„Lietuvos karžygio” apdovanojimai


Pa­gerb­ti kil­niais po­el­giais Lie­tu­vą ir ka­riuo­me­nę gar­si­nę ka­riai ir ci­vi­liai

Vil­niu­je bu­vo suren­gta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ap­do­va­no­ji­mų „Lie­tu­vos kar­žy­gys“ ce­re­mo­ni­ja.

Iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je Vil­niaus įgu­los ka­ri­nin­kų ra­mo­vė­je bu­vo pa­gerb­ti ir ap­do­va­no­ti ka­riai ir ci­vi­liai, sa­vo kil­niais po­el­giais ir pa­si­au­ko­jan­čia tar­ny­ba gar­si­nę Tė­vy­nę ir ka­riuo­me­nę, ro­dę tar­nys­tės vi­suo­me­nei pa­vyz­dį.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais, tei­ki­mus ap­do­va­no­ji­mams ver­ti­no ka­riuo­me­nės ir vi­suo­me­nės at­sto­vų ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do. Šie­met ko­mi­si­ja „Lie­tu­vos kar­žy­gio“ ap­do­va­no­ji­mams at­rin­ko pen­kias kil­nias is­to­ri­jas ir jų he­ro­jus.

Pa­sak Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do gen. ltn. Ar­vy­do Po­ciaus, šis ap­do­va­no­ji­mas nė­ra skir­tas ge­rai at­lik­toms už­duo­tims ar pro­fe­sio­na­liai vyk­do­moms pa­rei­goms įver­tin­ti, bet yra skir­tas pa­gerb­ti žmo­nėms, iš­si­ski­rian­tiems sa­vo dva­si­nė­mis ir mo­ra­li­nė­mis nuo­sta­to­mis ir sa­vy­bė­mis. „Šios die­nos no­mi­nan­tai yra bū­tent tie, ku­riuos ga­li­me va­din­ti šių die­nų kar­žy­giais, iš ku­rių tu­rė­tų mo­ky­tis jau­ni­mas“, – sa­kė ka­riuo­me­nės va­das.

Dau­giau­sia ko­mi­si­jos bal­sų ir „Lie­tu­vos kar­žy­gio“ var­dą šie­met pel­nė Rad­vi­liš­kio ben­druo­me­nės – ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cen­tro ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gos Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos Šiau­lių sky­riaus – at­sto­vai už pa­stan­gas ir ge­rą va­lią puo­se­lė­jant Lie­tu­vos ka­ry­bos is­to­ri­ją.

zengia_1

Ren­gi­nių cik­las jau­ni­mui „Lie­tu­vos lais­vės ko­vų is­to­ri­jos ke­liais jau­no­mis jė­go­mis, lū­po­mis ir šir­di­mis“, nak­ti­nis žy­gis „Per­ga­lių ir ko­vų ke­liais“, Ne­pri­klau­so­my­bės ko­vų su ber­mon­ti­nin­kais kau­ty­nių „Ma­lū­no štur­mas“ re­konst­ruk­ci­ja, pa­min­klo pa­sta­ty­mas ka­ro la­kū­nui jau­nes­nia­jam pus­ka­ri­nin­kiui Jo­nui Ma­siu­liui at­min­ti – tai tik ke­le­tas šios ben­druo­me­nės įgy­ven­din­tų ka­ro is­to­ri­ją po­pu­lia­ri­nan­čių pro­jek­tų, ug­dan­čių jau­no žmo­gaus mei­lę Tė­vy­nei ir sa­vo kraš­tui, pa­vyz­džių.

Ski­riant dė­me­sį moks­lei­vių pi­lie­ti­niam ug­dy­mui, su­bu­riant juos sa­vo kraš­to is­to­ri­jos in­te­rak­ty­viam pa­ži­ni­mui, de­da­mi tvir­ti do­ro­vi­niai pa­ma­tai at­ei­ties kar­toms. Šių or­ga­ni­za­ci­jų va­do­vai ir dar­buo­to­jai, sie­kian­tys įgy­ven­din­ti nau­jas mo­der­nias idė­jas, re­mian­tys pi­lie­ti­nius pro­jek­tus, – sek­ti­nas ir pui­kus pa­vyz­dys ki­tiems ša­lies ra­jo­nams.

zengia_2

Pa­grin­di­nį ap­do­va­no­ji­mą – skulp­to­riaus Ro­mo Kvin­to su­kur­tą Lie­tu­vos kar­žy­gio sta­tu­lė­lę – „Už ka­ry­bos is­to­ri­jos ir pi­lie­tiš­ku­mo ug­dy­mą“ Rad­vi­liš­kio ben­druo­me­nės at­sto­vams įtei­kė ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas A. Po­cius.

Iš­kil­min­ga­me ren­gi­ny­je Lie­tu­vos kar­žy­gio ap­do­va­no­ji­mus pel­nė dar ke­tu­rios kil­nios is­to­ri­jos ir jų he­ro­jai, ku­riems bu­vo įteik­tos at­mi­ni­mo do­va­nos gra­fi­nės XIV am­žiaus Lie­tu­vos ka­rio mi­nia­tiū­ros ir I tūkst. pa­bai­gos Kur­šių se­gės re­pli­kos.

„Už pa­si­au­ko­ji­mą ug­dant jau­nuo­sius šau­lius“ ap­do­va­no­tas Klai­pė­dos ap­skri­ties jū­ros šau­lių 3-osios rink­ti­nės 8-osios kuo­pos va­das Do­na­tas Jau­nius, daug me­tų sėk­min­gai va­do­vau­jan­tis jau­nie­siems šau­liams. Jį ga­li­ma api­bū­din­ti dviem žo­džiais „Mo­ky­to­jas šir­di­mi“. Ug­dy­to­jo ir auk­lė­to­jo au­to­ri­te­tą pri­pa­žįs­ta net tie jau­nuo­liai, ku­rie tu­ri el­ge­sio pro­ble­mų ir ne­pai­so vy­res­nių­jų nuo­mo­nės. Do­na­tas sie­kia, kad to­kių vai­kų po­žiū­ris pa­si­keis­tų ir tap­tų po­zi­ty­ves­nis, kad jie su­pras­tų, jog pa­sau­ly­je – ne vien blo­gis. Vai­kams iš sun­kiau gy­ve­nan­čių šei­mų jis ski­ria ne tik sa­vo lai­ką, bet ir as­me­ni­nes lė­šas.

Do­na­to va­do­vau­ja­mi jau­nuo­liai da­ly­vau­ja žy­giuo­se, tvar­ko ka­pi­nes, pa­lai­ko tvar­ką šven­čių, ma­si­nių ren­gi­nių me­tu, už­si­i­ma ki­ta vi­suo­me­nei nau­din­ga veik­la. Tik D. Jau­niaus pa­stan­go­mis vai­kai tu­ri ga­li­my­bę iš­vyk­ti į už­sie­ny­je vei­kian­čias sto­vyk­las. Jo tiks­las – vie­ny­ti jau­ną­ją kar­tą ben­dram dar­bui. Ma­ty­da­mi Do­na­to pa­stan­gas, jau­ni žmo­nės pri­pa­žįs­ta, kad ini­cia­ty­vu­mas, dar­bas vi­suo­me­nės la­bui be sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų – itin re­tas at­ve­jis mū­sų šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je. Vis dėl­to jie ti­ki, kad la­šas po la­šo ir ak­me­nį pra­ta­šo – ge­ros va­lios pa­vyz­dys už­kre­čia­mas.

zengia_3

„Už pa­gar­bą vals­ty­bės tar­ny­bai“ ap­do­va­no­tas už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Nos­ted me­cha­ni­ka“ di­rek­to­rius Dai­nius Tva­ri­jo­nas. Į šios ne­di­de­lės be­dro­vės va­do­vą krei­pė­si še­ši šios įmo­nės dar­buo­to­jai ir pa­tei­kė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Ka­ro prie­vo­lės tar­ny­bos šau­ki­mus at­vyk­ti į dvie­jų sa­vai­čių kar­to­ti­nius ka­ri­nius mo­ky­mus Ka­ra­liaus Min­dau­go mo­to­ri­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne.

Ben­dro­vės va­do­vas pri­ėmė spren­di­mą net ne­dve­jo­da­mas, nors dar­buo­to­jams iš­vy­kus į mo­ky­mus, įmo­nės ko­lek­ty­ve vie­nu me­tu ne­li­ko apie 10 pro­cen­tų įmo­nės per­so­na­lo. Eks­por­tui pro­duk­ci­ją ga­mi­nan­čios nor­ve­gų ka­pi­ta­lo ben­dro­vės ga­my­bos iš­lai­doms, be jo­kios abe­jo­nės, tai ne­men­kai at­si­lie­pė. Ta­čiau pa­gar­ba sa­vo pa­val­di­niams, pa­rei­gos vals­ty­bei ir ka­ro tar­ny­bai su­pra­ti­mas, pi­lie­ti­nės nuo­sta­tos įmo­nės va­do­vui pa­si­ro­dė la­bai svar­bios: „Įsta­ty­mus rei­kia vyk­dy­ti, jei rei­kia, tai rei­kia…“, – pri­pa­ži­no di­rek­to­rius ir pa­lin­kė­jo sėk­mės į ka­ri­nius mo­ky­mus pa­šauk­tiems dar­buo­to­jams, pa­de­monst­ruo­da­mas aukš­tos ver­slo kul­tū­ros, so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės ir ne­sa­va­nau­diš­ku­mo pa­vyz­dį, pi­lie­čio ir darb­da­vio po­zi­ci­ją.

zengia_4

,,Už drą­są ir pro­fe­sio­na­lu­mą“ ap­do­va­no­tas ka­pi­to­nas Ne­ri­jus Alek­na, tar­na­vęs Lie­tu­vos va­do­vau­ja­mos Af­ga­nis­ta­no Go­ro pro­vin­ci­jos at­kū­ri­mo gru­pės try­lik­to­jo­je Lie­tu­vos ka­rių pa­mai­no­je.

Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo 8-oji Af­ga­nis­ta­ne tar­nau­jan­tiems Pro­vin­ci­jos at­kū­ri­mo gru­pės Iš­mi­na­vi­mo sky­riaus ka­riams at­ro­dė nie­kuo ne­si­ski­rian­ti nuo ki­tų – jie vyk­dė ei­li­nę prie­ki­nės sau­gos už­duo­tį. Bet ši die­na jiems il­gai įsi­mins… Šar­vuo­tas au­to­mo­bi­lis, ku­riuo va­žia­vo trys uk­rai­nie­čių ka­riai ir iš­mi­na­vi­mo sky­riaus va­das kpt. N. Alek­na, už­va­žia­vo ant sprogs­ta­mo­jo už­tai­so… Nu­griau­dė­jus ga­lin­gam spro­gi­mui, au­to­mo­bi­ly­je ki­lo gais­ras. Vai­ruo­to­jas, iš­tik­tas šo­ko, net ne­su­pra­to, kad jis su­žeis­tas… Ban­dant ati­da­ry­ti au­to­mo­bi­lio du­re­les iš vai­ruo­to­jo pu­sės, jos už­stri­go…

Šio­je kri­ti­nė­je ir gy­vy­bei pa­vo­jin­go­je si­tu­a­ci­jo­je pa­tir­tas su­krė­ti­mas ne­su­truk­dė sky­riaus va­dui pri­im­ti drą­sius ir tei­sin­gus spren­di­mus. Kpt. N. Alek­na pa­de­monst­ra­vo sa­vo, kaip ka­rio ir va­do, pro­fe­sio­na­lu­mą bei drą­są. Jo va­do­vau­ja­mi sky­riaus ka­riai pa­vo­jaus aki­mir­ką el­gė­si ryž­tin­gai ir tiks­liai, tik kpt. N. Alek­nos dė­ka bu­vo iš­veng­ta skau­des­nių ir ne­prog­no­zuo­ja­mų pa­da­ri­nių.

zengia_5

„Už is­to­ri­nių ver­ty­bių iš­sau­go­ji­mą ir dos­nu­mą“ ap­do­va­no­ji­mas skir­tas di­mi­si­jos ka­pi­to­nui Alek­san­drui Da­giui. Šiais me­tais Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos bib­lio­te­kai jis pa­do­va­no­jo ver­tin­gą as­me­ni­nę bib­lio­te­ką – apie 500 pui­kių lei­di­nių: gra­žiai įriš­tų prieš ka­rą iš­spaus­din­tų žur­na­lų „Mū­sų ži­ny­nas“ ir „Ka­rys“, įvai­rių ver­tin­gų kny­gų vo­kie­čių, ru­sų ir lie­tu­vių kal­bo­mis. Šie pui­kūs lei­di­niai pra­dė­ti kaup­ti dar tre­čia­ja­me XX am­žiaus de­šimt­me­ty­je di­mi­si­jos ka­pi­to­no Alek­san­dro Da­gio bro­lio ir tė­vo, tuo­me­ti­nio Lie­tu­vos ka­ri­nin­kų ra­mo­vės Kau­ne vir­ši­nin­ko. Ši as­me­ni­nė bib­lio­te­ka yra ne­įkai­no­ja­ma, iš­sau­go­ta sle­piant vi­są oku­pa­ci­jos pen­kias­de­šimt­me­tį su vil­ti­mi, kad Lie­tu­va ir vėl taps ne­pri­klau­so­ma.

Nuo mei­lės kny­gai ne­at­gra­sė net ke­le­tą kar­tų na­muo­se kra­tas su­ren­gę KGB agen­tai. Sun­kio­mis są­ly­go­mis iš­sau­go­jęs, su di­de­le pa­gar­ba kal­bė­da­mas apie kny­gų iš­lie­ka­mą­ją ver­tę, šis dos­nus žmo­gus sa­ko, kad taip pa­si­el­gęs pa­ger­bė sa­vo tė­ve­lio – ma­jo­ro Jo­kū­bo Da­gio – at­mi­ni­mą. „Jei mū­sų šei­mos su­kaup­tas kny­gas ati­duo­tu­me į an­ti­kva­ria­tus, ne­ži­nia, kur jos pa­tek­tų… O jei Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos skai­ty­to­jui mū­sų do­va­na bus nau­din­ga, aš bū­siu lai­min­gas“, – sa­kė di­mi­si­jos ka­pi­to­nas.

zengia_6

Be „Lie­tu­vos kar­žy­gio“ ap­do­va­no­ji­mų, ren­gi­nio me­tu bu­vo tei­kia­mas spe­cia­lu­sis kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos lyg­mens ap­do­va­no­ji­mas – Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio me­da­lis, skir­tas jau­nes­nie­siems ka­ri­nin­kams, pa­si­žy­mė­ju­siems ne­pri­ekaiš­tin­ga, uo­lia ir są­ži­nin­ga tar­ny­ba Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je. Šiuo ap­do­va­no­ji­mu šie­met bu­vo įver­tin­tas ka­pi­to­nas Dai­nius Ju­džen­tis, ku­riam me­da­lį įtei­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nist­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do va­do­vau­ja­mą „Lie­tu­vos kar­žy­gio“ ap­do­va­no­ji­mo ko­mi­si­ją šie­met su­da­rė ir tei­ki­mus ap­do­va­no­ji­mams ver­ti­no šie na­riai: Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­di­na­ras vys­ku­pas Gin­ta­ras Gru­šas, skulp­to­rius, Lie­tu­vos kar­žy­gio sta­tu­lė­lės au­to­rius Ro­mas Kvin­tas, daug­kar­ti­nis pa­sau­lio ir olim­pi­nis čem­pio­nas Vir­gi­li­jus Alek­na, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vy­riau­sia­sis pus­ka­ri­nin­kis Arū­nas Bir­ba­las, is­to­ri­kas, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Ro­mas Ba­tū­ra, žur­na­lis­tas, re­dak­to­rius, di­plo­ma­tas Alek­san­dras Ma­to­nis.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės „Lie­tu­vos kar­žy­gio“ ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­ja su­reng­ta penk­tą kar­tą.

zengia_7

zengia_8

zengia_9

zengia_10

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Laikraštis “XXI amžius”

2013.01.11

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *