Sąjūdininkai ir „Vilnijos” draugija ragina nekviesti į valdančiąją koaliciją Lenkų rinkimų akcijos atstovų


Lap­kri­čio 2 die­ną „Vil­ni­jos“ drau­gi­ja ir Lie­tu­vos Są­jū­dis krei­pė­si į Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ką Al­gir­dą But­ke­vi­čių ra­gin­da­mi ne­su­da­ry­ti ko­a­li­ci­jos su Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) at­sto­vais iš­rink­ta­me Sei­me.

Spa­lio 30 die­ną prie tri­jų par­ti­jų for­muo­ja­mos val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos bu­vo pa­kvies­ti pri­si­jung­ti ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai. To­kį val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją sie­kian­čių su­da­ry­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų (LSDP), Dar­bo par­ti­jos (DP) ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) par­ti­jų ap­si­spren­di­mą są­jū­di­nin­kai bei „Vil­ni­jos“ drau­gi­jos na­riai įver­ti­no kaip vals­ty­bės ir rin­kė­jų iš­da­vys­tę.

Rin­ki­mų pro­gra­mo­se nė vie­na iš tri­jų pa­grin­di­nių ko­a­li­ci­ją su­da­ran­čių par­ti­jų „ne­skel­bė, kad po rin­ki­mų ben­dra­dar­biaus su par­ti­ja, ku­ri pa­žei­di­nė­ja LR įsta­ty­mus“, – ra­šo­ma Lie­tu­vos Są­jū­džio pir­mi­nin­ko Ry­to Kup­čins­ko ir „Vil­ni­jos“ drau­gi­jos pir­mi­nin­ko habil. dr. Ka­zi­mie­ro Garš­vos pa­si­ra­šy­ta­me raš­te.

Pa­sak krei­pi­mo­si au­to­rių, LLRA at­sto­vų įtrau­ki­mas į val­dan­čią ko­a­li­ci­ją bū­tų to­ly­gus pri­ta­ri­mui šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos ban­dy­mams „kur­ti te­ri­to­ri­nę au­to­no­mi­ją, or­ga­ni­zuo­ti prieš­vals­ty­bi­nius mi­tin­gus, skun­dus prieš Lie­tu­vos Res­pub­li­ką, gar­bin­ti Lie­tu­vos oku­pa­ci­ją, Tė­vy­nės prie­šus, vyk­dy­ti lie­tu­vių kul­tū­ros nai­ki­ni­mą, truk­dy­ti veik­ti švie­ti­mo įstai­goms vals­ty­bi­ne kal­ba Vil­niaus ir Šal­či­nin­kų ra­jo­nuo­se“.

Krei­pi­me­si tei­gia­ma, kad „LLRA ne­si­lai­ko Kon­sti­tu­ci­jos, pa­žei­džia Vals­ty­bi­nės kal­bos, Švie­ti­mo įsta­ty­mus, Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį, ne­vyk­do teis­mų spren­di­mų, dir­ba pa­gal 1988–1991 me­tų au­to­no­mi­nin­kų pro­gra­mą ir rei­ka­lau­ja pa­var­des, var­dus do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti ne pa­gal vals­ty­bi­nės kal­bos rai­dy­ną, ne­tei­sė­tai ku­ria­mo­je te­ri­to­ri­nė­je au­to­no­mi­jo­je gat­vių pa­va­di­ni­mus ra­šy­ti dviem ar ke­lio­mis kal­bo­mis, et­ni­nė­se lie­tu­vių že­mė­se iš­krai­po au­ten­tiš­kus lie­tu­viš­kus vie­to­var­džius, kaip tai bu­vo da­ro­ma ca­ri­nės Ru­si­jos bei Len­ki­jos oku­pa­ci­jų lai­ko­tar­piais, sie­kia įves­ti už­sie­nio re­gio­ni­nę kal­bą, ku­rią tu­rės mo­kė­ti vi­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos val­di­nin­kai“.

Krei­pi­mo­si au­to­riai pri­me­na, kad prieš Vol­de­ma­ro To­ma­šev­skio va­do­vau­ja­mą par­ti­ją LR Ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je yra pra­dė­tos ir dar ne­iš­nag­ri­nė­tos trys by­los: Dėl V. To­ma­šev­skio bei ki­tų tri­jų jo par­ti­jos Sei­mo na­rių prie­sai­kos su­lau­žy­mo, vals­ty­bės te­ri­to­ri­nio vien­ti­su­mo pa­žei­di­mo; Dėl Vil­niaus ra­jo­no au­to­no­mi­nin­kų nu­si­kal­ti­mų, ku­rio­se mi­ni­mi Vil­niaus ra­jo­no vi­ce­me­ras J. Min­ce­vi­čius, V. To­ma­šev­skio tė­vas bei kai ku­rie Vil­niaus ra­jo­no ta­ry­bos na­riai; Dėl Ar­mi­jos Kra­jo­vos ka­ro nu­si­kal­ti­mų.

Krei­pi­me­si at­krei­pia­mas dė­me­sys ir į tai, kad dau­ge­lis į Sei­mą iš­rink­tų LLRA na­rių yra len­ko kor­tos (liu­di­ji­mo) tu­rė­to­jai. Krei­pi­mo­si au­to­riai ci­tuo­ja dar 2008 me­tų bir­že­lio 13 die­nos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to iš­va­dą dėl len­ko kor­tos. Jo­je tei­gia­ma, jog „Lie­tu­vos vals­ty­bei bū­tų ne­nau­din­ga, kad len­kų liu­di­ji­mo siek­tų ir to­kį sta­tu­są įgy­tų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ren­ka­mo­sios ir vyk­do­mo­sios val­džios, vals­ty­bės ir vie­tos sa­vi­val­dos ins­ti­tu­ci­jų, vie­šų­jų įstai­gų (tarp jų ir švie­ti­mo, kul­tū­ros, tei­sė­sau­gos, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos) va­do­vau­jan­tys pa­rei­gū­nai. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos in­te­re­sų po­žiū­riu, to­kie jų veiks­mai lai­ky­ti­ni tam tik­ro ne­lo­ja­lu­mo vals­ty­bei iš­raiš­ka“.

„LLRA na­riai pir­miau tu­ri pa­keis­ti sa­vo pro­gra­mą, tei­sin­gai pa­liu­dy­ti Lie­tu­vos Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai ne­baig­to­se by­lo­se, at­si­sa­ky­ti len­ko kor­tos, ati­tai­sy­ti pa­da­ry­tus įsta­ty­mų pa­žei­di­mus, įvyk­dy­ti teis­mų spren­di­mus. To­dėl ma­no­me, kad šiuo me­tu LLRA ne­tu­ri įei­ti į jo­kios val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos su­dė­tį“, – sa­ko Lie­tu­vos Są­jū­džio pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys R. Kup­čins­kas.

2012.11.15

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *