Konfrontacija


Tai, kas vyks­ta vi­są mė­ne­sį po rin­ki­mų, ver­ta me­ni­nio fil­mo, net­gi dau­gia­se­ri­ji­nio, su in­tri­go­mis, pa­pir­ki­nė­ji­mais, aša­ro­mis ir džiaugs­mais. Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, at­ro­do, pa­si­ren­gu­si aiš­kiai kon­fron­ta­ci­jai su su­da­ry­ta nau­ją­ja val­dan­či­ą­ja ko­a­li­ci­ja. Pa­skir­ta­jam prem­je­rui A. But­ke­vi­čiui pa­rin­kus be­veik vi­sus mi­nist­rus, ji pa­reiš­kė, jog nė­ra ga­vu­si mi­nist­rų są­ra­šo, ku­riam ga­lė­tų pri­tar­ti.

Tai ji pa­da­rė ne ku­rio­je nors ofi­cia­lio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ar ko­kia­me nors val­džios ren­gi­ny­je, bet lan­ky­da­ma­si sa­vo bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je.

Pa­klaus­ta, ar jau ga­vo kul­tū­ros mi­nist­ro kan­di­da­tū­rą, Pre­zi­den­tė nu­ta­rė apie A. But­ke­vi­čiaus for­muo­ja­mą ko­man­dą pa­si­sa­ky­ti pla­čiau. „Gal su­for­mu­luo­kim klau­si­mą taip: ar Pre­zi­den­tė ga­vo mi­nist­rų ka­bi­ne­to są­ra­šą, ku­riam pri­ta­ria? No­rė­čiau pa­sa­ky­ti, to­kio ben­dro są­ra­šo ne­ga­vau. Ir to­dėl vi­siš­kai ne­svar­bu, ar kul­tū­ros, ar koks ki­toks mi­nist­ras. Kol kas dek­re­to pa­si­ra­šy­ti dėl Vy­riau­sy­bės sky­ri­mo ne­ga­liu tol, kol ne­gau­siu vi­sų kan­di­da­tū­rų, ku­rios yra su­de­rin­tos ir man tin­ka­mos. Ir apie tai ži­no ger­bia­ma­sis prem­je­ras“.

Ga­vęs sa­vo­tiš­ką ant­au­sį, pa­skir­ta­sis prem­je­ras A. But­ke­vi­čius tei­gė nie­ko ne­ži­nąs apie ša­lies va­do­vės ne­pa­si­ten­ki­ni­mo prie­žas­tis. Esą tam ir vyks­ta su­si­ti­ki­mai, po­kal­biai, dis­ku­si­jos, o ga­lu­ti­nis są­ra­šas bus pa­teik­tas ta­da, kai vi­si kan­di­da­tai bus su­si­ti­kę su Pre­zi­den­te ir ap­svars­ty­ti. „Kam ne­šio­ti kiek­vie­ną die­ną, jei­gu ki­tą sy­kį vie­nas ar ki­tas kan­di­da­tas ga­li ne­tik­ti? Ir to­kio ne­bu­vo pa­gei­da­vi­mo. (…) To­kios in­for­ma­ci­jos (apie ne­tin­ka­mus kan­di­da­tus) iš Pre­zi­den­tės su­si­ti­ki­muo­se ne­su gir­dė­jęs“, – ne­su­pran­ta­ma D. Grybauskaitės po­zi­ci­ja ste­bė­jo­si pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

No­rė­da­mas švel­nin­ti pa­dė­tį, A. But­ke­vi­čius tei­gė, kad Pre­zi­den­tės žo­džiai gal­būt be rei­ka­lo su­reikš­mi­na­mi – ša­lies va­do­vė te­no­rė­jo pa­sa­ky­ti, kad dar ne­tu­ri ga­lu­ti­nio mi­nist­rų są­ra­šo. Pre­zi­den­tei pra­ne­šus, kad ne vi­si kan­di­da­tai į mi­nist­rus yra jai tin­ka­mi, Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ro­dy­da­mas sa­vo drą­są, ku­ri iš­ties per tą mė­ne­sį po rin­ki­mų tik­rai su­ma­žė­jo iki mi­ni­mu­mo, sku­biai tą pa­tį ant­ra­die­nį su­šau­kė par­ti­jos pre­zi­diu­mą ir, ne­pa­klus­da­mas D. Grybauskaitės įgei­džiams, pa­tvir­ti­no tą pa­tį kan­di­da­tų są­ra­šą.

Klau­sia­mas, ar kei­čia­si kan­di­da­tai va­do­vau­ti Švie­ti­mo ir moks­lo bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­joms, V. Us­pas­ki­chas at­sa­kė kon­kre­čiai: „Ne­si­kei­čia“. Tai jis aiš­ki­no tuo, kad kan­di­da­tai „yra kom­pe­ten­tin­gi už­im­ti mi­nist­ro pos­tą“, yra pa­jė­gūs „su­val­dy­ti bet ko­kią si­tu­a­ci­ją“, tad pre­zi­diu­mas „ne­ina į jo­kius kom­pro­mi­sus“.

Į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rus bei į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rus bus siū­lo­mi tie pa­tys kan­di­da­tai – Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ir Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė. Nors abi jos, ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, D. Gry­baus­kai­tės esą ne­su­ge­bė­ju­sios įti­kin­ti mo­kan­čios ko­kią nors ki­tą už­sie­nio kal­bą nei ru­sų. Dar­bo par­ti­jos Pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je da­ly­va­vęs pa­skir­ta­sis prem­je­ras A. But­ke­vi­čius ir­gi tei­gė, kad šios kan­di­da­tės at­ro­do tu­rin­čios pa­čią di­džiau­sią po­li­ti­nę pa­tir­tį dar­be ir ge­bė­sian­čios sėk­min­gai at­lik­ti mi­nist­rių pa­rei­gas.

A. But­ke­vi­čius ža­dė­jo ga­lu­ti­nę mi­nist­rų są­ra­šo ver­si­ją Pre­zi­den­tei pa­teik­ti tre­čia­die­nį. Taip ir at­si­ti­ko. Ap­skri­tai, aiš­ku, kad pa­skir­ta­sis prem­je­ras no­rįs tai­kin­gai už­baig­ti šio klau­si­mo spren­di­mą. „Mes jo­kių iš­šū­kių pre­zi­den­tei ne­me­ta­me, mes no­ri­me baig­ti ši­tą te­mą – dis­ku­si­jas dėl Vy­riau­sy­bės for­ma­vi­mo. No­ri­me už­si­im­ti kon­kre­čiais vals­ty­bės val­dy­mo dar­bais, o ne gin­čy­tis dėl kai ku­rių niu­an­sų“, – sa­vo nuo­sta­tas dėl už­si­tę­su­sio kon­flik­to ir rei­ka­la­vi­mų dės­tė pa­skir­ta­sis prem­je­ras.

Ne­pai­sant A. But­ke­vi­čiaus kal­bų apie sėk­min­gą vy­riau­sy­bės su­dė­ties svars­ty­mą, ryš­kė­ja jo su­tri­ki­mas. Ša­lies va­do­vė nė­ra jam esą „aiš­kiai nu­ro­džiu­si“, kad ku­rie nors kan­di­da­tai bū­tų ne­ti­kę, ta­čiau ir jis pats „šian­dien tik­rai ne­at­sa­ky­sian­tis, ar ti­ko, ar ne­ti­ko mi­nist­rų kan­di­da­tū­ros“, dėl kan­di­da­tū­rų „su Pre­zi­den­te vyks­ta po­kal­biai, su­si­ti­ki­mai ir įvai­rios min­tys bū­na su­si­ti­ki­muo­se iš­sa­ko­mos iš vie­nos, kai ku­rios min­tys iš ki­tos pu­sės. Vyks­ta nor­ma­lus dar­bas“.

Val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją su­da­ro ke­tu­rios par­ti­jos – so­cial­de­mok­ra­tai, Dar­bo par­ti­ja, par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja. Dar­bo par­ti­jai pa­gal su­si­ta­ri­mą pri­klau­so va­do­vau­ti ke­tu­rioms mi­nis­te­ri­joms: Že­mės ūkio, Švie­ti­mo ir moks­lo, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Kul­tū­ros. Že­mės ūkio mi­nist­ru pa­siū­ly­tas Vi­gi­li­jus Juk­na, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo – L. Grau­ži­nie­nė, švie­ti­mo ir moks­lo – V. Bal­trai­tie­nė. La­biau­siai kom­pli­kuo­tas ir su­pai­nio­tas yra klau­si­mas dėl kan­di­da­to į kul­tū­ros mi­nist­ro pos­tą.

Nors pa­skir­ta­sis prem­je­ras pir­ma­die­nį prieš­piet tei­gė, jog Dar­bo par­ti­jos pa­siū­ly­ta kan­di­da­tū­ra į kul­tū­ros mi­nist­ro pa­rei­gas bus pa­teik­ta ša­lies va­do­vei pir­ma­die­nio va­ka­rą, ant­ra­die­nį Pre­zi­den­tū­ra tei­gė: „Kol kas ofi­cia­laus pa­tei­ki­mo į šį pos­tą nė­ra“. Pir­ma­die­nio ry­tą A. But­ke­vi­čius vy­lė­si, kad „dar­bie­čių“ kan­di­da­tas į kul­tū­ros mi­nist­rus dau­giau rū­pes­čių ne­kels.

„Ma­nau, kad bus tin­ka­mas kul­tū­ros, me­no žmo­nėms, ir mi­nis­te­ri­jos žmo­nės lauks, ge­rai su­tiks. Ti­kiuo­si, dau­giau pro­ble­mų ne­bus“, – pir­ma­die­nį kal­bė­jo A. But­ke­vi­čius. Iki tol pa­skir­ta­sis prem­je­ras at­me­tė ma­žiau­siai tris ži­no­mas kan­di­da­tū­ras: jam ne­ti­ko žur­na­lis­tas ir eti­ke­to ži­no­vas Gied­rius Druk­tei­nis, ak­to­rius Juo­zas Gai­žaus­kas bei ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Ta­das Rim­džius. Pas­kui va­do­vau­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai bu­vo siū­lo­mi Ša­rū­nas Bi­ru­tis bei Kęs­tu­tis Dauk­šys.

Ta­čiau da­bar jau ten­ka abe­jo­ti, koks yra tik­ra­sis kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kan­di­da­tas – A. But­ke­vi­čius jo pa­var­dę sle­pia. Teig­da­ma, kad kul­tū­ros mi­nist­ro kan­di­da­tū­ros nė­ra ga­vu­si, Pre­zi­den­tė kom­pli­kuo­ja ir šį at­ski­rą klau­si­mą. Ji yra pa­reiš­ku­si, kad ne­pri­ta­ria val­dan­čios ko­a­li­ci­jos for­ma­vi­mui su tei­sia­mų­jų suo­le at­si­dū­ru­sia Dar­bo par­ti­ja, vė­liau lei­do su­pras­ti, kad ti­ki­si, jog „dar­bie­čiai“ į mi­nist­rų pos­tus siū­lys ne­par­ti­nius kan­di­da­tus. Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, Dar­bo par­ti­jai sun­kiai se­kė­si ras­ti ir kan­di­da­tą į že­mės ūkio mi­nist­rus: V. Juk­na yra tre­čias ži­no­mas į šį pos­tą „dar­bie­čių“ pa­siū­ly­tas kan­di­da­tas.

Anks­čiau bu­vo siū­lo­mi Kau­no po­li­ti­kas Ry­tis Šat­kaus­kas ir kon­ser­va­to­rių že­mės ūkio vi­ce­mi­nist­ras Min­dau­gas Kuk­lie­rius. At­ro­do, kad vi­soms že­mės ūkio bei kul­tū­ros mi­nist­rų kan­di­da­tū­roms, nors jie nė­ra Dar­bo par­ti­jos na­riai, Pre­zi­den­tė ir­gi ne­pri­ta­ria. Tik tre­čia­die­nį pa­tvir­tin­ta K. Dauk­šio kan­di­da­tū­ra į kul­tū­ros mi­nist­ro pos­tą, o A. But­ke­vi­čius pa­reiš­kė, kad Vy­riau­sy­bė ga­li bū­ti pa­tvir­tin­ta ir be dvie­jų mi­nist­rų.

Toks Pre­zi­den­tės „už­si­spy­ri­mas“ pas­ku­ti­nę mi­nu­tę, kai pa­gal Kon­sti­tu­ci­ją jau bai­gia­si lai­kas pa­teik­ti ir pa­tvir­tin­ti Vy­riau­sy­bės su­dė­tį, da­ro­si sun­kiai su­pran­ta­mas. Val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją su­da­riu­sios par­ti­jos pra­de­da ne­kan­trau­ti. Jos jau rei­ka­lau­ja, kad Pre­zi­den­tė aiš­kiai įvar­dy­tų, kuo ne­tin­ka siū­lo­mi kan­di­da­tai į mi­nist­rų pos­tus, nes vien pri­klau­sy­mas ko­a­li­ci­jos part­ne­rei – Dar­bo par­ti­jai – esą nė­ra pa­kan­ka­mas ar­gu­men­tas.

„Tu­ri­me va­do­vau­tis ne­kal­tu­mo pre­zump­ci­ja, Dar­bo par­ti­ja nė­ra už­draus­ta“, – „Ži­nių ra­di­jui“ tre­čia­die­nį sa­kė soc­de­mas Al­gir­das Sy­sas. Esą „rei­kia gerb­ti rin­kė­jų pa­si­rin­ki­mą, rin­kė­jai ati­da­vė pa­kan­ka­mai daug bal­sų už ši­tą par­ti­ją ir ji tu­ri tei­sę teik­ti tuos kan­di­da­tus, ku­riuos ma­no esant tinkamus“.

Ga­li­ma įtar­ti, kad šur­mu­lys dėl nau­jo­sios vy­riau­sy­bės su­da­ry­mo ir vė­la­vi­mas tu­ri kaž­ko­kias prie­žas­tis. Tai, kad rin­ki­mus pra­lai­mė­ję ir val­džios ne­te­kę kon­ser­va­to­riai sie­kia tą val­džią at­gau­ti, – nie­kam ne pa­slap­tis. To­dėl A. Ku­bi­lius, pri­ta­riant pa­čiai Pre­zi­den­tei, kar­to­ja tą patį: Darbo Partija yra nu­si­kal­tė­liai (nors ket­ve­rius me­tus to­kių prie­kaiš­tų jiems ne­tu­rė­jo­me, net­gi kū­rė­me pla­nus dirb­ti kar­tu), jie ne­tu­ri bū­ti val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je, tik mes, kon­ser­va­to­riai, kar­tu su li­be­ra­lais ga­li­me val­dy­ti ša­lį – tu­ri­me ir pa­tir­ties, ir esa­me šva­rūs, mes ne­si­skirs­tė­me mi­nis­te­ri­jų pa­gal joms ski­ria­mus Eu­ro­pos Sąjungos pi­ni­gus (nors tas pa­si­skirs­ty­mas ir­gi vy­ko ly­giai to­kiu pat prin­ci­pu).

Spė­ja­ma, kad Pre­zi­den­tė so­cial­de­mok­ra­tams siū­lė sa­vo nuo­žiū­ra pa­teik­ti ki­to­kius kan­di­da­tus į mi­nist­rus iš Dar­bo par­ti­jos gre­tų, net­gi ne­si­ta­riant su jos pir­mi­nin­ku V. Us­pas­ki­chu. Abi „dar­bie­čių“ vei­kė­jos yra ar­ti­mos pa­čiam par­ti­jos ly­de­riui, to­dėl ir nu­si­tai­ky­ta bū­tent į jas. Dar spė­ja­ma, kad D. Gry­baus­kai­tė taip sie­kia su­pju­dy­ti ke­tu­rių par­ti­jų ko­a­li­ci­ją. Jei so­cial­de­mok­ra­tai ne­de­rin­da­mi su „dar­bie­čiais“ teik­tų ki­tus kan­di­da­tus į mi­nė­tus pos­tus, o Dar­bo par­ti­ja pra­dė­tų aikš­ty­tis, A. But­ke­vi­čių ir jo ben­dra­žy­gius ga­lė­tų pa­rem­ti opo­zi­ci­jo­je li­kę kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Ta­da ne­sun­kiai A. Ku­bi­lius ir E. Ma­siu­lis pa­tek­tų į Vy­riau­sy­bę.

Bet ga­li bū­ti ir ki­ta D. Gry­bau­skaitės už­si­spy­ri­mo prie­žas­tis – ji no­ri pa­kel­ti kri­tu­sį sa­vo rei­tin­gą. Pas­ku­ti­niai rin­kos ir vie­šo­sios nuo­mo­nės ty­ri­mų kom­pa­ni­jos „Bal­ti­jos ty­ri­mai“ nau­jie­nų agen­tū­ros ELTA už­sa­ky­mu lap­kri­čio 16–23 die­no­mis at­lik­tos ap­klau­sos duo­me­nys ro­do, kad pre­zi­den­tą V. Adam­kų ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos va­do­vą A. But­ke­vi­čių pa­lan­kiai įver­ti­no po 65 proc. res­pon­den­tų, o pre­zi­den­tę D. Gry­baus­kai­tę ap­klau­sos da­ly­viai, skir­da­mi jai 61 proc. pa­lan­kių ver­ti­ni­mų, nu­kė­lė į tre­či­ą­ją vie­tą.

Ar Pre­zi­den­tės sie­kis pa­si­ro­dy­ti „šva­riai“, rei­ka­lau­jant „ne­šva­rios“ par­ti­jos pa­ša­li­ni­mo iš vals­ty­bės val­dy­mo, at­sta­tys krin­tan­čius rei­tin­gus, kol kas spręs­ti sun­ku. Aiš­ku, kad tau­ta svy­ruo­ja, rink­da­ma­si gar­bi­na­mus die­vu­kus. Dar sun­kiau tai nu­spė­ti, nes eko­no­mi­nės ir dva­si­nės tau­tos būk­lės pa­keis­ti stai­giai nie­kas ne­ga­li, at­sta­ty­ti nu­si­vy­li­mo prak­tiš­kai nė­ra ga­li­my­bių – mes dar il­gai lik­si­me sa­vo kraš­tą pa­sau­ly­je la­biau­siai pa­lie­kan­čia tau­ta. Ir ku­ria­me ge­ro­vę ne sau, o ki­toms Eu­ro­pos, Azi­jos, ar Ame­ri­kos tau­toms.

D. Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį iš­var­di­jo rei­ka­la­vi­mus, ku­riuos esą tu­ri ati­tik­ti kiek­vie­nas pre­ten­den­tas. Esą rei­kia ži­no­ti sri­tį, ku­riai no­ri­si va­do­vau­ti, ži­no­ti eu­ro­pi­nę die­no­tvarkę, nes Lie­tu­vai rei­kės pir­mi­nin­kau­ti ir taip pat ge­bė­ti su­si­kal­bė­ti vie­na iš dar­bi­nių eu­ro­pi­nių kal­bų. Pa­sak Pre­zi­den­tės, ne­bus pri­tar­ta nė vie­nai kan­di­da­tū­rai, ku­ri šios kar­te­lės ne­įvei­kia. „Vi­si mi­nist­rai, ku­rie ne­ati­tiks šių tri­jų kri­te­ri­jų, ne­pri­klau­so­mai nuo par­ti­nės pri­klau­so­my­bės, ne­bus ski­ria­mi mi­nist­rais“, – tei­gė D. Gry­baus­kai­tė.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.12.19

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *