Verslininkai suka galvas, kaip sumažinti jaunimo emigraciją


Į Kau­no ra­jo­no Ver­sli­nin­kų na­mus su­si­rin­kę Lie­tu­vos smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo (LSVV) at­sto­vai – LSVV Ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Da­lia Ma­tu­kie­nė ir Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos stu­den­tų ver­slu­mo ug­dy­mo pro­jek­to ko­or­di­na­to­rė Gin­ta­rė Va­la­ši­nai­tė, Kau­no re­gio­no smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo aso­cia­ci­jos (KRSVVA) Vie­šo­sios įmo­nės „Ver­sli­nin­kų na­mai“ di­rek­to­rius Do­na­tas Žio­gas bei eko­no­mis­tė Do­vi­lė La­ta­kai­tė, Vie­šo­sios įmo­nės „Ver­slo ini­cia­ty­va“ di­rek­to­rius Da­rius Ka­ra­ša, Kau­no kraš­to smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas, LSVV ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Mac­ke­vi­čius, KRSVVA di­rek­to­rius Gied­rius Ro­mei­ka ir JSC „Tran­ser“ tech­ni­nių ver­ti­mų biu­ro di­rek­to­rius Vai­das Ber­no­tas – ap­ta­rė, kaip ir ką rei­kė­tų šian­dien keis­ti Lie­tu­vo­je, kad jau­ni­mas ne­bėg­tų iš tė­vy­nės, o čia įleis­tų sa­vo šak­nis ir sėk­min­gai įsi­dar­bin­tų ar­ba pra­dė­tų ver­slą.

Po­sė­dy­je smul­kie­ji ver­sli­nin­kai pa­tei­kė pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei, ko­kius įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus bū­ti­na da­ry­ti, ko­kių prie­mo­nių im­tis, kad bū­tų su­ma­žin­tas jau­ni­mo ne­dar­bas, ir sa­vo pa­siū­ly­mus nu­siun­tė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bei ir So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai.

Ver­sli­nin­kams rū­pi iš­lai­ky­ti jau­ni­mą

Ver­sli­nin­kų su­si­bū­ri­mui ir dis­ku­si­jai jau­ni­mo ne­dar­bo klau­si­mais sti­mu­lą da­vė Vy­riau­sy­bės pra­šy­mas pa­teik­ti pa­siū­ly­mus, kaip re­a­liai ga­li­ma su­ma­žin­ti Lie­tu­vos jau­nų žmo­nių ne­dar­bą ir su­stab­dy­ti emig­ra­ci­jos srau­tą.

Kau­no ra­jo­no „Ver­sli­nin­kų na­mų“ di­rek­to­rius Do­na­tas Žio­gas tei­gia, kad nors ša­ly­je yra daug jau­ni­mo rei­ka­lais be­si­rū­pi­nan­čių or­ga­ni­za­ci­jų, nors jų įdar­bi­ni­mo pro­jek­tams iš­leis­ta ne­ma­žai pi­ni­gų, ta­čiau iš to re­a­lios nau­dos nė­ra, nes vi­si jie tė­ra po­li­ti­nio po­bū­džio ir nie­ko kon­kre­čiai ne­spren­džia, o tik de­kla­ruo­ja, kad jau­ni­mo ne­dar­bu šian­dien Lie­tu­vo­je rū­pi­na­si be­ga­lės ins­ti­tu­ci­jų.

Tai tei­gia So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, Ūkio mi­nis­te­ri­ja, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja, Lie­tu­vos dar­bo bir­ža, Lie­tu­vos jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­ba, stu­den­tų or­ga­ni­za­ci­ja AIESEC ir Lie­tu­vos Ju­nior Achie­ve­ment, VšĮ „PROFAT“, Lie­tu­vos ver­slo darb­da­vių aso­cia­ci­jos kon­fe­de­ra­ci­ja, Lie­tu­vos pra­mo­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vas Sei­me, Na­cio­na­li­nės plėt­ros ins­ti­tu­tas, VšĮ „Ver­slo an­ge­las“ ir ki­ti.

vers_3

Ver­ti­nant So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mą dėl mo­kes­čių leng­va­tų darb­da­viams, įdar­bi­nan­tiems jau­ną žmo­gų pir­mą kar­tą, ver­sli­nin­kų kri­ti­kos su­lau­kė tai, kad, pa­vyz­džiui, jau­nuo­lis va­sa­ros atos­to­gų me­tu pa­dir­bęs mė­ne­sį ki­tą, bai­gęs moks­lus jau ne­be­ten­ka tei­sės va­din­tis nau­juo­ju rin­kos da­ly­viu ir pra­ran­da vi­sas leng­va­tas.

Pa­sak D. Žio­go, pa­si­tai­kė at­ve­jų, kad pa­te­kęs pas pras­tą darb­da­vį, lin­ku­sį sa­vo dar­buo­to­jus eng­ti ir iš­nau­do­ti, jau­nuo­lis bū­na pri­vers­tas iš­ei­ti ne­iš­nau­do­jęs vi­so leng­va­tos lai­ko­tar­pio. „Ver­sli­nin­kų na­mų“ eko­no­mis­tė D. La­ta­kai­tė pa­ste­bė­jo, kad net ne vi­si jau­ni žmo­nės ži­no, kad jie į šią leng­va­tą pre­ten­duo­ti ga­li vi­sus ka­len­do­ri­nius me­tus, t.y net tais me­tais su­si­ra­dę ki­tą darb­da­vį. Ver­sli­nin­kų nuo­mo­ne, vie­ne­rių me­tų leng­va­ta tu­rė­tų bū­ti tai­ko­ma ne tik ka­len­do­ri­nius me­tus, bet iki tol, kol jau­nuo­lis su­lau­kia 29 me­tų am­žiaus, to­kiu bū­du ne­bū­tų dis­kri­mi­nuo­ja­mi jau­nuo­liai kaž­ka­da pa­dir­bė­ję lai­ki­nai.

Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Da­lia Ma­tu­kie­nė, pa­tei­ku­si daug pa­siū­ly­mų Vy­riau­sy­bei, ma­no, kad yra ga­li­my­bių ir mū­sų ša­ly­je kur­ti kuo dau­giau nau­jų įmo­nių, ku­rio­se jau­ni­mas leng­viau bū­tų įdar­bin­tas, nes šian­dien nau­jų dar­bo vie­tų su­kur­ta la­bai ma­žai, tik ata­skai­to­se jų de­kla­ruo­ta daug, tad daug jau­nuo­lių iš­va­žiuo­ja už­sie­nin ir jau ne lai­ki­nai, t.y. už­si­dirb­ti, bet vi­sam lai­kui.

KRSVVA pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Mac­ke­vi­čius ma­no, kad kol Lie­tu­vo­je ne­bus pro­gre­si­nių mo­kes­čių, nie­kas ne­pa­si­keis: „Šian­dien mums Vy­riau­sy­bės siū­lo­ma to­kia po­li­ti­ka – „Gy­ven­ki­me kaip šve­dai, ta­čiau mo­kes­čius mo­kė­ki­me kaip lie­tu­viai“, – tei­gia A. Mac­ke­vi­čius. – Ir ame­ri­kie­čiai, ir šve­dai, ir nor­ve­gai, ir vo­kie­čiai, ir t.t. tai­ko pil­ną pro­gre­si­nių mo­kes­čių sis­te­mą, o Lie­tu­vo­je ši „pro­gre­si­ja“ eg­zis­tuo­ja tik už­dir­ban­tiems iki 3 tūkst. li­tų“.

To­dėl ša­ly­je ir vy­rau­ja stam­baus ver­slo ir pa­čių po­li­ti­kų su­kur­tas lo­biz­mo ele­men­tas. Ne­iš­spren­dus šio klau­si­mo, ne­dar­bas ša­ly­je, pa­sak ver­sli­nin­ko, nė kiek ne­su­ma­žės. Rei­kė­tų rū­pin­tis, kad mi­ni­ma­li al­ga at­ei­ty­je ne­bū­tų ap­mo­kes­ti­na­ma, ar­ba ne­ap­mo­kes­ti­na­mą mi­ni­mu­mą kel­ti iki jos. „O kas vyks­ta da­bar? – klau­sia ver­sli­nin­kas ir pats at­sa­ko. – Jei kaž­ka­da ne­ap­mo­kes­ti­na­mas mi­ni­mu­mas bu­vo 32 proc., vė­liau 34 proc., po to 40 proc., 45 proc. ir… pa­si­li­ko ties 60 proc., tai da­bar, kai ke­lia­ma mi­ni­ma­li al­ga, jau ke­lin­ti me­tai vis pa­mirš­ta­ma pa­kel­ti ir ne­ap­mo­kes­ti­na­mą mi­ni­mu­mą. An­gli­jo­je ir Ško­ti­jo­je mi­ni­ma­li al­ga pri­ri­ša­ma prie pa­ja­mų dy­džio ir me­tų pa­bai­go­je dar­buo­to­jams grą­ži­na­ma kaip mo­kes­čių da­lis. O kas da­ro­si pas mus?..“

vers_2

LSVV Ta­ry­bos pir­mi­nin­kė D. Ma­tu­kie­nė sa­kė daž­nai ben­drau­jan­ti su jau­ni­mu ir ži­no jo nuo­mo­nę. Jau­nuo­liai tei­gia, kad ruo­šia­si bėg­ti iš Lie­tu­vos, nes si­tu­a­ci­ja ša­ly­je nė kiek ne­ge­rė­ja. „Blo­giau­sia yra tai, kad šian­dien jau­nas žmo­gus ne­ga­li nie­ko pra­dė­ti sa­vo ša­ly­je, nes nė­ra tik­ras dėl sa­vo at­ei­ties, – sa­ko ji ir pa­tei­kia pa­vyz­dį iš sa­vo sta­žuo­tės.

Pa­vyz­džiui, Nor­ve­gi­jo­je į ko­le­gi­ją pri­im­tas stu­den­tas še­šis mė­ne­sius yra mo­ko­mas te­ori­jos, o po to še­šis mė­ne­sius iš­ei­na į prak­ti­ką. Ir taip vi­sus moks­lo me­tus. Ver­slo įmo­nė 50 proc. vi­du­ti­nės al­gos už at­lik­tą dar­bą su­mo­ka stu­den­tui ir 50 proc. mo­ka prak­ti­kos va­do­vui, ku­ris rū­pi­na­si, kad vi­sas pa­ves­tas dar­bas bū­tų at­lik­tas. Taip ben­dra­dar­biau­jant įmo­nės iš ko­le­gi­jos gau­na vis­ką, kad tu­rė­tų ge­rą spe­cia­lis­tą. Šiam pa­si­rin­kus tęs­ti stu­di­jas aukš­tes­nė­je moks­lo pa­ko­po­je, 50 proc. ap­mo­ka jo stu­di­jas aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, t.y. sten­gia­si, kad tu­rė­tų aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos spe­cia­lis­tą. Jų vals­ty­bė vis­ką da­ro, kad stu­den­tas bū­tų tin­ka­mai pa­ruoš­tas kon­kre­čiai įmo­nei, o kon­kre­ti įmo­nė da­ro vis­ką, kad stu­den­tas gau­tų įmo­nei bū­ti­ną iš­si­la­vi­ni­mą.

Tai­gi vei­kia mo­ty­va­ci­nė dar­bo sis­te­ma ir tik­ra stu­di­jų re­for­ma, o mes ban­do­me re­for­mą tu­rė­ti tik mi­ni­ma­lio­je al­go­je. Taip da­rant nie­kas ir ne­pa­vyks­ta. Rei­kia žiū­rė­ti į vi­są sis­te­mą kom­plek­siš­kai“. Pa­sak LSVV ta­ry­bos pir­mi­nin­kės, jos ver­slu­mo kur­są lan­kan­tys stu­den­tai dės­ty­to­jai pa­tei­kė net 11 prie­žas­čių, dėl ko jie ne­no­rė­tų pa­si­lik­ti ša­ly­je.

„Kal­bė­da­mi ko­dėl ne­no­rė­tų lik­ti Lie­tu­vo­je, jau­nuo­liai (apie al­gą jie ne­kal­bė­jo, nes su šia pro­ble­ma dar ne­su­si­dū­rė, gy­ve­na iš tė­vų ki­še­nės) svar­biau­siu kliu­vi­niu lai­ko ša­lies tei­si­nę ba­zę, ku­ri yra la­bai ne­tvir­ta, ir to­dėl ne­stei­gia­mos nau­jos įmo­nės, ne­at­ei­na nau­ji in­ves­tuo­to­jai, o stu­den­tai nė­ra ga­ran­tuo­ti, jog, in­ves­ta­vę į sa­vo moks­lą, vėliau su­si­ras dar­bą ir ga­lės sau­giai kur­ti sa­vo at­ei­tį, jie ma­no, kad ar­ti­miau­siu me­tu ši tei­si­nė ba­zė ne­pa­si­keis.

Ki­ta svar­bi kliū­tis yra val­di­nin­kų at­sa­ko­my­bė, nes, kai jau­nas žmo­gus nu­ei­na pas val­di­nin­ką ko nors pra­šy­ti, šis iš jo ima rei­ka­lau­ti to, ko šis ne­tu­ri. Dar vie­na kliū­tis – stin­ga ben­druo­me­nių, ku­rio­se jau­nuo­liai ga­lė­tų iš­aug­ti kaip spe­cia­lis­tai. Da­bar ben­dro­jo la­vi­ni­mo­si mo­kyk­lo­se pro­fi­lia­vi­mas vyk­do­mas per anks­ti, tai yra dar ta­da, kai jau­nuo­lis ne­tu­ri su­pra­ti­mo apie tai, ko tik­rai no­ri ir kuo su­ge­bės dirb­ti at­ei­ty­je. Jį do­mi­na daug kas, tad pa­si­rin­kus ne tuos moks­lus, vė­liau ne­ten­ka­ma ga­li­my­bės įsto­ti į gei­džia­mą spe­cia­ly­bę, to­dėl ne­tam­pama ge­rais spe­cia­lis­tais.

Įsto­jus į ne­tin­ka­mą spe­cia­ly­bę, ne­ga­li­ma per­ei­ti į ki­tą. O juk, jei žmo­gus tu­ri ne­mo­ka­mo moks­lo krep­še­lį, bet pa­ju­to, kad sė­di ne sa­vo ro­gė­se, tai tu­rė­tų su tuo krep­še­liu per­ei­ti į ki­tą stu­di­jų gru­pę. Bet da­bar tas krep­še­lis yra pri­riš­tas ne prie kon­kre­taus žmo­gaus, o prie kaž­ko­kios spe­cia­ly­bės, tad žmo­gus pri­vers­tas ją stu­di­juo­ti, nors ne­įdo­mu, nors pa­gal ją ne­dirbs.

Taip tik švais­to­mos vals­ty­bės lė­šos. Jau­ni­mas no­rė­tų, kad bū­tų su­kur­tos or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rios vyk­do sa­va­no­rys­tę. Jis ma­no, kad tu­ri bū­ti kaž­kas, kas šią sri­tį ku­ruo­tų ir žmo­gui, dir­bu­siam sa­va­no­riu, iš­duo­tų ati­tin­ka­mą do­ku­men­tą, įro­dan­tį, kad jis į­gi­jo tam tik­ros pro­fe­si­jos dar­bo pa­tir­ties bū­da­mas sa­va­no­riu. Dar ki­tas opus da­ly­kas jau­ni­mui yra pri­va­lo­mo­ji dar­bo prak­ti­ka. Ji tu­ri bū­ti ap­mo­ka­ma ir stu­den­tui, ir darb­da­viui. Ir vi­sa tai tu­ri at­si­spin­dė­ti Dar­bo su­tar­ty­je.

Bai­gęs moks­lus stu­den­tas, at­ėjęs į įmo­nę, tu­ri gau­ti ir gy­ve­na­mą­jį būs­tą, ku­rio 40 proc. vertės ap­mo­kė­tų darb­da­vys, 40 proc. – sa­vi­val­dy­bė, o 10 proc. į jį in­ves­tuo­tų stu­den­tas kaip į nuo­mos mo­kes­tį. Tai­gi, su­da­ręs Dar­bo su­tar­tį 5 me­tams, po 6 me­tų jis gau­tų būs­tą ne­mo­ka­mai“.

Į po­kal­bį įsi­ter­pęs ver­ti­mų biu­ro di­rek­to­rius Vai­das Ber­no­tas iš­reiš­kė nuo­gąs­ta­vi­mą, kad to­kia su­tar­tis su darb­da­viu jau­nam žmo­gui ne­tap­tų sa­vo­tiš­ka ver­gys­te, teig­da­mas, „jog ne pa­slap­tis, kad yra ir blo­gų darb­da­vių, ku­rie per tuos me­tus jau­ną žmo­gų taip iš­nau­dos, kad nei to bu­to ne­si­no­rės“. Į ko­le­gos pa­sta­bas D. Ma­tu­kie­nė at­sa­kė, kad sau­gik­liai liks – Dar­bo su­tar­tį su to­kiu darb­da­viu bus ga­li­ma nu­trauk­ti bet ka­da, tik tuo­met bu­tas liks įmo­nei, o dar­buo­to­jas ne­nu­ken­tės, nes mo­kė­jo tik už jo nu­omą.

Ji pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad į Lie­tu­vą at­ei­na 2014–2020 me­tų ino­va­ci­jos ir struk­tū­ri­nė pa­ra­ma. Da­bar vi­sos in­ves­ti­ci­jos ir smul­kaus ver­slo plėt­ra bus nu­kreip­ta į kai­mą ir kai­miš­kas vie­to­ves, tad čia rei­kė­tų steig­ti ir nau­jas įmo­nes, bus fi­nan­suo­ja­mi net ir ko­o­pe­ra­ty­vai. „Ar Suo­mi­ja, ar Da­ni­ja – ne Eu­ro­pos Są­jun­go­je? Ten vis­kam gau­na­ma pa­ra­ma, nes jų val­di­nin­kai, skir­tin­gai nei mū­sų, ne­pa­si­ra­ši­nė­ja su­tar­čių, jų ne­per­skai­tę“, – re­ziu­ma­vo D. Ma­tu­kie­nė, teig­da­ma, kad to­dėl da­bar mes iš­mo­ko­me stu­den­tus, su­ki­ša­me jų moks­lui vals­ty­bės pi­ni­gus ir ati­duo­da­me pa­ruoš­tus spe­cia­lis­tus nor­ve­gams ar suo­miams, o tu­rė­tu­me su­da­ry­ti jiems pa­lan­kes­nes są­ly­gas įsi­dar­bin­ti čia, Lie­tu­vo­je.

Kal­bė­da­mas apie ver­slu­mą mo­kyk­lo­je, ver­ti­mų biu­ro va­do­vas V. Ber­no­tas pa­ste­bė­jo, kad žmo­gų mo­ky­ti ver­slu­mo rei­kė­tų pra­dė­ti la­bai anks­ti, pa­vyz­džiui, Suo­mi­jo­je ver­slu­mo ska­ti­ni­mas vyk­do­mas jau dar­že­ly­je, to­dėl ma­žas vai­kas ži­no, kas yra pi­ni­gai ir ką jie reiš­kia. Kad darb­da­vys pri­im­tų jau­ną žmo­gų, tu­ri gau­ti ir tam tik­ras leng­va­tas, nes rei­kia daug įdir­bio jį ap­mo­kant, kad tap­tų ge­ru spe­cia­lis­tu. Šian­dien jau­ni­mas ne­įsi­tvir­ti­na rin­ko­je, nes pri­imant į dar­bą jam ga­lio­ja tos pa­čios są­ly­gos, kaip ir jau tu­rin­tiems dar­bo pa­tir­tį žmo­nėms.

Pa­tei­kė pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei

Da­lis val­dy­bos na­rių bu­vo su­si­ti­kę su Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riu­mi Min­dau­gu Ku­lia­vu. LSVV ta­ry­bai bu­vo pa­siū­ly­ta pa­teik­ti sa­vo pa­sta­bas Vy­riau­sy­bės su­for­muo­tai dar­bo gru­pei dėl jau­ni­mo ne­dar­bo ma­ži­ni­mo. Ko­vo 8 die­ną Lie­tu­vos SVV ta­ry­bos pir­mi­nin­kės D. Ma­tu­kie­nės ini­cia­ty­va smul­kie­ji ver­sli­nin­kai da­ly­va­vo Ūkio mi­nis­te­ri­jo­s su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je ir ap­ta­rė jau­ni­mo ne­dar­bo ma­ži­ni­mo rei­ka­lus su val­di­nin­kais, o ko­vo vi­du­ry­je pa­ren­gė ir nu­siun­tė sa­vo pa­siū­ly­mus Vy­riau­sy­bei ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai. Įdo­mu tik, kas iš jų bus pri­im­ta ir įgy­ven­din­ta.

Jau­ni­mo ne­dar­bui ma­žin­ti siū­lo­ma:

Pir­ma. Pra­tęs­ti bei pa­leng­vin­ti jau­ni­mo bu­vi­mo dar­bo rin­ko­je pir­mai­siais me­tais są­ly­gas. Tai­ky­ti ma­žes­nes ar­ba iš vi­so ne­tai­ky­ti darb­da­vio mo­ka­mų SODROS įmo­kų pir­muo­sius 12 mėnesių, ne­pri­klau­so­mai nuo dar­bo­vie­tės ei­liš­ku­mo. Mi­nė­tą lai­ko­tar­pį jau­ni­mą draus­ti vi­so­mis so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis, ku­rios įpras­tai tai­ko­mos dar­buo­to­jams.

An­tra. Ben­dro­mis vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių ir ver­slo (san­ty­kiu 33/33/33) pa­stan­go­mis ir lė­šo­mis su­teik­ti aukš­tą­jį moks­lą bai­gu­siems ir ver­slo įmo­nė­se įdar­bin­tiems jau­niems spe­cia­lis­tams pir­mo­jo būs­to nuo­mos ar įsi­gi­ji­mo ga­li­my­bę (jau­niems spe­cia­lis­tams pa­sta­to­mi ar iš­nuo­mo­ja­mi jau­ni­mo na­mai, bu­tai ar kvar­ta­lai, pa­si­ra­šo­ma il­ga­lai­kė dar­bo su­tar­tis, ati­dir­bus 7 ar dau­giau me­tų įmo­nė­je, būs­tas ati­ten­ka jau­nam dar­buo­to­jui ne­at­ly­gin­ti­nai).

Tre­čia. Su­teik­ti jau­ni­mui iki 29 me­tų so­cia­liai pa­žei­džia­mos gru­pės sta­tu­są bei pri­skir­ti šią gru­pę So­cia­li­nių įmo­nių įsta­ty­me nu­ma­ty­toms tiks­li­nėms as­me­nų gru­pėms. Įsta­ty­mų nu­ma­ty­to­mis prie­mo­nė­mis teik­ti pa­gal­bą ju­ri­di­niams as­me­nims, tu­rin­tiems jau­ni­mo so­cia­li­nės įmo­nės sta­tu­są.

Ket­vir­ta. Pir­muo­sius me­tus dar­bo rin­ko­je dir­ban­tį jau­ni­mą at­leis­ti nuo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio ar­ba ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį šiai tiks­li­nei gru­pei pri­ly­gin­ti mi­ni­ma­lios mė­ne­si­nės al­gos dy­džiui.

Jau­ni­mo ver­slu­mui ska­tin­ti siū­lo­ma:

Pri­tar­ti Ma­žų­jų ben­dri­jų įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ria­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė jau­ni­mui kur­ti ri­bo­tos ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės įmo­nes be di­de­lio pra­di­nio ka­pi­ta­lo, o jų stei­gi­mas ir val­dy­mas bū­tų pa­pras­tes­nis nei UAB.

At­si­žvel­giant į tai, kad da­bar­ti­nis jau­ni­mo ver­slu­mo ska­ti­ni­mas yra pa­dri­kas ir ne­sis­te­min­gas, na­cio­na­li­niu mas­tu de­le­guo­ti jau­ni­mo ver­slu­mo ska­ti­ni­mo funk­ci­ją VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“, įtrau­kiant įvai­rias jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jas bei ins­ti­tu­ci­jas (LiJOT, JRD, LSS, LJA ir pan.) į VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“ val­dy­mo or­ga­nus – val­dy­bą ir pa­ta­rė­jų ta­ry­bą. Re­ko­men­duo­ja­me su­da­ry­ti są­ly­gas per VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“ jau­ni­mo įkur­toms įmo­nėms gau­ti vals­ty­bės pa­ra­mą ir (ar­ba) su­teik­ti na­cio­na­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jo sta­tu­są, kad VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“ ga­lė­tų nu­kreip­ti fi­nan­si­nę pa­ra­mą jau­ni­mo įkur­toms įmo­nėms ver­slo pra­džiai pa­gal tuo me­tu su­si­for­ma­vu­sį po­rei­kį rin­ko­je.

To­liau fi­nan­suo­ti ir to­bu­lin­ti Pir­mų­jų ver­slo me­tų krep­še­lius per VšĮ „Ver­sli Lie­tu­va“, nes apie 70 proc. krep­še­lių ga­vė­jų su­da­ro jau­ni­mas.

Pil­nai iš­nau­do­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jos ir sa­vi­val­dy­bių val­do­mą ver­slo in­for­ma­ci­nių cen­trų ir ver­slo in­ku­ba­to­rių tin­klą jau­ni­mo ver­slu­mo re­gio­nuo­se ska­ti­ni­mui.

Ypa­tin­gą dė­me­sį skir­ti jau­ni­mo ver­slo pro­jek­tams SADM ir Lie­tu­vos kre­di­to uni­jų vyk­do­ma­me pro­jek­te „Ver­slu­mo ska­ti­ni­mas“. Svars­ty­ti ga­li­my­bę sub­si­di­juo­ti da­lį pa­sko­los su­mos jau­ni­mo val­do­moms įmo­nėms.

Au­to­rės nuo­trau­kose:

LSVV Ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė Da­lia Ma­tu­kie­nė ir Kau­no kraš­to smul­kaus bei vi­du­ti­nio ver­slo aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas, LSVV ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ar­tū­ras Mac­ke­vi­čius

Vie­šo­sios įmo­nės „Ver­sli­nin­kų na­mai“ di­rek­to­rius Do­na­tas Žio­gas

Iš de­ši­nės: „Tran­ser“ tech­ni­nių ver­ti­mų biu­ro di­rek­to­rius Vai­das Ber­no­tas,
KRSVVA di­rek­to­rius Gied­rius Ro­mei­ka, Vie­šo­sios įmo­nės „Ver­slo ini­cia­ty­va“ di­rek­to­rius Da­rius Ka­ra­ša ir Vie­šo­sios įmo­nės „Ver­sli­nin­kų na­mai“ eko­no­mis­tė Do­vi­lė La­ta­kai­tė.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.05.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *