Ignalinos atominė elektrinė neteko finansavimo


Žlu­gus Briu­se­ly­je vy­ku­sioms Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių de­ry­boms dėl biu­dže­to, kar­tu žlu­go jo­se pa­teik­tas pro­jek­tas, nu­ma­tęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės (IAE) už­da­ry­mui iki 2020 me­tų skir­ti 400 mln. eu­rų vie­toj anks­čiau siū­ly­tų 210 mln.

Dar dau­giau – Eu­ro­pos do­no­rų kon­fe­ren­ci­ja gruo­džio 13 die­ną nu­spren­dė su­stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės už­da­ry­mo pro­jek­tui B1, ku­rį įgy­ven­di­na Ru­si­jos ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos įmo­nė „Nu­kem“ kar­tu su ki­ta tos ša­lies įmo­ne GNS. Taip lai­ki­nai su­stab­do­mas fi­nan­sa­vi­mas di­džiau­siam IAE už­da­ry­mo pro­jek­tui – pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­lai.

Lie­tu­va iki ki­tų me­tų ko­vo pa­bai­gos pri­va­lo ras­ti spren­di­mą, kaip iš ant­ro­jo re­ak­to­riaus bus iš­krau­tas ku­ras. Jei spren­di­mų ne­bus ras­ta, Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ban­kas pa­gra­si­no vi­siš­kai su­stab­dy­ti kontr­akto su Ru­si­jos ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos įmo­nių „Nu­kem“ ir GNS kon­sor­ciu­mu fi­nan­sa­vi­mą.

Kaip sa­kė IAE va­do­vas Žil­vi­nas Jurk­šus, dėl nuo 2010 me­tų ne­be­vei­kian­čios jė­gai­nės sau­gu­mo bai­min­tis ne­rei­kia. Vie­nas treč­da­lis ku­ro iš ant­ro­jo re­ak­to­riaus jau iš­krau­ta į lai­ki­nus ba­sei­nus ir jo­kios kri­ti­nės si­tu­a­ci­jos bū­ti ne­ga­li. Ž. Jurk­šus sa­kė, kad kal­ba­ma apie maž­daug 100 mln. eu­rų (apie 345 mln. li­tų) lai­ki­ną fi­nan­sa­vi­mo su­stab­dy­mą pro­jek­tui, ku­rio ben­dra ver­tė yra apie 193 mln. eu­rų (apie 666,4 mln. li­tų).

Pa­sak IAE vadovo, iki šiol ap­mo­kė­ta apie 60 proc. pro­jek­to dar­bų ver­tės, di­džio­ji jų da­lis yra už­mo­kes­tis už 77 kon­tei­ne­rius, ku­rių pa­ga­min­ta 146 iš 190-ties. Ž. Jurkšus sa­kė, kad do­no­rų spren­di­mas ne­reiš­kia, kad ku­ro su­tvar­ky­mui pi­ni­gai ne­bus duo­da­mi, jie tik lie­ka už­da­ry­mo fon­de.

Eu­ro­pos do­no­rų asam­blė­jos spren­di­mas nė­ra nau­jie­na – apie tai kal­ba­ma jau maž­daug me­tus, o šių me­tų bir­že­lį do­no­rai įpa­rei­go­jo Lie­tu­vą iki gruo­džio pa­teik­ti veiks­mų pla­ną. Tai Lon­do­ne ir bu­vo pa­da­ry­ta gruo­džio pir­mo­je pu­sė­je. Dėl B1 – pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro sau­gyk­los pro­jek­to, ku­ris yra di­džiau­sias IAE už­da­ry­mo pro­ce­se – ne kar­tą ki­lo gin­čų tarp „Nu­kem“ ir Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės, ku­ri ne­pa­ten­ki­na su­bran­go­vo – Vo­kie­ti­jos ben­dro­vės GNS – pa­siū­ly­tais ku­ro sau­go­ji­mo kon­tei­ne­riais.

GNS aiš­ki­no pa­tei­ku­si Lie­tu­vai do­ku­men­tus, ku­rie esą įro­do, kad jos pa­ga­min­ti kon­tei­ne­riai ne­be­vei­kian­čios IAE bran­duo­li­niam ku­rui sau­go­ti ati­tin­ka pro­jek­to tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus. Ru­si­jos ener­ge­ti­kos mil­ži­nės „Ro­sa­tom“ val­do­mos „Nu­kem Tech­no­lo­gies“ ir GNS kon­sor­ciu­mas, smar­kiai vė­luo­da­mas, įgy­ven­di­na mi­li­jar­di­nės ver­tės Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo pro­jek­tus. De­ry­bo­se su „Nu­kem/GNS“ esa­ma pa­žan­gos, ta­čiau tvir­tai pa­sa­ky­ti, kad spren­di­mas iki ko­vo 31-osios bus ras­tas, dar ne­ga­li­ma.

Kontr­aktas su „Nu­kem/GNS“ pa­si­ra­šy­tas 2005 me­tais – pa­gal jį sau­gyk­la tu­rė­jo bū­ti pa­sta­ty­ta iki 2009-ųjų, ta­čiau dėl abie­jų pu­sių kal­tės pro­jek­tas bu­vo vil­ki­na­mas, nuo­lat bran­go, be to, pa­aiš­kė­jo, kad GNS ga­mi­na­mi kon­tei­ne­riai ne­ati­ti­ko tech­ni­nių są­ly­gų. Da­bar pas­ku­ti­nė žo­džiu su­tar­ta pro­jek­to pa­bai­gos da­ta, pa­sak Ž. Jurk­šaus, yra 2013-ųjų pa­bai­ga, ta­čiau re­a­lu kal­bė­ti apie 2014 me­tus.

Anot IAE va­do­vo, pro­ble­ma yra ne tik kon­tei­ne­riai, bet ir ki­tos pro­jek­to da­lys – iki šiol nė­ra pa­tvir­tin­to amor­ti­za­to­rių pro­jek­to, ki­tų tech­no­lo­gi­jų. Ne­aiš­ki ir pa­grin­di­nės pro­jek­to da­lies – kon­tei­ne­rių – ko­ky­bė. Pa­sak IAE va­do­vo, kon­tei­ne­rius ga­mi­nan­čiai Vo­kie­ti­jos įmo­nei GNS, ku­ri lap­kri­čio vi­du­ry­je pa­tei­kė nau­jų kon­tei­ne­rių ko­ky­bę esą įro­dan­čius do­ku­men­tus, iš­siųs­ta dau­giau nei 40 klau­si­mų, į ku­riuos at­sa­ky­mo lau­kia­ma iki sau­sio pa­bai­gos.

Juos dar tu­rės įver­tin­ti Vals­ty­bi­nė ato­mi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­ja (VATESI), bet ne­aiš­ku, ka­da, gal tik ba­lan­dį.

Nau­ja­sis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia, kad nu­sta­čius, jog bran­duo­li­niam ku­rui iš už­da­ry­tos IAE sau­go­ti nau­do­ja­mi kon­tei­ne­riai ne­ser­ti­fi­kuo­ti, pi­ni­gai šį pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čiai Ru­si­jos ka­pi­ta­lo Vo­kie­ti­jos įmo­nei „Nu­kem“ ne­ga­li bū­ti mo­ka­mi. Da­lis pi­ni­gų jau bu­vo su­mo­kė­ta, bet tai, kaip tei­gė A. But­ke­vi­čius, bu­vo klai­da.

Pa­sak jo, kom­pa­ni­jai ne­pa­tei­kus do­ku­men­tų, ku­rie įro­dy­tų kon­tei­ne­rių ko­ky­bę ir tin­ka­mu­mą ka­se­tėms tal­pin­ti, su­tar­tis tu­ri bū­ti nu­trauk­ta. Jei de­fek­tai bū­tų iš­tai­sy­ti ir kom­pa­ni­ja pa­grįs­tų bu­vu­si tei­si, rei­kė­tų prie­mo­nių pla­no, kaip elg­tis to­liau. Iš­nag­ri­nė­jus klau­si­mą ir iš­si­aiš­ki­nus, ko­dėl vė­luo­ja­ma, pa­tei­kus me­džia­gą do­no­rų ta­ry­bai Lon­do­ne, rei­kė­tų pra­šy­ti at­nau­jin­ti fi­nan­sa­vi­mą.

Prem­je­ro įsi­ti­ki­ni­mu, iki šiol IAE už­da­ry­mui bu­vo ski­ria­ma per ma­žai dė­me­sio, bu­vo daug ap­lai­du­mo, ne­su­si­kal­bė­ji­mo su tarp­tau­ti­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis. A. But­ke­vi­čius ma­no, kad Eu­ro­pos re­konst­ruk­ci­jos ir plėt­ros ban­ko va­do­vams grei­čiau­siai trū­ko kan­try­bė, pa­ma­čius, kad ša­ly­je nie­kaip ne­su­si­ta­ria­ma.

Laikraštis “XXI amžius”

2013.01.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *