Seimo nariui Mantui Adomėnui nerūpi tautines ir dvasines vertybes skleidžianti spauda


Aš, kaip ak­ty­vi krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vė ir šios po­li­ti­kos rė­mė­ja, esu labai nu­si­vy­lu­si mū­sų rin­ki­mų apy­gar­do­je iš­rink­to Sei­mo na­rio Man­to ADOMĖNO veik­la, jo ne­pa­gar­biu ir at­sai­niu po­žiū­riu į sa­vo rin­kė­jus. Į šį po­li­ti­ką, at­sto­vau­jan­tį Tė­vy­nės Są­jun­gos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jai, net tris kar­tus ofi­cia­liai raš­tu ir per spau­dą krei­piau­si dėl Lie­tu­vo­je vyk­do­mos dis­kri­mi­na­ci­nės po­li­ti­kos prieš lais­vą, pa­trio­ti­nę spau­dą.

Dar prieš pu­sę me­tų sa­vo pir­ma­ja­me at­vi­ra­me laiš­ke po­nui M. Ado­mė­nui ra­šiau, kad šis po­li­ti­kas at­kreip­tų dė­me­sį į tai, jog prem­je­ro A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bė, vyk­dy­da­ma dras­tiš­ką „dir­žų ver­ži­mo“ va­jų, neat­si­žvel­gė į sun­kią fi­nan­si­nę pa­dė­tį pa­te­ku­sią ne­bul­va­ri­nę, Ne­pri­klau­so­my­bės ir de­mo­kra­tijos idė­jas pro­pa­guo­jan­čią spau­dą. Įve­du­s di­džiu­lius mo­kes­čius spau­dai, itin kom­pli­ka­vo­si to­kių laik­raš­čių lei­dy­ba, o pa­vyz­džiui, vie­nas po­pu­lia­riau­sių vai­kų ir jau­ni­mo laik­raš­čių „Kregž­du­tė“ dėl to­kios val­džios „tau­py­mo“ po­li­ti­kos per­nai lie­pą ap­skri­tai nu­sto­jo ei­ti.

Šis laik­raš­tis bu­vo lei­džia­mas dar prieš­ka­rio lai­kais, o at­ga­vus Ne­pri­klau­so­my­bę bu­vo at­gai­vin­tas ir ko­ne 15 me­tų tę­sė gra­žias tra­di­ci­jas, sklei­dė pa­trio­ti­nę min­tį, ska­ti­no my­lė­ti sa­vo Tė­vy­nę. Prieš pus­an­trų me­tų iš­rin­kę nau­ją­jį Sei­mą, ku­rio dau­gu­mą su­da­ro pat­rio­tais sa­ve lai­kan­tys Tė­vy­nės są­jun­gos-krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai, ti­kė­jo­mės, kad nau­jo­ji val­džia at­si­žvelgs į su­dė­tin­gą pa­dė­tį pa­te­ku­sią pa­trio­ti­nę, dva­si­nius bei mo­ra­li­nius ide­a­lus pro­pa­guo­jan­čią spau­dą. Ta­čiau po rin­ki­mų, de­ja, pa­si­ju­to­me, švel­niai ta­riant, ap­gau­ti…

 Ten­ka ap­gai­les­tau­ti, jog to­kių idė­jų ir min­čių ne­ra­si­me da­bar­ti­nė­je su­bul­va­rė­ju­sio­je spau­do­je… Ap­mau­du, kad jau­ni­mas da­bar ska­ti­na­mas sem­tis ži­nių iš įvai­riau­sių „Pa­ne­lių“, „Jo­niu­kų“, „Onu­čių“, ku­riuo­se at­vi­rai pro­pa­guo­ja­ma ne­mo­ra­li po­li­ti­ka, pro­pa­guo­ja­mos sek­su­a­li­nės ma­žu­mos ir t. t.

Nu­sto­jus leis­ti „Kregž­du­tę“ mū­sų vai­kai pra­ra­do pui­kų lei­di­nį, ga­lin­tį pa­dė­ti jai at­si­rink­ti tik­rą­sias gy­ve­ni­mo ver­ty­bes, at­si­ri­bo­ti nuo plūs­tan­čios nei­gia­mos an­ti­dva­siš­kos kul­tū­ros lei­di­nių, te­le­vi­zi­jos lai­dų, ža­lo­jan­čių vai­kų dva­si­nį pa­sau­lį.

Kaip mi­nė­jau, ne kar­tą as­me­niš­kai dėl to krei­piau­si į Sei­mo na­rį M. Ado­mė­ną, pra­šy­da­ma jo, kad bū­tų pa­aiš­kin­ta, ko­dėl mū­sų at­sa­kin­gi po­li­ti­kai, at­sto­vau­jan­tys krikš­čio­nims de­mok­ra­tams, ne­kreipia dė­me­sio į pa­trio­ti­nę, de­mo­kra­tinę spau­dą? „Kregž­du­tės“ laik­raš­tį lei­do laik­raš­čio „XXI am­žiaus“ lei­dė­jai, ku­rie dau­giau nei de­šim­tį me­tų iš va­di­na­mo­jo Spau­dos rė­mi­mo fon­do nie­ko ne­gavo, o abe­jo­ti­nos re­pu­ta­ci­jos lei­di­niai, tu­rin­tys  tur­tin­gus ir ga­lin­gus, oli­gar­chi­nius rė­mė­jus, pa­ra­mą kaž­ko­dėl gau­da­vo ir te­be­gau­na!.. De­ja, Sei­mo na­rys ne­si­tei­kė at­sa­ky­ti nei žo­džiu, nei raš­tu… Dėl to­kio aro­gan­tiš­ko jo el­ge­sio ir abe­jin­gu­mo te­ko kreip­tis į Sei­mo Eti­kos ko­mi­si­jos va­do­vą A. Sa­la­ma­ki­ną… Tik po šio „de­mar­šo“ ga­vau ap­ta­kų, nie­ko ne­pa­sa­kan­tį pa­šai­pų M. Ado­mė­no at­sa­ky­mą… De­ja, ta­me laiš­ke ra­dau tik tuš­čią biu­ro­kratinį at­si­ra­ši­nė­ji­mą ir be jo­kių ar­gu­men­tų mes­tus šmei­ži­kiš­kus kal­ti­ni­mus „XXI am­žiaus“ re­dak­to­riui…

Be abe­jo, te­ko nu­si­vil­ti ir A.Sa­la­ma­ki­no gau­tu ofi­cia­liu raš­tu, ku­ria­me jis net­gi pa­tei­si­na po­ną Ado­mė­ną, kad  ne­va jis tei­sin­gai da­ro, kad ne­gi­na vie­nos ar ki­tos gru­pės… Bet man, kaip pi­lie­tei, rū­pė­jo gau­ti aiš­kų ir kon­kre­tų at­sa­ky­mą – ko­dėl žlug­do­ma pa­trio­ti­nė, de­mo­kra­tiška spau­da, ku­ri sklei­džia tau­ti­nes, dva­si­nes ver­ty­bes ir ko­dėl mū­sų rink­to­ji val­džia ne­si­i­ma jo­kių prie­mo­nių, ku­rios bent kiek pa­leng­vin­tų šios, de­ja, jau nyks­tan­čios spau­dos, pa­dė­tį? To­dėl drau­ge su sa­vo ben­dra­min­čiais ti­ki­mės  iš Jū­sų su­lauk­ti aiš­kes­nės ir kon­kre­tes­nės po­zi­ci­jos.

Nuotraukoje: Seimo narys Mantas Adomėnas.

Da­nu­tė UMBRASIENĖ – Sei­mo na­rio M. Ado­mė­no rin­kėja.                   

„XXI amžius“, Nr. 22

2010.03.28

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *