ukraina_melyna

Ver­tin­da­mi nau­jos po­li­ti­nės jė­gos po­sū­kį Uk­rai­nos vals­ty­bės gy­va­vi­mo ska­lė­je, ne­ga­li­me ne­pa­žy­mė­ti ša­liai gre­sian­čių pra­ra­di­mų dau­ge­ly­je sri­čių, žiū­rint nuo 18 me­tų Ne­pri­klau­so­my­bės pa­siek­tų re­zul­ta­tų vir­šū­nės. Jų yra ne vie­nas.

Po­li­tiš­kai at­ro­dy­tų, kad Char­ko­vo pak­tas kiek­vie­nai ša­liai lei­do pa­siek­ti sa­vo: Ru­si­jai pa­vy­ko iš­spręs­ti ka­ri­nio lai­vy­no dis­lo­ka­ci­ją Kry­me prak­tiš­kai pu­sei am­žiaus, su tei­se pra­tęs­ti ne­ri­bo­tam lai­ko­tar­piui, o Uk­rai­nos pre­zi­den­tas ga­li džiaug­tis lai­mė­jęs 30 proc. du­jų kai­nos bei tuo, kad yra pa­nai­kin­tos anks­tes­nė­je (2009 m. sau­sio mėn.) du­jų su­tar­ty­je esan­čios sank­ci­jos dėl ma­žes­nių du­jų ap­im­čių už­pir­ki­mo – tai leis jo va­do­vau­ja­mai po­li­ti­nei jė­gai grei­tu lai­ku už­tik­rin­ti eko­no­mi­nį sta­bi­lu­mą, ku­rį jie ža­dė­jo sa­vo rin­kė­jams.

Continue reading „Quo vadis, Ukraina?“

nov_maza

Ginčų apie tikrąsias Antrojo pasaulinio karo priežastis bei pasekmes, teigiamą ar neigiamą Josifo Stalino vaidmenį, militaristinių paradų Raudonojoje aikštėje reikalingumą ar beprasmiškumą, – užtenka ir šiandien, nors gegužės 9-oji jau praėjo. Itin skirtingo pobūdžio pasisakymų gausu rusiškoje televizijoje. Čia išskirčiau žurnalistės, politikos apžvalgininkės, disidentės Valerijos Novodvorskajos poziciją. Kalbėdama su RTVi žurnaliste Olga Žuravliova žodžio kišenėje niekuomet neieškojusi V.Novodvorskaja, vertindama žygiuojančius Raudonojoje aikštėje veteranus, nepabijojo pavartoti sąvokos “užnugario žiurkės”.

Continue reading „Valerija Novodvorskaja: “Juos reikėtų vadinti “užnugario žiurkėmis”“