Pa­bal­ti­jie­čių vie­ny­bės ren­gi­nys kengūrų krašte


Sid­ny­je (Aust­ra­li­ja) Jung­ti­nis Bal­tų ko­mi­te­tas (ja­me yra es­tų, lat­vių ir lie­tu­vių at­sto­vai) or­ga­ni­zuo­ja įvai­rius Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai svar­bius mi­nė­ji­mus.

Jau 50 me­tų čia, ken­gū­rų kraš­te, ren­gia­mas Ge­du­lo die­nos mi­nė­ji­mas, pri­me­nan­tis tri­jų Bal­ti­jos tau­tų kan­čias.

Gai­la, kad vis ma­žė­ja mi­nė­ji­mo da­ly­vių, bet džiu­gu, kad prie pa­bal­ti­jie­čių pri­si­jun­gia ir aust­ra­lai. Da­ly­va­vo ir gar­bės sve­čiai iš Aust­ra­li­jos par­la­men­to, vals­ti­jos va­do­vai bei ki­tų tau­tų at­sto­vai.

Mi­nė­ji­mas pra­dė­tas mal­da, ku­rią per­skai­tė liu­te­ro­nų ku­ni­gas lat­vis Col­vin Mac Pher­son. Pa­grin­di­nę kal­bą pa­sa­kė dr. Vin­cas Taš­kū­nas. Anks­čiau  pro­gra­mo­je da­ly­vau­da­vo  es­tų, lat­vių ir lie­tu­vių cho­rai.

Šiais me­tais, kad ir su­ma­žė­jęs, dai­na­vo tik lie­tu­vių cho­ras „Dai­na“, ku­riam pa­de­da  ir lie­tu­viš­kai dai­nuo­jan­tys aust­ra­lai. Kai rei­kia, lie­tu­vių cho­rui di­ri­guo­ja Me­a­gan Dunn.

Pro­gra­mą pa­ro­dė advo­ka­tas, te­no­ras ir pia­nis­tas Gar­ry Pen­hall, olan­dų kil­mės te­no­ras Joe Blans­ja­ar, ve­dęs lie­tu­vai­tę, ir ze­lan­die­tis  Nick Sca­tue. Jis šo­ka ir lie­tu­vių tau­ti­nius šo­kius.

Kur ras­ti pa­dė­kos žo­džius len­kui pia­nis­tui Woj­ce­ch‘ui Wis­new­ski‘ui, ku­ris jau de­šimt me­tų dir­ba su „Dai­nos“ cho­ru. Mi­nė­ji­me ne­at­si­ra­do iš lie­tu­vių jau­ni­mo neš­ti Lie­tu­vos vė­lia­va, tai ze­lan­die­tis Nick su ma­lo­nu­mu ją ne­šė ly­di­mas dvie­jų lie­tu­vai­čių su tau­ti­niais rū­bais. Nuo­šir­di pa­dė­ka tiems jau­niems lie­tu­viams ir jų tė­vams. 

Nuotraukoje: Australijos miesto Sidnio panorama.

2012.09.01

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *