siugzda_sumazintas

Lie­tu­viš­kai spau­dai vis la­biau ver­žia­ma kil­pa. Kas pa­jė­gė at­si­lai­ky­ti po 2008 me­tų pa­bai­go­je per vie­ną nak­tį „įtei­sin­tų“ keturis kar­tus, o ne­tru­kus ir penkis kar­tus di­des­nių mo­kes­čių, to­liau bu­vo du­si­na­mi tais jau ket­vir­tus me­tus iš ei­lės mu­rav­jo­vi­niais mo­kes­čiais. Iš­si­lai­ky­ti ga­li tik mi­li­jo­nie­rių ar at­ski­rų po­li­ti­kų re­mia­ma spau­da.

Tie­sa, yra da­lis lei­di­nių, kas­met ap­do­va­no­ja­mų šim­ta­tūks­tan­ti­nė­mis su­mo­mis per va­di­na­mą­jį Spau­dos rė­mi­mo fon­dą, ku­riam po­li­ti­kai pa­ski­ria at­ski­rą „biu­dže­to ei­lu­tę“ iš tų pa­čių su­ren­ka­mų pen­kis kar­tus pa­di­din­tų mo­kes­čių, uždėtų skurs­tan­tiems, mo­kes­čių smau­gia­miems, į sko­las dėl to pa­te­ku­siems lei­di­niams. Taip su­da­ro­mos są­ly­gos vie­niems lei­di­niams so­čiai, be jo­kių rū­pes­čių gy­ven­ti vel­tė­diš­ką gy­ve­ni­mą, net ne­si­rū­pi­nant sa­vo skai­ty­to­jų ir pre­nu­me­ra­to­rių skai­čiu­mi, ne­si­rū­pi­nant ir ko­ky­be, pa­trauk­lu­mu skai­ty­to­jui. Esant to­kioms są­ly­goms „XXI am­žius“ pa­ti­ria ypač di­de­lių sun­ku­mų, keliančių grėsmę jo iš­li­ki­mui.

Continue reading „Dėl laikraščio „XXI am­žius“ at­ei­ties“

degutiene

„Vals­ty­bės ži­nių“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­vie­šin­to­je kas­me­ti­nė­je tur­to de­kla­ra­ci­jų ata­skai­to­je duo­me­nys ro­do, kad Lie­tu­vos po­li­ti­kai nė­ra skurs­tan­tys žmo­nės.

Prem­je­ro An­driaus Ku­bi­liaus tur­tas šiuo me­tu su­da­ro be­veik 622,5 tūkst. Lt. Dar apie 30 tūkst. li­tų ver­tas tur­tas pri­klau­so A. Ku­bi­liaus žmo­nai Ra­sai Ku­bi­lie­nei. Pa­ly­gi­nus su pra­ėju­sių me­tų tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­ni­mis, prem­je­ro ir jo žmo­nos tur­tas iš es­mės ne­pa­ki­to.

Tuo tar­pu Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė sa­vo tur­tu ge­ro­kai len­kia par­ti­jos ko­le­gą A. Ku­bi­lių – jos tur­tas sie­kia be­veik 668 tūkst. Lt, pi­ni­gi­nės lė­šos – dar ko­ne 16 tūkst. Lt. Sei­mo pir­mi­nin­kės vy­ras Ge­di­mi­nas De­gu­tis – mi­li­jo­nie­rius. Jo pri­va­lo­mas re­gist­ruo­ti tur­tas ver­tas dau­giau kaip 668 tūkst. Lt, pi­ni­gi­nės lė­šos – be­veik 231 tūkst. Lt, dar 230 tūkst. li­tų G. De­gu­tis yra iš­da­li­nęs pa­sko­loms. Ben­dra De­gu­čių tur­to ver­tė – dau­giau nei 1,8 mln. Lt. Per me­tus Sei­mo pir­mi­nin­kės ir jos vy­ro tur­tas iš­au­go apie 300 tūkst. Lt.

Continue reading „Apie Lietuvos mi­nist­rų tur­tą“

jurkevicius_evaldas

Kreipiausi į Susisiekimo ministrą Eligijų Masiulį dėl tarnybinių automobilių žymėjimo tvarkos sugriežtinimo.

Šiuo metu galiojantys Vyriausybės nutarimai, reglamentuoja tik lengvųjų tarnybinių automobilių žymėjimą.

Tačiau valstybinės įmonės ir viešosios įstaigos disponuoja ne tik lengvaisiais automobiliais, tačiau turi ir mikroautobusų, autobusų, kito specialaus transporto. Šių transporto priemonių žymėti teisės aktai neįpareigoja.

Continue reading „Visas valdiškas transportas privalo būti pažymėtas“