Indijos Aukščiausiasis teismas (AT) priėmė istoriniu laikomą verdiktą, pagal kurį seksas tarp tos pačios lyties asmenų nebebus laikomas nusikalstama veika, praneša BBC.

Šiuo nuosprendžiu panaikintas 2013-aisiais teismo priimtas verdiktas, palikęs galioti kolonijinių laikų įstatymą, kuriuo homoseksualių asmenų lytiniai santykiai kategorizuoti kaip „nenatūralus nusižengimas“.

Tai buvo vienas seniausių seksą tarp tos pačios lyties asmenų kriminalizavusių įstatymų pasaulyje ir Indija ilgą laiką priešinosi iniciatyvoms jį panaikinti.

Tačiau pastaraisiais metais šalyje vis stiprėjo kampanijos, pasisakiusios už homoseksualumo dekriminalizavimą.

„Kriminalizuoti kūnų sueitį yra neracionalu, savavališka ir tai akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai“, – skelbdamas nuosprendį teigė vyriausiasis teisėjas Dipakas Misra.

Informacijos šaltinis – ELTA

2018.09.07; 05:56

pavilioniene-sviesi

Pas­ku­ti­niu me­tu at­si­grę­žė­te į ho­mo­sek­su­a­lios orien­ta­ci­jos žmo­nes ir, at­ro­do, jų pro­ble­mos Jums ta­po svar­biau­sios. Ne­ga­li­me ty­lė­ti. Glu­mi­na ir skau­di­na, kad Jū­sų gi­na­mi žmo­nės rei­ka­lau­ja ypa­tin­go dė­me­sio ir pri­pa­ži­ni­mo. Ho­mo­sek­su­a­lų pa­ra­duo­se su­si­ren­ka jau­ni, svei­ki, stip­rūs ir links­mi žmo­nės. Ko gi jie no­ri? Ko­kių „ly­gių“ tei­sių? Kas jiems drau­džia­ma Lie­tu­vo­je?

Vi­si žmo­nės yra skir­tin­gi sa­vo pri­gim­ti­mi, ne­ly­gūs sa­vo so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi, vi­si yra „ki­to­kie“. Tik tie, ku­riems la­biau­siai rei­kia pa­gal­bos, pa­ra­mos ir su­pra­ti­mo, gy­ve­na ty­liai, ne­rei­ka­lau­da­mi jo­kios „ly­gy­bės“ – vis tiek ne­bus „ly­gūs“. Nie­ka­da… Tai iš tie­sų ne­lai­min­gi žmo­nės – ak­lie­ji, kurč­ne­by­liai, žmo­nės su psi­chi­kos ar ju­dė­ji­mo ne­ga­lia. Jie – aki­vaiz­džiai ki­to­kie.

Continue reading „Atviras laiškas Seimo narei prof. A.M.Pavilionienei: ką skatina primityvūs jausmai“