brazenas_sedi-k

Pastaruoju metu girdėjome ir skaitėme daug bandymų tiksliai atsakyti klausimą: kas sugriovė Sovietų Sąjungą?

Manau, kad daugybėje atsakymų esama bent dalinos tiesos suvokus tikrąją, istorinę klausimo esmę: kas paspartino šios tironijos, kaip ir visų buvusių tironijų, neišvengiamumą. Tad net ir tie mūsų, kurie drįso vien tik svajoti apie LAISVĘ, prisidėjo prie jos atgavimo. Keistu sutapimu, šį rašinį rašau per TV išklausęs didžiai iškilmingų „padėkos už laisvę“ Šventų Mišių Šiluvoje.

Continue reading „Sovietų Sąjungą sugriovė komunizmas“

voveriene_1

Ko gero, šis „veidrodis“ jautriausiai ir objektyviausiai parodo, kas vyksta Lietuvos politikoje ir kaip yra – ČIA ir DABAR. Sociologinės apklausos, atliktos š.m. gegužės-birželio-liepos mėnesiais UAB „Alfa Media“, laikraščio „Lietuvos žinios“ užsakymu, pateikė tokius duomenis. Gaila, kad tyrimai atlikti ne visai korektiškai, birželį ir liepą sumažinus tyrimų aspektų skaičių. Pavyzdžiui, birželio ir liepos mėnesiais nebuvo tirti (o gal tik laikraštyje nepateikti? – O.V.) Seimo ir kitų dviejų  valdžių: trečiosios – prokuratūros ir teismų, bei ketvirtosios valdžios – žiniasklaidos – vertinimai

Todėl šiame straipsnyje naudosimės duomenimis, kurie pasirodė viešojoje erdvėje, o tų tyrimų, kurie yra pakartoti visus tris kartus, pateiksime paskutiniųjų tyrimų liepos mėnesį rezultatus.

Continue reading „Kartais atrodo, kad šioje partijoje įsiveisė gudriai užsimaskavusių provokatorių ir išdavikų“

niurnbergo_seselyje

Kny­gy­nuo­se pa­si­ro­dė šeš­to­ji ra­šy­to­jo Jo­no Mi­ke­lins­ko  pub­li­cis­ti­kos kny­ga „Niurn­ber­go še­šė­ly­je“ (V., 2009). Prieš ją bu­vo „Ke­lio­nė į Del­fus“ (1994); „Ave, Li­ber­tas“ (2001); „Žmo­gus ir jo le­gen­da“ (2002); „Ko­dėl yra taip, kaip yra?“ (2004); „Ka­da KODĖL taps TODĖL“ (2004). Ra­šy­to­jo pub­li­cis­ti­ko­je – vi­si tau­tos so­pu­liai, ne­gan­dos ir skriau­dos, už­lie­jus ją jau nacio­na­li­nių ko­mu­nis­tų rau­do­na­jai ban­gai po 1992 me­tų rin­ki­mų. Kny­go­je „Niurn­ber­go še­šė­ly­je“ ana­li­zuo­ja­mos mū­sų ne­gan­dos ge­o­po­li­ti­kos kon­teks­te. Tai pa­de­da su­vok­ti, ko­dėl yra taip, kaip yra.

Ste­bi­na ra­šy­to­jo po­li­ti­nis įžval­gu­mas, jo nag­ri­nė­ja­mų reiš­ki­nių ir jų pa­sek­mių vals­ty­bės po­li­ti­niam ir so­cia­li­niam gy­ve­ni­mui gi­lu­mas, jo pa­vy­dė­ti­nas dar­bin­gu­mas ir pro­duk­ty­vu­mas. Kny­go­je „Niurn­ber­go še­šė­ly­je“ su­rink­ti ir pub­li­kuo­ti ra­šy­to­jo pas­ta­rų­jų pen­kio­li­kos me­tų pub­li­cis­ti­kos straips­niai ir eseis­ti­nė apy­sa­ka „Dok­tri­nos še­šė­ly­je ar­ba šei­mi­nin­ko gi­mi­mas“, po­le­mi­ka su „Lie­tu­vos ry­to“, „Šiau­rės Atė­nų“, „Res­pub­li­kos“ straips­nių au­to­riais, at­sa­ky­mai į „Lie­tu­vos ai­do“, „Me­tų“, „Lie­tu­vos ry­to“ re­dak­to­rių klau­si­mus, trys pa­reiš­ki­mai (S. Al­pe­ra­vi­čiui, J. Šmulkš­čiui ir D. Kuo­dy­tei).

Continue reading „Naujas žvilgsnis į Niurnbergo procesą“

virselis

Į šiuos metus įžengėme, pasiryžę „tamsumas prašalinti“ ir nutvieksti šviesos, kurią skleidė prieš pusantro šimto metų gimęs mūsų tautos žadintojas Vincas Kudirka. „Ne vieną šventę ir jubiliejų padovanojusiais 2009-aisiais įsiklausydavome į 120 metų atlaikiusio „Varpo“ aidą. Lietuvoje tikrai neliko nei žilagalvio senelio, nei pradinuko, kurie nežinotų, jog mūsų Tėvynės vardui jau tūkstantis metų. Patys šventėme, rengėme parodas šalyje ir užsienyje, prisiminė kitų tautų žmones, nusipelniusius Lietuvai, gausinome bičiulių gretas už Lietuvos ribų.

Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka savo lankytojus ir svečius taip pat džiugino turiningais renginiais. Gražią spalio 27 d. popietę bibliotekos salė vos talpino šventiškai pasipuošusius  žmones. Vakarą labai poetiškai vedusi Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė Dalia Poškienė pasveikino vilniečius, kauniečius ir visą Lietuvą ir pasakė, jog minėdami tūkstantmetę Lietuvos vardo istoriją, prisimename ir iškilius žmones, kurie prisidėjo prie jos kūrimo.

Continue reading „Knyga apie žmones, kuriuos gerbia visa Lietuva“