venckiene_neringa

„Drą­sos ke­lio“ po­li­ti­nės par­ti­jos rin­ki­mų šta­bą pri­bloš­kė Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos vy­riau­sio­jo pro­ku­ro­ro Jus­ti­no Pup­kos pra­šy­mas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai leis­ti pa­trauk­ti bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn ir ki­taip su­var­žy­ti lais­vę Ne­rin­gai Venc­kie­nei bei Aud­ro­nei Sku­čie­nei, ku­rios įre­gist­ruo­tos kan­di­da­tė­mis į Sei­mo na­rius.

Par­ti­jos pra­ne­ši­me spau­dai ra­šo­ma: „Ži­nant, kaip van­giai Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai ti­ria sun­kiau­sius nu­si­kal­ti­mus, me­tų me­tus vil­ki­na pa­teik­ti tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus net re­zo­nan­si­nė­se by­lo­se, dar la­biau pri­bloš­kia pro­ku­ro­rų uo­lu­mas ir sku­ba: tik rug­sė­jo 14 die­ną kan­di­da­tams su­teik­ta tei­si­nė ne­lie­čia­my­bė, o jau rug­sė­jo 18 die­ną pa­rei­ka­lau­ta ją pa­nai­kin­ti.

Continue reading „„Drąsos kelias“: prokuratūra ir teismai paverčiami politinės kovos įrankiais“

briedas

Šią savaitę buvo oficialiai paskelbta apie partijos “Drąsos kelias” steigimą. Jau pasigirdo kai kurie sociologų, politologų komentarai. Jie nežada jokių šviesių perspektyvų šiam judėjimui. Aš linkiu jam patirti fiasko, o tokios partijos steigimą vadinčiau tiesiog “briedo” reiškiniu.

Visų pirma noriu atkreiti dėmesį, kad judėjimas “Drąsos kelias” nuolat (ne)tyčia siejamas/painiojamas su kažkokiu Drąsiumi ir jo keliu. Kiek suprantu, tai tas pats asmuo, kuris slapstėsi nuo teisėsaugos ir buvo įtariamas mažiausiai dviejų žmonių žmogžudyste. Jis buvo rastas negyvas, o mirties priežastis – užspringo savo paties skrandžio turiniu.

Continue reading „Ar tikrai “Drąsos kelias” – tik populizmas?“

venckiene_neringa

Rugsėjo 4 dieną Kaune, Vienybės aikštėje prie Karo muziejaus įvyko pilietinis mitingas „Laisvė ar priespauda“, kuriame pagerbtas šių metų pavasarį nužudyto kovotojo su pedofilija Drąsiaus Kedžio atminimas. Mitingo dalyviai reikalavo, kad Lietuvos teisėsauga imtųsi esminių reformų ir teisinės valstybės atkūrimo.

Šį mitingą organizavo ,,Drąsiaus kelio“ judėjimas, judėjimas „Vytis“, Kauno Jungtinis Demokratinis judėjimas, Visuomeninė piliečių sąjunga, Tautos Ateities forumas, asociacija „Vienybės forumas“. Renginyje dalyvavo ir D.Kedžio teta Audronė Skučienė, pusbrolis Tadas Skučas. Į mitingą susirinko apie 500 kauniečių ir miesto svečių.

Continue reading „Organizuojamas didžiulis puolimas prieš D.Kedžio seserį teisėją Neringą Venckienę“