Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete – žymaus Anglijos sociologo Dr. Ayman Salem paskaitos


Rugsėjo 15-18 d. Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas kviečia Jus dalyvauti žymaus Anglijos sociologo Dr. Ayman Salem (School of Social Sciences, Birmingham City University) paskaitų cikle „Šiuolaikinė kritinė sociologija ir jos problemos“, skirtame susipažinti su pačiomis naujausiomis kritinės sociologijos mintiestendencijomis Didžiojoje Britanijoje, esmine problematika ir sąvokomis.

Paskaitose bus pristatytos ne tik svarbiausios teorinės perspektyvos bei sociologų darbai, bet ir atskleista, kaip teorinės sąvokos gali būti taikomos šių dienų socialinių problemų suvokimui ir sprendimui, kokios socialinės problemos tampa svarbiais mokslinio pažinimo dienotvarkės klausimais.

Kursas susaisto socialinius mokslus su konkrečiu politiniu kontekstu ir siekia parodyti sociologiją kaip pilietinio proceso agentą, peržengiantį akademinį visuomenės pažinimą. Kurso tematika yra labai artima dabartiniu metu Tarptautinės sociologų asociacijos propaguojamos viešosios sociologijos idėjai.

Paskaitų ciklas aktualus dar ir tuo, kad kritinės sociologijos problematiką ir jos kontekstą gyvai pristatys mokslininkas, betarpiškai dalyvaujantis šios problematikos aktualizavimo procese bei žinantis britišką akademinį lauką iš vidaus.

Būtent britiška akademija pastaruoju metu formuoja šiuolaikinių socialinių mokslų dienotvarkę ir tyrinėjimų tendencijas Europoje.
Dr. A. Salemas jau daugiau nei dešimtmetį aktyviai propaguoja kritinės sociologijos idėją Europoje. 2002 m. jis įkūrė Kritinės sociologijos tinklą, vienijantį skirtingų šalių sociologus.

Nuo 2002 m. gana aktyviai dirbo su posocialistinėmis šalimis, aktyviai įtraukdamas jų akademines bendruomenes į kritinės sociologijos idėjos sklaidą, organizuodamas vasaros mokyklas jauniems dėstytojams apie kritinę socialinę teoriją ir interaktyvius mokymo metodus, dėstydamas socialinės teorijos kursus aukštosiose mokyklose. Šio darbo rezultatai buvo dvi knygos – After Communism (2004) ir A Question of Method (2002), kuriose kritinė sociologija pritaikyta posovietinio konteksto pažinimui ir kurios yra dažnai cituojamos studijose apie posovietinės visuomenės transformacijas.

Dr. A. Salemą galima laikyti ne tik kritinės teorijos ekspertu, disponuojančiu akademinėmis ir teorinėmis žiniomis, bet labiau kritinės sociologijos praktiku, ugdančiu savo studentų kritinį mąstymą. Darbo su įvairiomis auditorijomis (skirtingose šalyse, skirtingose akademinėse sistemose, multikultūrinėje aplinkoje su skirtingų pakopų studentais ir jaunais dėstytojais) patirtis siekia daugiau nei 15 metų.

Užsiėmimų su studentais metu didelis dėmesys skiriamas mokymo metodams, aktyvuojantiems ir įtraukiantiems auditoriją.
Paskaitų tvarkaraštis:

1. Kritinė sociologija Didžiojoje Britanijoje /Critical Sociology in Britain. Paskaitos tikslas – trumpai pristatyti šių dienų kritinės sociologijos lauką Didžiojoje Britanijoje, jos ištakas, svarbiausiais socialinius teoretikus, sociologijos institucijas, tyrinėjimų tradicijas, sąsajas su socialiniu kontekstu.
Paskaita vyks: rugsėjo 15 d., 17.00–18.30 val., 302 aud.

2. Politiškumas ir universitetinis švietimas / Political Education and University Education. Paskaita skirta studentijos politinio sąmoningumo, valstybės, rinkos ir universitetų santykių problemoms bei jų recepcijai kritinėje socialinėje teorijoje. Po temos pristatymo su studentais būtų aptartos dabartinės Lietuvos švietimo sistemos problemos, suteikiant galimybę studentams interpretuoti esamą situaciją.
Paskaita vyks: rugsėjo 15 d., 19.00–20.30 val., 302 aud.

3. Socialinis tikrovės konstravimas ir tautinis tapatumas / Social Construction and National Identity. Paskaitos tikslas – aptari kritinės sociologijos santykį su tautinės tapatybės, multikultūriškumo ir socialumo konstravimu, detaliau pristatant Benedicto Andersono, Bhikhu Parekho ir Chriso Weedono teorines perspektyvas.
Paskaita vyks: rugsėjo 16 d.,13.00-14.30, 302 aud.

4. Socialinių tyrimų politika ir vertybės / Values and Politics in Social Research. Seminaras skirtas aptarti tyrinėtojo ir tiriamojo, stebėtojo ir stebimojo santykį sociologiniame tyrime, kritinei analizei pasitelkiant vienos Didžiosios Britanijos tyrimų kompanijos parengtą ataskaitą ir strateginės politikos nuostatas apie šeimos gyvenimą. Užsiėmimo metu su studentais bus aptarta ir Lietuvos sociologinių tyrimų problematika, analizuojami studentų pateikti atvejai.
Paskaita vyks: rugsėjo 17 d.,17.00-18.30, 302 aud.

5. Vartojimas, laisvalaikis ir kontrolės mechanizmai / Surveillance in Commerce and Leisure. Paskaitoje aptariami klausimai apie kasdienių skaitmeninių technologijų santykį su koporatyvaus stebėjimo, kontrolės, socialinės klasifikacijos sistemomis bei galios struktūromis. Po temos pristatymo organizuojama bendra diskusija, aptariami auditorijai aktualūs klausimai ir lietuviškas kontekstas.
Paskaita vyks: rugsėjo 18 d.,19.00-20.30, 307 aud.
Paskaitose KVIEČIAME dalyvauti visus akademinės bendruomenės narius – sociologijos bei kitų studijų programų studentus, dėstytojus, o taip pat praktikus, besidominančius visuomenės, politikos ir kultūros sąsajomis.

Mokslininko vizitas finansuojamas gavus paramą iš Lietuvos mokslo tarybos projekto „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ (Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001), kuris įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: senasis Vilniaus Unuversitetas.

2014.09.13; 06:14

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *