Kas buvo V.Andziulis, S.Kudirka ir M.Suslovas?


Lie­tu­vos Są­jū­džio Kau­no ta­ry­bos Švie­ti­mo sek­ci­jos, Lie­tu­vos lais­vės ko­vos Są­jū­džio bei mies­to Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus ini­cia­ty­va pas­ta­rai­siais me­tais mies­to ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se bu­vo su­reng­ti trys is­to­ri­jos kon­kur­sai: 2008 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sio 29 die­ną – Lie­tu­vos Są­jū­džio dvi­de­šimt­me­čio pro­ga, 2009 me­tų spa­lio 20 die­ną Lie­tu­vos lais­vės ko­vos Są­jū­džio ju­bi­lie­ji­niams me­tams pa­mi­nė­ti ir šių me­tų ko­vo 23 die­ną įvy­ko is­to­ri­jos kon­kur­sas „Tau­ti­nės sa­vi­mo­nės pa­si­reiš­ki­mas II so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais“, skir­tas Pa­dė­kos Die­vui už lais­vę – Lie­tu­vos Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 20-čiui pa­žy­mė­ti.

Pir­ma­ja­me kon­kur­se da­ly­va­vo 30 ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų (56,6 proc.) ir 53 mo­ki­niai, ant­ra­me kon­kur­se da­ly­va­vo 36 mo­kyk­los ir 61 mo­ki­nys, šių me­tų kon­kur­se da­ly­va­vo 30 mo­kyk­lų ir 58 mo­ki­niai, pen­kiais vir­šy­da­mi 2008 me­tų kon­kur­so da­ly­vių skai­čių.

Ma­lo­nu pa­žy­mė­ti, kad šiuo­se kon­kur­suo­se vi­sa­da ak­ty­viai da­ly­va­vo Kau­no Sta­sio Lo­zo­rai­čio, Mar­ty­no Maž­vy­do, Sar­gė­nų, Juo­zo Urb­šio, Jo­no ir Pet­ro Vi­lei­šių vi­du­ri­nės mo­kyk­los, Kau­no „Sau­lės“, „Auš­ros“, „San­ta­ros“, Mai­ro­nio ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to „Ra­sos“ gim­na­zi­jos. 

Bu­vo ir to­kių mo­kyk­lų, ku­rios nė kar­to ne­si­tei­kė da­ly­vau­ti mi­nė­tuo­se kon­kur­suo­se: tai Kau­no Ro­kų, Šan­čių, Vaiž­gan­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los ir Vai­do­to bei Le­vo Kar­sa­vi­no pa­grin­di­nės mo­kyk­los. Į tai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį mies­to Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­rius bei ati­tin­ka­mos ates­ta­ci­nės ko­mi­si­jos.

Grįž­tant prie pas­ku­ti­nio­jo kon­kur­so, įvy­ku­sio jau gra­žias krikš­čio­niš­kas tau­ti­nes ren­gi­nių tra­di­ci­jas tu­rin­čio­je Sta­sio Lo­zo­rai­čio vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, kaip sa­kė­me, ja­me da­ly­va­vo 30 ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų at­sto­vai – 58 mo­ki­niai. Šiuos skai­čius iš­skai­dant smul­kiau – tai bū­tų 21-oji vi­du­ri­nė mo­kyk­la su 40-čia mo­ki­nių ir 9-ios gim­na­zi­jos su 18 gim­na­zis­tų bū­riu.

Kon­kur­so už­duo­tį su­da­rė trys da­lys. Pa­gal I už­duo­tį ga­li­ma bu­vo su­rink­ti 20 taš­kų, pa­gal II da­lį – 15 taš­kų, pa­gal III už­duo­ties da­lį – 41 taš­ką. Va­di­na­si, iš vi­so bu­vo ga­li­ma su­rink­ti 76 taš­kus. Ver­tin­ta pa­gal vi­sos už­duo­ties ir at­ski­rai pa­gal jos tri­jų da­lių re­zul­ta­tus. No­rė­da­mi la­biau pa­ska­tin­ti mo­ki­nius, pa­gal vi­sos už­duo­ties re­zul­ta­tus iki 16-tos už­im­tos vie­tos sky­rė­me 21 mo­ki­niui (36,2 proc.) pri­zi­nes vie­tas ir apdovanojome vertingomis kny­go­mis.

Dau­gu­ma mo­ki­nių ži­no­jo Lie­tu­vos At­ku­ria­mo­jo Sei­mo – bu­vu­sios Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­ko Vy­tau­to Land­sber­gio pa­var­dę, ta­čiau gai­la, kad di­des­nė pu­sė kon­kur­so da­ly­vių jos ne­mo­kė­jo tei­sin­gai pa­ra­šy­ti.   

Tik pen­ki mo­ki­niai – Eg­lė Ta­mu­ly­tė, Ai­ra Be­ke­ry­tė iš Jo­no Jab­lons­kio gim­na­zi­jos, Ma­rius Ma­ti­jo­šai­tis, Nag­lis Mė­li­nis iš „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ir Ro­ber­ta Dig­ly­tė iš Ko­vo 11-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los ži­no­jo le­gen­di­nės po­grin­di­nės spaus­tu­vės ab  įkū­rė­jų  Vy­tau­to An­dziu­lio ir Juo­zo Ba­ce­vi­čiaus pa­var­des.

Apie Si­mo Ku­dir­kos drą­są ir ryž­tą, įvei­kiant so­vie­ti­nę „ge­le­ži­nę už­dan­gą“ ži­no­jo tik Eri­ka Žu­kaus­kai­tė iš Sta­sio Lo­zo­rai­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los, Egi­di­ja Pui­dai­tė iš „Auš­ros“ gim­na­zi­jos ir  Ri­čar­das Ja­ra­mi­čius  iš Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gim­na­zi­jos.

Tiks­lų šių me­tų ju­bi­lie­ji­nį pa­va­di­ni­mą įvar­di­jo taip pat tik ke­li mo­ki­niai – Do­vi­lė La­pins­kai­tė iš „Var­po“ gim­na­zi­jos, Ri­čar­das Ja­ra­mi­čius iš Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gim­na­zi­jos, Nag­lis Mė­li­nis iš „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, Ed­vi­nas Ku­raus­kas iš Mar­ty­no Maž­vy­do vi­du­ri­nės mo­kyk­los.

Ne vi­si mo­ki­niai ži­no­jo ir įžy­maus dva­si­nio ko­vo­to­jo už Baž­ny­čios ir Lie­tu­vos lais­vę mon­sin­jo­ro Al­fon­so Sva­rins­ko pa­var­dę, jo įsteig­tą Di­džio­sios Ko­vos apy­gar­dos par­ką. Ne vie­to­je bu­vo įra­šo­ma at­siųs­to iš Mask­vos pri­žiū­rė­to­jo kom­par­ti­jos šu­lo M. Su­slo­vo, ku­ris mėg­da­vo, kaip sa­ko­ma, kar­to­ti – Lie­tu­va bus, bet tik be lie­tu­vių, pa­var­dė. Taip pat bu­vo pa­nio­ja­mos mon­sin­jo­ro Al­fon­so Sva­rins­ko, Al­gir­do Bra­zaus­ko ir Ka­zi­mie­ros Pruns­kie­nės pa­var­dės, jų nu­veik­ti dar­bai. Ne vi­si mo­ki­niai įvar­di­jo ir le­gen­di­nės „Lie­tu­vos Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios kro­ni­kos“ re­dak­to­rių ir jos pa­skir­tį.

Kon­kur­są lai­mė­jo Kau­no „Sau­lės“ gim­na­zi­jos II kla­sės gim­na­zis­tas Nag­lis Mė­li­nis, su­rin­kęs 67 taš­kus iš 76 ga­li­mų.  Jį kon­kur­sui  ren­gė vyr. mo­ky­to­jas Re­mi­gi­jus Da­nie­lius.

Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Juo­zo Urb­šio ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los 10 b kla­sės mo­ki­niui An­driui Ver­šins­kui, ku­ris dviem taš­kais atsi­li­ko nuo nu­ga­lė­to­jo. Jį ren­gė mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Vir­gi­ni­ja Mi­ku­ta­vi­čiū­tė.

Tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko  tik vie­nu taš­ku at­si­li­ku­siai nuo ant­ro­sios vie­tos Kau­no Ta­do Iva­naus­ko vi­du­ri­nės mo­kyk­los 10 a kla­sės mo­ki­nei Mig­lei Pro­mos­ka­ly­tei. Jos  mo­ky­to­ja  me­to­di­nin­kė Bi­ru­tė Čie­gi­nė.

Kon­kur­se ge­rai pa­si­ro­dė Kau­no Ko­vo 11-osios mo­kyk­los mo­ki­nė Ro­ber­ta Dig­ly­tė, Kau­no „San­ta­ros“ gim­na­zi­jos 2 kla­sės  gim­na­zis­tas  Au­ri­mas Mar­gi­ris, Jo­no Jab­lons­kio gim­na­zi­jos 2 kla­sės gim­na­zis­tės Eg­lė Ta­mu­ly­tė ir Ai­ra Be­ke­ry­tė, Kau­no „Ąžuo­lo“ ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los  mo­ki­niai Ig­nas Ra­džiū­nas ir Ro­ber­ta Sa­daus­kai­tė, Kau­no Mar­ty­no Maž­vy­do vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nys Ed­vi­nas Ku­raus­kas, Kau­no „Sau­lės“ gim­na­zi­jos gim­na­zis­tas Ma­rius Ma­ti­jo­šai­tis, Kau­no „Auš­ros“ gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Mig­lė Mo­tie­jū­nai­tė, Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no gim­na­zi­jos gim­na­zis­tai Ri­čar­das Ja­ra­mi­čius ir Lu­kas Kon­čius, Sta­sio Lo­zo­rai­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nės Eri­ka Žu­kaus­kai­tė ir Vik­to­ri­ja Dir­ve­ly­tė, „Var­po“ gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė Do­vi­lė La­pins­kai­tė, „Pi­lė­nų“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nės Ie­va Dap­ke­vi­čiū­tė ir Ra­sa Vai­tie­kū­nai­tė, Ka­zio Gri­niaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nė San­ta Na­vic­kai­tė, VDU „Ra­sos“ gim­na­zi­jos gim­na­zis­tė El­vi­ta  Ši­be­ri­ko­vai­tė.

Be jau mi­nė­tų mo­ky­to­jų, at­sa­kin­gai ren­gu­sių sa­vo mo­ki­nius kon­kur­sui, dar pa­žy­mė­ti­ni mo­ky­to­jai Re­na­ta Gim­žū­nie­nė, Dai­va No­rei­kai­tė, Gra­ži­na Sto­nie­nė, Ni­jo­lė Ado­mė­nie­nė, Au­re­li­ja Ga­siū­nai­tė, Vai­da Go­dai­tė, Ir­ma Šar­ka­nai­tė, Juo­zas Blau­žiū­nas, Svet­la­na Trum­pic­kie­nė, Auš­ra Kra­saus­kie­nė, Zi­ta Čerš­ku­vie­nė, Ri­ta Ake­lai­ty­tė, ku­rių mo­ki­niai už­ėmė pri­zi­nes vie­tas.

Kon­kur­se ne­ma­žai mo­ki­nių tei­sin­gai at­sa­kė į pa­teik­tus klau­si­mus, pa­ro­dė tei­gia­mą su­pra­ti­mą į tau­ti­nės sa­vi­mo­nės pa­si­reiš­ki­mą so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais. An­tra ver­tus, kon­kur­so duo­me­nys at­sklei­dė  ne­ma­žai esa­mų  ir dar ne­iš­nau­do­tų vi­di­nių re­zer­vų pa­trio­ti­nio pi­lie­ti­nio ug­dy­mo ba­re, juos su­sie­jant su  nau­jo­sios Lie­tu­vos is­to­ri­jos mo­ky­mu.

Dė­ko­ja­me vi­siems kon­kur­so da­ly­viams – mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams, Or­ga­ni­za­ci­nės ir Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riams – Kau­no Sta­sio Lo­zo­rai­čio vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rei Klav­di­jai Ko­va­len­ki­nai, jos pa­va­duo­to­jai Vi­dai Sin­ku­vie­nei, is­to­ri­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Sil­vai Poš­ku­vie­nei, is­to­ri­jos vyr. mo­ky­to­jai Svet­la­nai Trum­pic­kie­nei, Juo­zo Urb­šio ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Vi­nan­tai Gul­bi­nie­nei, is­to­ri­jos vyr. mo­ky­to­jai Ilo­nai Sir­vy­die­nei, Kau­no trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jaus ve­dė­jui Da­riui Juo­džiui, Kau­no „Sau­lės“ gim­na­zi­jos vyr. mo­ky­to­jui Re­mi­gi­jui Da­nie­liui, Lie­tu­vos Są­jū­džio Kau­no ta­ry­bos na­rei Ge­nei Grėb­liaus­kie­nei, Kau­no „Ąžuo­lo“ ka­ta­li­kiš­kos vi­du­ri­nės mo­kyk­los is­to­ri­jos vyr. mo­ky­to­joms Vai­dai Go­dai­tei ir Aud­ro­nei Ba­kū­nai­tei, „Ne­mu­no“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Rai­mon­dai Mar­tin­se­vie­nei, „Var­po“ gim­na­zi­jos is­to­ri­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Au­re­li­jai Ga­siū­nai­tei, Ta­do Iva­naus­ko vi­du­ri­nės mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Bi­ru­tei Čie­gi­nei, Juo­zo Gru­šo vi­du­ri­nės mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Eu­ge­ni­jai Pa­škaus­kie­nei, Vi­li­jam­po­lės vi­du­ri­nės mo­kyk­los is­to­ri­jos mo­ky­to­jai me­to­di­nin­kei Ri­tai Bur­nei­kai­tei, mies­to Švie­ti­mo ir ug­dy­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tei Ri­tai Ra­si­kie­nei, taip pat ir Kau­no mu­zie­jaus  di­rek­to­rei Ire­nai Pet­rai­tie­nei už su­teik­tą ga­li­my­bę šio­je sak­ra­li­nė­je ap­lin­ko­je, ku­ri su­si­ju­si su mū­sų tau­tos švie­tė­jo vys­ku­po Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus, ant­ro­jo Lie­tu­vos kar­di­no­lo Vin­cen­to Slad­ke­vi­čiaus var­dais, pa­bū­ti ir  su­reng­ti mū­sų is­to­ri­jos kon­kur­so ap­ta­ri­mo šven­tę.

Mes vi­si tu­ri­me per sa­vo dva­si­nę ir ma­te­ria­li­nę kul­tū­rą, per sa­vo kal­bą, per sa­vo is­to­ri­ją įaug­ti šak­ni­mis į sa­vo že­mę, neš­da­mi vie­nas ki­tam jos mei­lės spin­du­lius. Pa­si­sten­ki­me, anot po­eto Ber­nar­do Braz­džio­nio, su­pil­ti sa­vy­je gy­vo­sios Lie­tu­vos py­li­mą iš mū­sų pro­tų ir gy­vų šir­džių.

(Ž­vilgs­nis į Kau­no ben­dro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų mo­ki­nių is­to­ri­jos kon­kur­są „Tau­ti­nės sa­vi­mo­nės pa­si­reiš­ki­mas ant­ro­sios so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais“).

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: is­to­ri­jos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas, kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Zigmas Tamakauskas – centre.

„XXI amžiaus“ priedas „Žvilgsniai“, Nr. 5

2010.05.29

 

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *