Atsakomoji nuomonė apie alkoholio reklamą


Spa­lio 5 die­ną „XXI am­žiu­je“ (nr. 37) ir vėliau visuomenės aktualijų portale Slaptai.lt bu­vo iš­spaus­din­tas teks­tas „Ko­kie Sei­mo na­riai su­da­rė pa­lan­kiau­sias są­ly­gas plis­ti al­ko­ho­liz­mui“. Jame pa­mi­nė­ti įvai­rių par­ti­jų Sei­mo na­riai, ne­krei­pę dė­me­sio į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių eks­per­tų bei vi­suo­me­nės nuo­mo­nę ir ak­ty­viai gy­nę al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų re­kla­mą.

Šį teks­tą pa­ste­bė­jo ir Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų  (TS-LKD) frak­ci­jos na­riai, ku­riems bu­vo prie­kaiš­tau­ta. Ga­vo­me TS – LKD frak­ci­jos at­sto­vės spau­dai  pra­ne­ši­mą su at­sa­ko­mą­ja nuo­mo­ne, ku­rį ji pra­šo ar­ti­miau­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je iš­spaus­din­ti. Tą ir da­ro­me.

At­sa­ko­mo­ji nuo­mo­nė apie al­ko­ho­lio re­kla­mą

TS-LKD frak­ci­jos pa­stan­go­mis šio­je Sei­mo ka­den­ci­jo­je pa­siek­ta reikš­min­gų spren­di­mų al­ko­ho­lio kon­tro­lės ir jo par­da­vi­mo su­var­žy­mo sri­ty­je, to­dėl prie­kaiš­tai ne­tak­tiš­ki ir ne­pa­grįs­ti

Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ko­a­li­ci­jos pre­zi­den­tas  A. Ve­ry­ga pra­ėju­sia­me laik­raš­čio nu­me­ry­je kri­ti­kos ug­nį nu­krei­pia į ir taip jau la­bai ap­ri­bo­tos al­ko­ho­lio re­kla­mos pra­tę­si­mo spren­di­mą ir dėl to vi­są kal­tę ver­čia ke­le­tui Sei­mo na­rių, nu­ty­lė­da­mas, jog už tai bal­sa­vo 59 par­la­men­ta­rai. Iš jų – 13 Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos, 10 – Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­gos, po 9 – Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo frak­ci­jų, 6 – Dar­bo par­ti­jos ir tik 5 – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riai.

Bū­tų svei­kin­ti­nas vi­suo­me­nės po­žiū­ris gi­lin­tis į Sei­mo dar­bą bei pri­ima­mus įsta­ty­mus ir dar nuo­dug­niau – į at­ski­rų Sei­mo na­rių bal­sa­vi­mus. Ta­čiau dėl tei­sy­bės mi­nė­tu at­ve­ju rei­kė­tų skelb­ti ne vie­no ki­to, o vi­sų – 59 – Sei­mo na­rių pa­var­des.

TS-LKD nuo­sek­liai re­mia blai­vy­bę

Al­ko­ho­lio re­kla­mos drau­di­mo klau­si­mas yra svar­bus, bet ne­su­tin­ka­me su dra­ma­tiš­kais ver­ti­ni­mais, ko­kius pa­tei­kia kai ku­rie vi­siš­ko už­drau­di­mo ša­li­nin­kai. No­rė­tu­me, kad bū­tų gir­di­mas ir Pre­zi­den­tės, ku­ri grei­tai pa­si­ra­šė įsta­ty­mą, ra­mus pa­siū­ly­mas la­biau orien­tuo­tis į Eu­ro­pos pa­tir­tį. Nė vie­no­je ES vals­ty­bė­je al­ko­ho­lio re­kla­ma nė­ra vi­siš­kai už­draus­ta. Da­bar ga­lio­jan­tys mū­sų ap­ri­bo­ji­mai to­je sri­ty­je yra vie­ni iš griež­čiau­sių ES. Pa­vyz­džiui, al­ko­ho­lio re­kla­mos te­le­vi­zi­jo­je tran­slia­vi­mas tik nuo 23 val. yra ar­ti­mas už­drau­di­mui, nes la­bai ma­žai žmo­nių to­kiu me­tu žiū­ri te­le­vi­zi­ją.

Su­si­mąs­ty­ti ver­čia ir kon­kre­tūs pa­vyz­džiai, kai nar­ko­ti­kų re­kla­ma už­draus­ta, ta­čiau jų var­to­ji­mas plin­ta. Ki­ta ver­tus, so­viet­me­čiu al­ko­ho­lio nie­kas ne­rek­la­ma­vo, bet jo var­to­ji­mas ta­po vos ne ma­si­niu reiš­ki­niu.

Ne­są­ži­nin­ga ne­ma­ty­ti įvai­rų šios sri­ties su­griež­ti­ni­mų, ku­rie įgy­ven­din­ti šios ka­den­ci­jos Sei­me, iš es­mės TS-LKD frak­ci­jos pa­stan­go­mis. Pa­vyz­džiui, nak­ti­nės al­ko­ho­lio pre­ky­bos už­drau­di­mas. Pri­si­min­ki­me, kad so­cial­de­mok­ra­tų val­dy­mo lai­kais tai bu­vo leis­ta. Už­drau­dė­me pre­ky­bą al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais spor­to ren­gi­niuo­se. Mū­sų frak­ci­jos pa­stan­go­mis pri­im­tų drau­di­mų są­ra­šą ga­li­ma bū­tų dar il­gai tęs­ti.

Re­kla­mos drau­di­mas tu­ri bū­ti ap­gal­vo­tas

Pa­da­ry­ta ga­na daug, o kal­bant apie re­kla­mų li­ku­čius, tą klau­si­mą rei­kia svars­ty­ti la­bai ap­gal­vo­tai. Ką reikš­tų už­draus­ti re­kla­mą in­ter­ne­te ir te­le­vi­zi­jo­je? Mes ne­už­drau­si­me al­ko­ho­lio re­kla­muo­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­se, ku­rios re­gist­ruo­tos ne Lie­tu­vo­je. Va­di­na­si, iš lie­tu­viš­kų in­ter­ne­to sve­tai­nių re­kla­ma per­si­kels į ki­tas, ne­lie­tu­viš­kas. Kai ku­rie kri­ti­kai siū­lo blo­kuo­ti to­kias in­ter­ne­to sve­tai­nes. Iš­ei­tų, kad mes tu­ri­me elg­tis kaip A. Lu­ka­šen­kos re­ži­mas, ku­ris blo­kuo­ja ne­pa­ran­kių in­ter­ne­to sve­tai­nių vei­ki­mą.

Šį klau­si­mą rei­kė­tų spręs­ti vi­sos ES mas­tu, kad bū­tų įtei­sin­ta vie­nin­ga al­ko­ho­lio re­kla­mos drau­di­mo tvar­ka. Tuo­met ne­at­si­tik­tų taip, kad vi­siš­kai už­drau­dus vis dar ga­li­mą nak­ti­nę al­ko­ho­lio re­kla­mos tran­slia­ci­ją tuos už­sa­ky­mus leng­vai per­im­tų, tar­kim, „Pir­ma­sis Bal­ti­jos ka­na­las“ ar ki­ti Lie­tu­vo­je tran­sliuo­ja­mi už­sie­nio vals­ty­bių te­le­vi­zi­jos ka­na­lai. Ži­niask­lai­da tam­pa vis la­biau glo­ba­li, to­dėl na­cio­na­li­niai spren­di­mai to­kiais at­ve­jais vis ma­žiau efek­ty­vūs.

Rem­da­mi spor­tą, ati­trau­kia­me nuo svai­ga­lų

Jei bū­tų už­draus­ta iš­ori­nė re­kla­ma spor­to sa­lė­se, tai spor­to klu­bai ne­tek­tų da­lies rė­mė­jų. To­dėl tek­tų su­kur­ti me­cha­niz­mą, kad spor­to klu­bams bū­tų at­kur­tos adek­va­čios pa­ja­mos. Prie­šin­gu at­ve­ju ga­li­me pa­si­da­ry­ti meš­kos pa­slau­gą, jei dėl fi­nan­sa­vi­mo pa­blo­gė­ji­mo spor­to sri­ty­je su­ma­žės ga­li­my­bių į spor­to veik­lą įtrauk­ti kuo dau­giau jau­ni­mo. Su­ma­žė­jus jau­nų žmo­nių už­im­tu­mui, ar ne­at­ver­si­me pla­tes­nių erd­vių ža­lin­giems po­lin­kiams for­muo­tis?

To­dėl ir siū­lo­me al­ko­ho­lio kon­tro­lės stip­ri­ni­mo klau­si­mus spręs­ti ra­miai, at­sa­kin­gai. Rei­kia kom­plek­si­nės pro­gra­mos, ku­ri ska­tin­tų ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ir ki­tų pri­klau­so­my­bių ap­im­tis.

Jū­ra­tė Moc­ku­vie­nė, TS-LKD frak­ci­jos at­sto­vė spau­dai

Re­dak­ci­jos “XXI amžius” prie­ra­šas. Ga­li­me džiaug­tis, kad TS-LKD frak­ci­jos na­riai prieš Sei­mo rin­ki­mus pa­ga­liau pa­ste­bė­jo bei su­si­rū­pi­no, ką to­mis die­no­mis ra­šo ir „XXI am­žius“, nors tur­būt ne­pa­ste­bė­jo, ką jis tuo ir ki­tais klau­si­mais ra­šė vi­sus ket­ve­rius šios ka­den­ci­jos me­tus.

Bet ne­ga­li­me džiaug­tis „ma­žiau­siu“ re­kla­mos kie­kiu pa­ly­gi­nus su ki­to­mis ES ša­li­mis, nes Lie­tu­vo­je be­ne di­džiau­sias al­ko­ho­liz­mas, ne­vil­tis, žū­tys ir sa­vi­žu­dy­bės nuo al­ko­ho­lio. Ma­no­me, kad 40 mi­li­jo­nų li­tų, iš­lei­džia­mų al­ko­ho­lio re­kla­mai, yra skir­ta vien tam, kad bū­tų kuo di­des­nis jo var­to­ji­mas ir pel­nas.

Ne­at­si­tik­ti­nai į tur­tin­giau­sių Lie­tu­vo­je „ver­sli­nin­kų“ są­ra­šą pa­ten­ka žmo­nių žu­dy­mo pre­pa­ra­tus ga­mi­nan­tys vei­kė­jai. O žmo­nės šiuo me­tu, kaip skel­bia­ma, iš­lei­džia 5 mi­li­jar­dus li­tų vien de­gra­da­ci­ją sti­mu­liuo­jan­tiems pre­pa­ra­tams (al­ko­ho­liui ir rū­ka­lams).

Tie­sa, kuo jie dau­giau iš­lei­džia, tuo dau­giau vals­ty­bei at­ei­na lė­šų per ak­ci­zą, ta­čiau jai iš tų pa­čių pi­ni­gų rei­kia pa­si­rū­pin­ti ir įvairių li­gų, ki­lu­sių dėl šių ža­lin­gų įpro­čių, gydymu, mo­kė­ti pa­šal­pas de­gra­da­vu­sių šei­mų vai­kams ir t.t. Bet apie tai jau daug kar­tų ra­šy­ta.

2012.10.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *