„Temidė” vėl kviečia pasivaržyti žiniomis jaunuosius teisės žinovus


Vėl kaip gera naujiena, spinduliuodamas jaunatvišką entuziazmą, konkuruodamas išradingumu ir sąmojingumu, per šalį keliauja tradicinis respublikinis teisinių žinių konkursas „Temidė“.

Konkursas kviečia jaunimą pajusti teisinių žinių galią, padedančią išvengti nusikaltimo padarymo ir sugebančią apginti nukentėjusiųjų interesus. Šių metų konkursas jau startavo – rajonų mokyklose ir apskrityse vyksta regionų varžytuvės, kurių nugalėtojai savo krašto garbę gins respublikinio konkurso finale Panevėžyje – balandžio paskutinį penktadienį, 27 d. 9 val., Juozo Miltinio dramos teatre susitiks dešimt geriausių šalies komandų.

Daugiau kaip prieš pusantro dešimtmečio Panevėžyje ir vėliau visoje šalyje pradėtus rengti teisinių žinių skleidimo jaunimui konkursus–viktorinas sumanė ir iki šiol teisinių žinių skleidėjų entuziazmui neleidžia išblėsti krašto nepilnamečių justicijos sritį kuruojantis Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ignas Raila.

Kaip vertinama ši jaunimo žinių skleidimo forma, ar per daugelį metų neatvėso organizatorių ir dalyvių noras toliau tęsti daug energijos pareikalaujančius renginius?

Galima tik pasidžiaugti, kad iš Panevėžio kilusi ir visoje šalyje paplitusi gera iniciatyva – respublikinis konkursas “Temidė” pripažįstama vertinga ir skatintina tradicija, puoselėjančia prasmingus visuomenei tikslus – ugdyti mokinių teisinį sąmoningumą, gerbti valstybę ir jos įstatymus, susipažinti su teisine sistema ir jos institucijomis.

Manyčiau, kad konkursas taip pat yra gera proga įtaigiai ir patraukliai jaunimui priminti nepilnamečių pareigas ir jų interesų gynimo baudžiamajame ir civiliame procese galimybes, paskatinti domėtis teisinėmis žiniomis ir teisingai vertinti bendraamžių poelgius.

Generalinė prokuratūra skiria teisiniam jaunimo švietimui didelį dėmesį ir skatina prokurorus bendrauti su mokiniais, aiškinti jų teises ir pareigas. Pas mus kasmet vyksta susitikimai su gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų moksleiviais, rengiami konkursai, viktorinos, prieš porą mėnesių vyko gimnazistų pamoka apygardos vadovo kabinete, būsimi teisininkai mielai aplanko Panevėžio apygardos prokuratūrą ir fotografuojasi atminimui prie memorialinės lentos, skirtos organizuotų nusikaltėlių dėl tarnybos nužudytam prokurorui Gintautui Sereikai.  

Kasmet „Temidės“ konkurso nugalėtojų laukia vertingi apdovanojimai, kurie įteikiami pirmųjų trijų vietų laimėtojams, vienai nugalėtojų komandai įteikiami ir šalies prokurorų prizai, įsteigti Lietuvos Respublikos prokuratūros.

Kasmet rengėjai aptaria, kaip pavyko organizuoti konkurso turus, ką reiktų tobulinti ir pasiūlo naujovių. Kas naujesnio numatyta šiemet?

Kad būtų įdomiau, kasmet siekiame patobulinti konkurso nuostatus, pakeisti užduotis ir sąlygas. Šiemet pasirengiant konkursui – mažiau temų, tačiau užduotims atlikti teks pasitelkti žinias apie naujus įstatymus – pernai priimtą vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros pakeitimo įstatymą ir įsigaliojusį apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą ir teisės aktus.

Komandos konkursui ruošiasi pagal pateiktas užduotis ir nurodytą literatūrą. Dalyviams teks sukurti vieną ar kelis valstybėje egzistuojančių teisinių institucijų žaidybinius modulius – teismo, prokuratūros, policijos ar kitos institucijos, suvaidinti teisėją ar pareigūną, nagrinėjantį išgalvotus ar mokyklos aplinkoje įvykusius tikrus įvykius pagal pasirinktą teisinės institucijos modulį ir priimti sprendimus pagal institucijos kompetenciją. Žaidimo dalyvių veikla, veiksmai ir vaidmenys turi atitikti tos teisinės institucijos funkcijas, kurias jai priskiria valstybė.

Dar viena naujovė būtų – parengti konkursui iliustruotą nuotraukomis dienoraštį, kuriame atsispindėtų susitikimai su kitų teisinių institucijų darbuotojais – prokurorais, teisėjais, advokatais, vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojais.  

Šiemet konkurso dalyviams teks spręsti organizatorių sudarytą teisine tema kryžiažodį ar įminti kriminalinę mįslę – šios užduotys komandoms pateikiamos per konkursą.

Beje, žaidybiniuose momentuose nerekomenduojama imituoti tiesioginio smurto, alkoholio, narkotikų vartojimo, rūkymo – už tai bus mažinami balai.

Daugelį metų teko būti vertinimo komisijos pirmininku, stebėti ir vertinti konkurso dalyvių pasirodymus. Kokie būtų palinkėjimai?

Linkėčiau, kad konkursas neprarastų jaunatviškos dvasios ir išradingumo, būtų patrauklus jaunimui, viliotų domėtis teisinėmis žiniomis ir teisininkų profesijomis, būtų naudingas patiems dalyviams ir jų palaikymo komandų bičiuliams.

Todėl rengėjams ir organizatoriams reiktų stengtis, kad konkurso finalas ir regionų varžytuvės neprarastų dinamiško vyksmo, tempo ir nepadvelktų oriu, chrestomatiniu nuoboduliu, toks žinių skleidimo renginys tebūtų reikalingas tik įrašyti institucijų planuose, prarastų žaismingumo atspalvius,  kartu su jais – savo prasmę ir tikslą.

Kviesčiau rajonų apylinkių prokurorus, besispecializuojančius nepilnamečių justicijos srityje, pagal galimybes pabendrauti su konkurso etapuose dalyvaujančiomis moksleivių komandomis, papildyti jų teisinių žinių bagažą, pakonsultuoti ir pagloboti.

Teisinių žinių konkurso nauda neabejotina, ši sklaida yra vertinga tuo, kad priartina kiekvienam jaunam žmogui pravarčią informaciją ir padeda realiai suvokti baudžiamąją atsakomybę anksčiau, negu dėl vieno ar kito nusižengimo pradedamas ikiteisminis tyrimas.

Kiekviena vaiko byla, pasiekusi teismą, yra susijusi su jo ateitimi, kaip prokurorai siūlo tobulinti su nepilnamečiais susijusį baudžiamąjį procesą  – ikiteisminio tyrimo trukmę, jo prasmingumą ir ekonomiškumą ?

Nepilnamečių interesų gynimas, seksualinio smurto prieš juos ir pačių nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų tyrimas yra mūsų prioritetų dalis, atspindėta prokuratūros veiklos strateginiame plane. Prokurorų siūlomi ir priimti sprendimai turi atitikti nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės paskirtį ir baudžiamojo įstatymo tikslus, ikiteisminis tyrimas turi būti kuo ekonomiškesnis – iki 6 mėnesių trukmės. Mes nuolat analizuojame ir tikriname apygardos ir apylinkių veiklos praktiką, stengiamės šalinti pasitaikančius trūkumus ir identifikuoti pastebėtas problemas.

Galima pasidžiaugti, kad vienas mūsų tokių pastebėjimų dėl ydingos nepilnamečių atleidimo nuo bausmės praktikos atitinka strateginio veiklos plano nuostatas kaip netinkamas reiškinys. Iki šiol kai kurias baudžiamąsias bylas su kaltinamuoju aktu buvo siekiama nutraukti BK 93 str. arba užbaigti nepilnamečio baudžiamąją bylą supaprastinto proceso tvarka tik teisme, nors ir būtų visos sąlygos atleisti nepilnametį nuo baudžiamosios atsakomybės ir baudžiamąjį persekiojimą nutraukti ikiteisminio tyrimo metu, nes ne teisme nutrauktos bylos nepapildo prokuroro ir tyrėjo pagrindinių darbo rodiklių.

Apie tai daug diskutavome ir siūlėme atsisakyti tokios praktikos. Byla turi pasiekti teismą tik tam, kad būtu padėta nusikaltusiam nepilnamečiui pakeisti elgesį. Kam nepilnamečio bylą perduoti teismui, jei analogišką sprendimą galima priimti ikiteisminiame tyrime? Būtų mažiau traumuojami vaikai, jie susidarytų palankesnę nuomonę apie teisėsaugos institucijų veiklą, būtų sutaupytas darbo laikas. Juk galutinis rezultatas būtų toks pat – nepilnamečiams paskiriamos auklėjamojo poveikio priemonės ir jas kontroliuoja regioninės pataisos inspekcijos – taip pat, kaip ir paskirtas teismo nuosprendžiu.

Nepilnamečių justicijos srityje besispecializuojantys Panevėžio apygardos teritorinių prokuratūrų prokurorai metų pradžioje pateikia veiklos rezultatus ir identifikuoja teisinės praktikos aktualijas, jas analizuojame kartu su išnagrinėtų bylų patikrinimų išvadomis – tokiu būdu siekiame baudžiamojo proceso veiksmingumo ir bausmių paskirties tikslingumo.

Kartu su apygardos prokurorais ir kitų institucijų kolegomis dažnai aptariate nepilnamečių justicijos teisinę praktiką ir naujus teisės aktus, teikiate pasiūlymus juos priimant. Kaip vertinate poslinkius šioje srityje?

Mes daug vilčių dedame į atskirų institucijų bendradarbiavimo sustiprinimą ir bendras pastangas veiksmingiau ginant vaikų teises ir teisėtus interesus. Pernai krašto prokurorai kartu su vaiko teisių apsaugos, švietimo, teismo, policijos ir kitų institucijų vadovais aptarė kaip efektyviau bendradarbiauti tiriant nepilnamečių nusikaltimus, esame kartu aptarę resocializacijos praktiką ir kitas problemas. Nepilnamečių justicijos srities teisinė praktika kartu su apygardos ir apylinkių bei policijos komisariatų vadovais dažnai aptariama koordinaciniuose pasitarimuose.

Tam nuteikia ir Generalinė prokuratūra, kuri kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga pernai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, numatyta gerinti vaikų teisių apsaugą baudžiamajame procese, garantuoti glaudesnį teritorinių prokuratūrų ir vaiko teisių apsaugos skyrių bendradarbiavimą

Ne tik jauniesiems teisinių žinių skleidėjams žinotini, bet ir visiems yra reikšmingi pernai priimti ir įsigalioję du nauji – vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros pakeitimo įstatymas ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymai. Reikšmingi teisės aktai suteikia daugiau galimybių ir prokurorų veikloje ginant nepilnamečių interesus.

Mus visus jaudina ankstyvosios prevencijos praktika, prokuratūros veiklos strateginiame plane ši sritis taip pat minima. Su nepilnamečiais susijusią teisinę praktiką formuoti padeda nauji įstatymai, jų papildymai ir prokurorų teikiami pasiūlymai. Mus ypač neramino situacija dėl nepilnamečių, kurie įtariami padarę veikas, bet neturi amžiaus, nuo kurio tenka atsakyti baudžiamąja tvarka. Panevėžio apygardos prokurorai su apylinkių kolegomis teikė pasiūlymus ir aktyviai dalyvavo svarstant pernai įsigaliojusio vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatas. Įstatymo pakeitimai numato daug naujovių, kurių panaudojimas turėtų daryti efektyvesnę įtaką nepilnamečių nusikalstamumo pažeidimų prevencijai.

Beje, viena prevencijos formų būtų galima vadinti ir plačiai po visą šalį – miestų ir rajonų mokyklas paplitusį „Temidės“ respublikinį teisinių žinių konkursą, nes įstatymų žinojimas, nors ir neatleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės, bet jaunam žmogui gali padėti jos išvengti.

Vida Bielskytė yra Panevėžio apygardos prokuratūros viešųjų ryšių vyriausioji specialistė.

Nuotraukoje: Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ignas Raila.

2012.03.10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *