slaptai_kamera

Laba diena. Jūs manęs greičiausiai nepamenat (prieš pusmetį Jūsų dėka sužinojau apie Viliaus Bražėno knygą ir ją įsigijau). Rašau jums, norėdama padėkoti už publikacijas visuomenės aktualijų portale „Slaptai“.

Tai pirmas portalas, kurį atsidarau, prisėdusi prie kompiuterio. Publikacijos visada profesionalios, korektiškos, argumentuotos, aktualios ir, svarbiausia, drąsios ir padorios, kas labai reta šiandieninėje spaudoje. Tokių leidinių – išties mažoka mūsų šiandieninės žiniasklaidos jūroje.

Continue reading „Dar kartą ačiū už sąžiningą spaudą“

slaptieji_spalvotas_sitas

Balandžio 21-ąją Edvardo Šiugždos vadovaujamas “XXI amžius” išleido naują specializuoto priedo “Slaptieji takai” numerį. Šiemet – tai jau ketvirtasis “Slaptųjų takų” numeris.

Per pastaruosius kelerius metus “XXI amžius” spėjo išleisti beveik 40-imt “Slaptųjų takų” numerių. Šiemet “Slaptieji takai” – jau spalvoti. Redakcija taip pat ieško galimybių priedą apie pasaulio slaptąsias tarnybas leisti ne vieną, bet du kartus per mėnesį bei jį pardavinėti pagrindiniuose Lietuvos spaudos kioskuose (kartu su “XXI amžiaus” priedu “Horizontai”, kuriuose gviledenami tarptautiniai reikalai). ”Slaptieji takai” – tai bendras “XXI amžiaus” ir visuomenės aktualijų portalo Slaptai.lt projektas. Išskirtinis mūsų bruožas tas, kad mes nebijome imtis sudėtingiausių, painiausių istorijų.

Continue reading „Balandžio 21-ąją laikraštis “XXI amžius” išleido dar vieną “Slaptųjų takų” numerį“

mantas_adomenas

Aš, kaip ak­ty­vi krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė ir šios po­li­ti­kos rė­mė­ja, esu labai nu­si­vy­lu­si mū­sų rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­to Sei­mo na­rio Man­to ADOMĖNO veik­la, jo ne­pa­gar­biu ir at­sai­niu po­žiū­riu į sa­vo rin­kė­jus. Į šį po­li­ti­ką, at­sto­vau­jan­tį Tė­vy­nės Są­jun­gos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jai, net tris kar­tus ofi­cia­liai raš­tu ir per spau­dą krei­piau­si dėl Lie­tu­vo­je vyk­do­mos dis­kri­mi­na­ci­nės po­li­ti­kos prieš lais­vą, pa­trio­ti­nę spau­dą.

Dar prieš pu­sę me­tų sa­vo pir­ma­ja­me at­vi­ra­me laiš­ke po­nui M. Ado­mė­nui ra­šiau, kad šis po­li­ti­kas at­kreip­tų dė­me­sį į tai, jog prem­je­ro A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, vyk­dy­da­ma dras­tiš­ką „dir­žų ver­ži­mo“ va­jų, neat­si­žvel­gė į sun­kią fi­nan­si­nę pa­dė­tį pa­te­ku­sią ne­bul­va­ri­nę, Ne­pri­klau­so­my­bės ir de­mo­kra­tijos idė­jas pro­pa­guo­jan­čią spau­dą. Įve­du­s di­džiu­lius mo­kes­čius spau­dai, itin kom­pli­ka­vo­si to­kių laik­raš­čių lei­dy­ba, o pa­vyz­džiui, vie­nas po­pu­lia­riau­sių vai­kų ir jau­ni­mo laik­raš­čių „Kregž­du­tė“ dėl to­kios val­džios „tau­py­mo“ po­li­ti­kos per­nai lie­pą ap­skri­tai nu­sto­jo ei­ti.

Continue reading „Seimo nariui Mantui Adomėnui nerūpi tautines ir dvasines vertybes skleidžianti spauda“

slaptieji_spalvotas_sitas

Kovo 17-ąją Edvardo Šiugždos vadovaujamas “XXI amžius” išleis dar vieną specializuoto priedo “Slaptieji takai” numerį. Šiemet – tai jau trečiasis “Slaptųjų takų” numeris.

Per pastaruosius kelerius metus “XXI amžius” spėjo išleisti beveik 40-imt “Slaptųjų takų” numerių. Šiemet “Slaptieji takai” – jau spalvoti. Redakcija taip pat ieško galimybių priedą apie pasaulio slaptąsias tarnybas leisti ne vieną, bet du kartus per mėnesį bei jį pardavinėti pagrindiniuose Lietuvos spaudos kioskuose (kartu su “XXI amžiaus” priedu “Horizontai”, kuriuose gviledenami tarptautiniai reikalai).

”Slaptieji takai” – tai bendras “XXI amžiaus” ir visuomenės aktualijų portalo Slaptai.lt projektas. Išskirtinis mūsų bruožas tas, kad mes nebijome imtis sudėtingiausių, painiausių istorijų.

Continue reading „Kovo 17-ąją pasirodys dar vienas “Slaptųjų takų” numeris“

milijonas_doleriu

Spalio 21 dieną laikraštis “XXI amžius” išleis dar vieną specializuoto priedo “SLAPTIEJI TAKAI” numerį. Šį kartą “Slaptuosiuose takuose” bus svarstoma, kaip galėjo atsitikti, kad visą gyvenimą valstybinėse institucijose pradirbę mūsų slaptųjų tarnybų pareigūnai sugebėjo užsidirbti gražaus pinigėlio. Pavyzdžiui, VSD generalinis direktorius Povilas Malakauskas, prieš tai dar dirbęs STT (Specialiųjų tyrimų tarnyboje – vadovu) bei KAM (Krašto apsaugos ministerijoje – viceministru). Netrukus pasirodysiančiame “Slaptųjų takų” numeryje taip pat bus klausiama, ar pagirtina padėtis, kai, sakykim, visas Lietuvos slaptąsias bei specialiąsias tarnybas kontroliuojantis Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas turi įsipareigojimų bankams. Juk mes puikiai žinome, kokios bėdos ištiko ne pagal kišenę gyvenusį CŽV agentą Oldridžą Eimsą. Gal šis palyginimas – ir nekorektiškas, tačiau žvalgybos specialistų skolos, kreditai bei bankiniai laidavimai turėtų rūpėti valstybėms, kurios nori išvengti išdavysčių, informacijos nutekėjimo bei dvigubų agentų įtakos.

Continue reading „CŽV agentas, slapyvardžiu “Milijonas”“

pinigeliai_2

Seimo pirmininkė Irena Degutienė imasi kai kurių dalinių priemonių pažaboti seimūnų apetitus. Jos nuomone, reikėtų mažinti parlamentinei veiklai skirtas lėšas (tokias lėšas gauna kiekvienas Seimo narys, ir dabar jos siekia 3,5 tūkstančio litų). Seimo pirmininkė mano, kad šią sumą reikia sumažinti iki 2 tūkstančių litų. Be to, ketina apriboti ir įvairias reprezentacijai skirtas lėšas. Gal tai nors kiek prisidės prie valdžios deklaruojamo solidarumo tautai liepiant “susiveržti diržus”.

Tuo metu, kai Seime nesutariama, kaip patiems veržtis diržus, kainos Lietuvoje kyla – tai susiję tiek su nuo rugsėjo mėnesio pakilusiu PVM tarifu, tiek su kai kurių verslo struktūrų bandymu pasipelnyti. Yra ir kitų kainų kilimo priežasčių – brangsta žaliavos.

Continue reading „“Jei Vilniuje vanduo brangsta, tai Taline – atvirkščiai…”“

landsbergis_01

Man šiek tiek keista, kad prof. Vytautas Landsbergis skaito “XXI amžių”, o štai TS lyderis Andrius Kubilius – neskaito. Esu girdėjęs, kad taip jis yra pasakęs. Neskaito, todėl “negirdi” “XXI amžiaus” redaktoriaus Edvardo Šiugždos priekaištų, pageidavimų, gal net prašymų, adresuotų saviesiems. Ta pati nutylėjimo, blokados taktika. Taip, patriotinio, į tikrąsias vertybes orientuoto laikraščio leidėjas yra parašęs daug skaudžios tiesos, bet juk ji – geranoriška, konstruktyvi. Dešinieji daug pralaimi, nes reikalauja, kad savieji tik girtų, tik pritartų, arba, blogiausiu atveju, tyliai, į ausį pasakytų nemalonius žodžius. E.Šiugžda mano, kad peikti reikia į akis, viešai, o girti galima ir tyliai, į ausį. Man rodos, tokia jo pozicija verta pagarbos, pritarimo, palaikymo. Pataikavimas niekam niekada neišėjo į naudą. Apsaugok mane nuo draugų, nuo priešų aš ir pats apsisaugosiu.

Continue reading „Apsaugok mane nuo draugų…“