konservatoriai-kregzdute

Spa­lio 5 die­ną „XXI am­žiu­je“ (nr. 37) ir vėliau visuomenės aktualijų portale Slaptai.lt bu­vo iš­spaus­din­tas teks­tas „Ko­kie Sei­mo na­riai su­da­rė pa­lan­kiau­sias są­ly­gas plis­ti al­ko­ho­liz­mui“. Jame pa­mi­nė­ti įvai­rių par­ti­jų Sei­mo na­riai, ne­krei­pę dė­me­sio į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių eks­per­tų bei vi­suo­me­nės nuo­mo­nę ir ak­ty­viai gy­nę al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų re­kla­mą.

Šį teks­tą pa­ste­bė­jo ir Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų  (TS-LKD) frak­ci­jos na­riai, ku­riems bu­vo prie­kaiš­tau­ta. Ga­vo­me TS – LKD frak­ci­jos at­sto­vės spau­dai  pra­ne­ši­mą su at­sa­ko­mą­ja nuo­mo­ne, ku­rį ji pra­šo ar­ti­miau­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je iš­spaus­din­ti. Tą ir da­ro­me.

Continue reading „Atsakomoji nuomonė apie alkoholio reklamą“

ruskije_ne-sdajutsa

“Rusijos priešas – mūsų draugas” Estijoje, “siuvimo mašinos” Latvijoje ir “Kremliaus ranka” reklamos rinkoje Lietuvoje… Straipsnyje pateikiama žiniasklaidos priemonių apžvalga Baltijos šalyse ir svarstoma, ar jos iš tiesų yra nepriklausomos, kaip rodo žiniasklaidos laisvės indeksai.

Dalyje, skirtoje Lietuvai, daugiausia dėmesio skiriama žiniasklaidai rusų kalba, ypač „Pirmajam Baltijos kanalui“. Kritikuojama šio kanalo politika ir didėjantis laidų skaičius jame lietuvių kalba. Kaip Pirmojo Baltijos kanalo sėkmės šaltinis nurodoma ir aplinkybė, kad jam negalioja Lietuvoje priimti reklamos apribojimai, kadangi jis registruotas ne Lietuvoje.

Continue reading „Rusiška žiniasklaida Baltijos šalyse: pliusai ir minusai“

juozaitis_arvydas

Prisipažinkime, jog mes, lietuviai, beveik nieko nežinome apie savo artimiausius kaimynus latvius. Apie Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją informacijos esama. O štai apie Latviją – beveik nieko.

Kodėl taip atsitiko? Kuo pavojinga tokia situacija? Nejaugi neįmanoma, kad Vilnius ir Ryga taptų tikrai besibičiuliaujančiais miestais? Lietuvos radijo korespondentas Rygoje Arūnas Vaikutis dėl šių problemų kalbina filosofą ir rašytoją Arvydą Juozaitį. Pokalbis buvo transliuojamas Lietuvos radijo laidoje “Kultūros savaitė” balandžio 2-ąją. Artimiausiu metu pasirodys filosofo Arvydo Juozaičio kelerių darbo metų rezultatas – knyga “Rygos civilizacija”, kurioje autorius analizuoja dviejų baltų tautų istoriją.

Continue reading „Lietuviai ir latviai: kuo skiriamės ir kuo esame panašūs“

radzevicius_tttttttt

Delfi.lt paskelbė, kad Pirmasis Baltijos kanalas, baltiškasis Pirmojo kanalo analogas, nuo 2010 metų pabaigos pradės transliuoti laidas skaitmeninės televizijos žiūrovams dviem kalbom – lietuvių ir rusų.

Sunku ką ir bepridurti, nors minčių gali kilti visokių. Pavyzdžiui, galima manyti, kad tai yra paprasčiausia ir logiška žiniasklaidos verslo investicija į didesnę auditoriją, į perspektyvą. Galime pradėti galvoti ir apie tai, kad taip stiprinama rusiškai kalbančios žiniasklaidos įtaka Lietuivoje. O tai jau lyg ir yra politiniai motyvai.

Continue reading „PBK investuoja, LRT taupo. Kas užkariaus informacinį lauką?“