Lietuvos žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija apie Lietuvos ambasadoriui Vašingtone Žygimantui Pavilioniui atsiųstą JAV kongresmenų, senatorių ir pramoninkų laišką, pranašaujantį Lietuvos ir JAV prekybos santykių pablogėjimą, jei Lietuva pirmininkavimo ES metu palaikys Europos Komisijos pasiūlytą Tabako produktų direktyvą (Direktyvą), sukėlė nemažai atgarsių.

Pasaulyje gerai žinomos organizacijos Corporate Accountability International (JAV) bei Action on Smoking and Health (Škotija) praėjusią savaitę kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministrą P. Andriukaitį, LR Seimo narius, Užsienio reikalų ir Ekonomikos ministerijas patvirtindamos, kad siųsti laiškai neatitinka JAV kongreso ar juo labiau amerikiečių požiūrio į Direktyvą ir siūlo tokias pramonės iniciatyvas lietuviams tiesiog ignoruoti.

Continue reading „JAV tabako pramonė siekia įbauginti Lietuvos politikus“

dailide simonas

De­vy­nio­lik­me­tis Si­mo­nas Dai­li­dė, gi­męs ir au­gęs Vil­niu­je, mo­ko­si pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je, šiemet ją baigia.

Tai ket­vir­ta jo mo­ky­mo­si įstai­ga.

Nuo 5 kla­sės ne­si­mo­kė. Iš­ban­dęs al­ko­ho­lį ir nar­ko­ti­kus, pri­da­ręs ga­ly­bę rū­pes­čių sa­vo tė­vams, šian­dien jis pro­pa­guo­ja svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą ir tvir­tai sa­ko:

„Da­ry­siu vis­ką, ką tik pa­jėg­siu, kad pra­blai­vin­čiau Lie­tu­vą!“

Continue reading „Darysiu viską, kad matyčiau sveiką ir blaivią Lietuvą“

veryga_aurelijus

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija reitingavo Seimo narius pagal veiklą alkoholio kontrolės srityje. Reitingas atskleidė, kad tik 12 parlamentarų balsavimai gali būti vertinami labai gerai arba gerai. Iš partijų teigiamus įvertinimus gavo tik Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcija ir Mišri Seimo narių grupė.

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (toliau – Koalicija) pristato LR Seimo narių veiklos alkoholio kontrolės srityje reitingą bei jo nustatymo metodologiją. Suprasdama, kad eiliniai piliečiai negalėdami skirti šių klausimų stebėjimui ir analizei pakankamai laiko, Koalicija ėmėsi iniciatyvos ir apibendrino LR Seimo narių praėjusios kadencijos veiklą, susijusią su alkoholio kontrole.

Continue reading „“Tik 12-os parlamentarų balsavimai gali būti vertinami labai gerai”“

bielinis_jurgis

Labai dėkingas esu tiems TS-LKD ir kitų partijų nariams, Seimo nariams, Ministrams, kurie Seime atmetė pasiūlymą įteisinti “tautiniu paveldu“ pavadintą naminės gamybą ir legalizuoti  prekybą ja. Mano broliai  ir seserys, mano pusbroliai ir pusseserės, mano kaimynai ir draugai, su kuriais mokiausi pradžios mokykloje ir vėliau, nukentėjo nuo alkoholio – jų mažai sveikų ir gyvų  beliko.

Dėl šitų, valdžios vyrų švelniai vadinamų “vanagų“ abejingumo, tingumo, 50-imt tarybinės valdžios metų ir 20-imt Nepriklausomybės metų nebuvo pažabota pogrindinės naminės ir kontrabandinės degtinės prekyba. Jos mastai didžiuliai – jie sudaro apie 30 proc. nuostolį valstybės biudžetui. Štai kur didžiulės nepanaudojamos biudžetui lėšos…

Continue reading „Vienas litas, išleistas alkoholiui, atneša keturis litus nuostolių“