siugzda_sumazintas

Lie­tu­viš­kai spau­dai vis la­biau ver­žia­ma kil­pa. Kas pa­jė­gė at­si­lai­ky­ti po 2008 me­tų pa­bai­go­je per vie­ną nak­tį „įtei­sin­tų“ keturis kar­tus, o ne­tru­kus ir penkis kar­tus di­des­nių mo­kes­čių, to­liau bu­vo du­si­na­mi tais jau ket­vir­tus me­tus iš ei­lės mu­rav­jo­vi­niais mo­kes­čiais. Iš­si­lai­ky­ti ga­li tik mi­li­jo­nie­rių ar at­ski­rų po­li­ti­kų re­mia­ma spau­da.

Tie­sa, yra da­lis lei­di­nių, kas­met ap­do­va­no­ja­mų šim­ta­tūks­tan­ti­nė­mis su­mo­mis per va­di­na­mą­jį Spau­dos rė­mi­mo fon­dą, ku­riam po­li­ti­kai pa­ski­ria at­ski­rą „biu­dže­to ei­lu­tę“ iš tų pa­čių su­ren­ka­mų pen­kis kar­tus pa­di­din­tų mo­kes­čių, uždėtų skurs­tan­tiems, mo­kes­čių smau­gia­miems, į sko­las dėl to pa­te­ku­siems lei­di­niams. Taip su­da­ro­mos są­ly­gos vie­niems lei­di­niams so­čiai, be jo­kių rū­pes­čių gy­ven­ti vel­tė­diš­ką gy­ve­ni­mą, net ne­si­rū­pi­nant sa­vo skai­ty­to­jų ir pre­nu­me­ra­to­rių skai­čiu­mi, ne­si­rū­pi­nant ir ko­ky­be, pa­trauk­lu­mu skai­ty­to­jui. Esant to­kioms są­ly­goms „XXI am­žius“ pa­ti­ria ypač di­de­lių sun­ku­mų, keliančių grėsmę jo iš­li­ki­mui.

Continue reading „Dėl laikraščio „XXI am­žius“ at­ei­ties“

katinas_petras

Rug­pjū­čio mėnesį su­ka­ko dve­ji me­tai, kai ne­te­ko­me vie­no ta­len­tin­giau­sių ir są­ži­nin­giau­sių ka­ta­li­kiš­kos spau­dos žur­na­lis­tų, „XXI am­žiaus“ ben­dra­dar­bio, mie­lo plunks­nos bro­lio, nuo­šir­daus bi­čiu­lio Pet­ro Ka­ti­no.

Kiek­vie­no „XXI am­žiaus“ skai­ty­to­jo šir­dy­je Pet­ras Ka­ti­nas pa­li­ko gi­lią bry­dę; sa­vo įti­ki­na­mais straips­niais, pui­kiai ar­gu­men­tuo­ta fak­tų kal­ba, jis for­ma­vo mū­sų pa­sau­lė­jau­tą ir ati­tin­ka­mą žvilgs­nį į ne­leng­vo mū­sų tau­tai lai­ko­tar­pio po­li­ti­ką, vals­ty­bės val­dy­mą, kul­tū­rą, tau­tos eg­zis­ten­ci­jos pa­grin­dus. Pa­ė­mu­si į ran­kas „XXI am­žių“ vi­sa­da pir­miau­sia per­skai­ty­da­vau re­dak­to­riaus ve­da­mą­jį ir Pet­ro Ka­ti­no straips­nius. Ras­da­vau juo­se at­sa­ky­mus į vi­sus rū­pi­mus klau­si­mus. Daž­niau­siai mū­sų nuo­mo­nės su­tap­da­vo, o jei­gu kar­tais ne­su­tap­da­vo, po ku­rio lai­ko įsi­ti­kin­da­vau, kad žur­na­lis­tas bu­vo tei­sus.

Continue reading „Nešunuodegiavęs žurnalistas“

Copy of an_11

Lietingą birželio 19-osios vakarą Anykščių sakralinio meno centre (vadovė Rita Babelienė) įvyko įsimintinas vakaras. Koncertavo tarptautinių konkursų laureatai Dainius ir Aidas Puodžiukai (smuikas ir fortepijonas) bei violončelininkė Rūta Tamulytė. Po trio pasirodymo moderatoriai Tautvydas Kontrimavičius ir Gintaras Vaičiūnas kalbino į svečius atvykusius visuomenės aktualijų portalo Slaptai.lt bei laikraščio “XXI amžius” žurnalistus Vytautą ir Gintarą Visockus. Žurnalistai papasakojo, kodėl buvo sukurtas internetinis portalas Slaptai.lt, kodėl nuspręsta parašyti didelio susidomėjimo sulaukusią knygą “Žvalgybų intrigos Lietuvoje 1994 – 2006”, kodėl krikščioniškosios minties, kultūros ir visuomenės laikraštis “XXI amžius” ėmė leisti specializuotą priedą “Slaptieji takai”.

Continue reading „Anykščių sakralinio meno centre – susitikimas su slaptųjų tarnybų temomis besidominčiais žurnalistais“

siugzda_sumustas_2

2009 metų rugpjūčio 20 dienos pavakare Kaune įvyko, atrodo, menkas incidentas – dienos metu, 18 valandą (vasaros metu tai – labai ankstyvas laikas, jo nepriskirsi prie vakaro), troleibuse buvo sumuštas pagyvenęs vyriškis. Mušė du jaunuoliai, itin įsismarkavę būtent po to, kai juos, paskui beskubėjusį žmogų kažkodėl atsidūrusius tame pačiame troleibuse ir įžūliai triukšmavusius bei daužusius troleibuso įrangą, tas pagyvenęs vyriškis žodžiu paprašė nusiraminti. Atrodo, jaunuoliai to tik ir telaukė – tuoj pat jie sutartinai ėmė daužyti juos sudrausminti pamėginusį vyriškį. Panašu, kad chuliganams, iki tol vaidinusiems išgėrusius, bet staiga prablaivėjusiems, šis užsiėmimas teikė didelį malonumą. Taikydami į gyvybines kūno dalis jie mušė kaip tikri „profesionalai“.

Continue reading „Kodėl buvo sumuštas “XXI amžiaus” redaktorius“