Vokietis kardinolas Gerhardas Liudvikas Miuleris. EPA – ELTA nuotr.
Vatikanas. EPA – ELTA nuotr.

Popiežius Pranciškus šeštadienį atleido vieną įtakingiausių katalikų teologų, konservatyvių pažiūrų vokietį kardinolą Gerhardą Liudviką Miulerį (Gerhard Ludwig Mueller).

Šis kardinolas buvo vienas iš nedaugelio, atvirai prieštaravusių popiežiaus siekiui Bažnyčią padaryti atviresne, informuoja „Reuters“.

Trumpame pranešime Vatikanas nurodė, kad nebus pratęstas G. K. Miulerio, Vatikano Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto, penkerių metų mandatas.

Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto postas yra antras svarbiausias po Vatikano valstybės sekretoriaus. Dvasininkus į abu postus skiria pats popiežius.

69-erių sulaukusį G. L. Miulerį, kurį dar 2012 m. paskyrė buvęs popiežius Benediktas XVI, pakeis 73-jų ispanų arkivyskupas Luisas Ladarija Fereras (Luis Ladaria Ferrer). Pastarasis, kaip ir pats popiežius Pranciškus priklausantis jėzuitų ordinui, apibūdinamas kaip minkštaširdis, ramus žmogus, vengiantis žiniasklaidos dėmesio. O atleistasis G. L. Miuleris, priešingai, mėgsta atsidurti dėmesio centre.

Informacijos šaltinis – ELTA

2017.07.02; 15:58

Medžiagoje, skirtoje oficialiai palikusio Vatikaną Romos Popiežiaus Benedikto XVI pontifikato pabaigai, “Bloomberg” spausdina dviejų apžvalgininkų – Maragretos Karlson ir Ramešo Ponnuru – diskusiją.

„Kai Popiežius Benediktas XVI paliko Vatikaną, aš pagalvojau apie Ričardą Niksoną, kitą lyderį, atsistatydinusį ir išskridusį į savo rezidenciją sraigtasparniu. Kaip ir Benediktas XVI, Niksonas buvo įtrauktas į nusikaltimų slėpimą. Skirtingai nuo Popiežiaus, jis už tai sumokėjo“, – rašo leidinio žurnalistė Margaret Karlson.

„Romos Popiežius paskutinį kartą susitiko su kardinolais, kurie rinks jo įpėdinį. Jis sakė, kad jiems reikia pasiekti harmoniją savo samprotavimuose, kaip geram orkestrui, ir tai jam gali būti liudijimas, kad jie išrinks dar vieną konservatorių“, – mano ji.

Continue reading „Popiežius Benediktas XVI – Vatikano Niksonas?“

Trys paskirti kardinolai parengė Popiežiui pranešimą apie Vatileaks‘o tyrimo rezultatus, ir tame dokumente išsakomos prielaidos, kad egzistuoja gėjų lobizmas Vatikane, rašo Concita de Gregorio laikraštyje “La Repubblica”.

„Per praėjusius 50 metų mes sužinojome, kad pirmykštė nuodėmė egzistuoja, ji pasireiškia asmeninėmis nuodėmėmis, kurios gali išaugti į nuodėmingas struktūras. Mes pamatėme, kad Viešpaties laukuose visada yra piktžolių, kad į Šventojo Petro tinklus įkliūva ir blogų žuvų“.

„Ketvirtadienis, spalio 11-oji. Tą dieną, praėjus 50 metų po Antrojo Vatikano Susirinkimo, Bažnyčia prisimena Popiežių Joną XXIII. Benediktas XVI, kreipdamasis iš balkono į aikštėje susirinkusius jaunuolius iš organizacijos „Katalikų veikimas“, ištarė tokius žodžius: „Prieš 50 metų aš, kaip ir jūs dabar, buvau aikštėje, mes žiūrėjome ir klausėmės Popiežiaus žodžių, kupinų poezijos ir gėrio. Tada mes buvome laimingi, kupini entuziazmo, mes buvome įsitikinę, kad ateina naujas Bažnyčios pavasaris“.

Continue reading „Seksas ir karjera. Kas slypi už Benedikto XVI atsistatydinimo“

Paskutinė visuotinė Popiežiaus Benedikto XVI audiencija įvyks vasario 27 dieną Šventojo Petro aikštėje Vatikane, rašo Marcas Ansaldas "La Repubblica".

„Kodėl popiežiaus laiškas, skirtas tikėjimui, taip ir liks rašomojo stalo stalčiuje? Kaip tik tikėjimo metais, po jau išspausdintų enciklikų apie viltį ir geraširdiškumą? Atrodė, kad tekstas bus išspausdintas artimiausiu metu, bet ne, – sakoma straipsnyje. – Vakar tėvas Federicas Lombardis, Šventojo Sosto leidybos namų direktorius, paaiškino, kad enciklika nebus išspausdinta iki mėnesio pabaigos, kad to laukiamo dokumento mes nepamatysime enciklikos pavidalu“.

Continue reading „Ratzingeris norėjo pasitraukti iš karto. Detektyvinė nebaigto popiežiaus laiško istorija“

to rot

Po­pie­žiaus Be­ne­dik­to XVI ypa­tin­gas pa­siun­ti­nys į palaimintojo Pet­ro To Ro­to gi­mi­mo šim­tų­jų me­ti­nių iš­kil­mę Pa­pua Nau­jo­joje Gvi­nė­jo­je pa­kvie­tė ti­kin­čiuo­sius gerb­ti šei­mos ir ka­ta­li­kiš­kos san­tuo­kos ver­ty­bes, bū­ti vi­suo­met iš­ti­ki­mus Evan­ge­li­jai.

Kar­di­no­las Džo­zefas Ze­nas va­do­va­vo ju­bi­lie­jaus iš­kil­mių šv. Mi­šioms pal. P. To Roto, ka­ta­li­kų ka­te­che­to ir kan­ki­nio, tė­viš­kė­je, Ra­ku­nai kai­me.

Su po­pie­žiaus ypa­tin­guo­ju pa­siun­ti­niu kar­di­no­lu J. Ze­nu kon­ce­leb­ra­vo apaš­ta­liš­ka­sis nun­ci­jus Pa­pua Nau­jo­jo­je Gvi­nė­jo­je ar­ki­vys­ku­pas San­to Gan­ge­mi, Ra­bau­lo ar­ki­vys­ku­pas Fran­ces­co Pan­fi­lo, ki­ti kraš­to ga­ny­to­jai ir apie ke­tu­rias­de­šimt ku­ni­gų, da­ly­vau­jant val­džios at­sto­vams ir ke­liems tūks­tan­čiams ti­kin­čių­jų.

Continue reading „Japonijos vyskupai atsiprašė už palaimintojo Petro To Roto mirtį“

pukenissss

Konferencijos Romoje 2011 birželio 23 -25 dienomis įvyko simpoziumas Universitetai ir mokslo iššūkiai. Kokia ateitis?. Tai jau buvo VIII – asis Tarptautinis dėstytojų simpoziumas, kurį suorganizavo Romos Kurijos Vikariatas, bendradarbiaujant su Italijos Švietimo ir Užsienio Reikalų Ministerijos bei Nacionaline Tyrimų Taryba.

Romos Vikariato pagrindiniai organizatoriai yra jos darbuotojai monsinjorai Lorenco Leuzi ir Emilio Bettini, nepailstančios dvasios, nuostabūs kunigai. Iš viso pasaulio: Europos, Kinijos, Indijos, Tanzanijos, Pakistano, Nigerijos, Kongo, Jungtinių Amerikos Valstybių, Peru, Argentinos ir Brazilijos atvyko 400 dėstytojų, iš kurių 150 skaitė pranešimus įvairiomis temomis.

Birželio 23 dienos ryte Laterano Universitete atskirame posėdyje rektoriai ir kolegijų vadovai kalbėjosi tarp savęs su Italijos Švietimo Ministru Mariastella Gelmini bei Laterano Universiteto rektoriumi mons. Enriko dal Covolo. Laterano universiteto didžiojoje aulėje sveikinimo žodžiais prabilo Europos Komisijos atstovas prie Italijos vyriausybės Luccio Battisotti, Romos miesto meras Alemano ir Romos ir Lazio provincijų prezidentai Nicola  Zingaretti ir Renato Polderini ir kiti.

Continue reading „Įspūdžiai iš VIII osios Romos Konferencijos“