at­sa­kau į kai kurias K. Gir­niaus po­li­ti­nes ap­žval­gas.

Continue reading „Avinėliais mes nebūsime (atsakymas dr. Kęstučiui Girniui: kas pradėjo karą Gruzijoje?)“

saakasvislis_portretas

Per Gruzijos TV “Imedi“ parodytas reportažas apie Rusijos armijos invaziją į Gruziją sukėlė nemenką ažiotažą tiek pačioje Gruzijoje, tiek pasaulinėje spaudoje. Lietuvos politologas Kęstutis Girnius suskubo pareikšti: “Manau, kad Michailas Saakašvilis norėjo įbauginti savo valstybės piliečius, siekė visuomenėje išlaikyti įtampą, parodyti, kad Rusija – priešas, o nuo to išgelbėti gali tik jis – Gruzijos prezidentas. Tokie prezidento žingsniai rodo, kad šalies politiniame gyvenime vyksta nemažai keistų ir negerų dalykų. Paprasčiau sakant, tai tiesiog įrodo, jog M.Saakašvilis negali vadovauti valstybei“ (bernardinai.lt).

Deja, K.Girnius klysta – M.Saakašvilis, jeigu ir jis dalyvavo tame TV žaidime, nieko nenorėjo įbauginti. Jis tik dar kartą įrodė, kokie gali būti scenarijai, o šis scenarijus – labai tikėtinas. Vargu ar Kremlius susitaikys su tuo pažeminimu, į kurį jį įstūmė E. Kokoity režimas, ir visa nevykusi Kremliaus avantiūra P.Osetijoje.

Continue reading „Ko gi pasaulis nesuprato dėl “Imedi” reportažo?“

medvedev_putin

Stengiuose nepraleisti nė vienos pirmadieniais per LRT transliuojamų diskusijų “Tarp Rytų ir Vakarų”. Taip nutiko ir vasario 22-ąją. Tądien itin atidžiai klausiausi LRT laidos, kuriai vadovavo žurnalistas Rimgaudas Geleževičius. Mat pati tema buvo verta išskirtinio dėmesio. Kas gali būti įdomiau ir prasmingiau už domėjimąsi sudėtingais Rusijos – Lietuvos tarpusavio santykiais?! Negaliu sakyti, jog laida buvo neįdomi. Rimgaudas Geleževičius su politologais Nerijumi Maliukevičiumi, Kęstučiu Girniumi ir Vilniaus Universiteto profesoriumi Povilu Gyliu ginčijosi, ar mandagus, korektiškas Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo laiškas mūsų prezidentei Daliai Grybauskaitei byloja apie atšylančius Lietuvos ir Rusijos tarpusavio santykius. Laidos vedėjas R.Geleževičius pripažino, jog “esama svarbių slinkčių Lietuvos ir Rusijos tarpusavio santykiuose, kurie buvo sudėtingi visą nepriklausomybės laikotarpį, o pastaraisiais metais – net smarkokai atvėso”. Laidos vedėjas teiravosi: ar naujosios tendencijos – realios, ilgalaikės?

Continue reading „Paskutinioji Rimgaudo Geleževičiaus laida “Tarp Rytų ir Vakarų” – tendencinga“

latynina_1

Apie paskutinįjį karinį Rusijos – Gruzijos konfliktą tiek lietuviškoje, tiek rusiškoje, tiek anglų kalba leidžiamoje žiniasklaidoje pripasakota įvairiausių nebūtų dalykų. Neva pirmasis karinį konfliktą pradėjo „diktatorius Michailas Saakašvilis“, neva osetinų ir abchazų gyvenamosiose teritorijose gruzinų kariai „elgėsi itin žiauriai, nežmoniškai ir įžūliai“, neva Kremlius neturėjo jokios kitos išeities, kaip duoti atkirtį „agresoriui Tbilisiui“. Čia derėtų prisiminti ir mūsų politikos apžvalgininko Kęstučio Girniaus prorusiškus samprotavimus, esą šioje situacijoje labiausiai kaltas dabartinis Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis. Ar tikrai teisūs tie, kurie mano taip, kaip mano K.Girnius? Savo skaitytojams pateikiame žymios Rusijos politikos apžvalgininkės Julijos Latyninos samprotavimus, kas gi iš tiesų prieš keletą metų dėjosi Cchinvalyje ir kitose Gruzijai priklausančiose teritorijose? 

Continue reading „“200 kilometrų tankų. Apie Rusijos – Gruzijos karą”“