stalins_spy

Valteris Krivickis – pirmasis aukštas Sovietų žvalgybos bendradarbis, pabėgęs į Vakarus.

Lenkijos žydas Valteris Krivickis (tikroji pavardė Ginzberg) savąją šnipo karjerą pradėjo Sovietų karinėje žvalgyboje – GRU (Glavnoje razvedyvatelnoje upravlenije).

1923-aisiais metais, būdamas Vokietijoje, jis dalyvavo komunistų maište.

Po to dirbo Raudonosios Armijos štabe ir GRU štabe Maskvoje. 1934 metais V.Krivickis perėjo į NKVD (išorės žvalgybos valdybos veikė abiejose žinybose). Vėliau kaip NKVD rezidentas Nyderlanduose V.Krivickis buvo atsakingas už Sovietų karinės žvalgybos operacijas Vakarų Europoje. 1937 metų rugsėjį jis gavo iškvietimą į Maskvą.

Continue reading „Generolo Valterio Krivickio mirtis“

zirinovskis_vladimiras

Sek­ma­die­nį, kovo 4 d., Ru­si­jo­je vy­ko pre­zi­den­to rin­ki­mai. Dėl Ru­si­jos šio pos­to run­gė­si pen­ki kan­di­da­tai: Vla­di­mi­ras Ži­ri­nov­skis (Ru­si­jos li­be­ra­lų de­mok­ra­tų par­ti­ja, RLDP), Ge­na­di­jus Ziu­ga­no­vas (Ru­si­jos ko­mu­nis­tų par­ti­ja, RKP), Ser­ge­jus Mi­ro­no­vas („Tei­sin­go­ji Ru­si­ja“), pats sa­vo kan­di­da­tū­rą iš­kė­lęs Mi­chai­las Pro­cho­ro­vas ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas („Vie­nin­go­ji Ru­si­ja“). Pre­li­mi­na­riais rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, už V. Pu­ti­ną bal­sa­vo 63,75 proc. rin­kė­jų, ir ant­ro­jo rin­ki­mų ra­to ne­be­rei­kės. G. Ziu­ga­no­vas ga­vo 17,19 proc. rin­kė­jų pa­si­ti­kė­ji­mą, M. Pro­cho­ro­vas – 7,84 proc., V. Ži­ri­nov­skis – 6,23 proc., S. Mi­ro­no­vas – 3,85 proc.

Continue reading „Kai kurie Rusijos prezidento rinkimų ypatumai“