Ar atostogas vaikui prižiūrėti galės gauti ir vaiko tėvų globėjai?


Vaikai vaikučiai. Slaptai.lt nuotrauka

Seimas svarstys įstatymų pataisas, siūlančias numatyti galimybę vaiko tėvų globėjams gauti atostogas vaikui prižiūrėti.
 
Šią savaitę tokias Darbo kodekso bei Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas Seimui pateikusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos seniūno pirmoji pavaduotoja Guoda Burokienė sakė, kad  šiuo metu tei­sę gau­ti vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką tu­ri vie­nas iš tė­vų ar įtė­vių, glo­bė­jas, ar nu­sta­ty­tas są­ly­gas ati­tin­kan­tis vie­nas iš vai­ko se­ne­lių.
 
„Bet pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad vai­ko tė­vai tu­ri tik glo­bė­jus, ne­tu­rė­jo tė­vų, ku­rie juos už­au­gin­tų, už­au­gi­no glo­bė­jai ir dėl įvai­rių prie­žas­čių tų vai­kų ne­ga­lė­jo įsi­vai­kin­ti. Ir tiems glo­bė­jams, pa­gal Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­tas, ne­ga­li bū­ti su­teik­tos atos­to­gos anū­kui, vai­kui pri­žiū­rė­ti. Jie neturi ga­li­my­bės gau­ti vai­ko prie­žiū­ros iš­mo­ką. Manau, kad to­kių glo­bė­jų nė­ra la­bai daug, bet ka­dan­gi yra no­rin­čių pa­si­nau­do­ti ši­ta ga­li­my­be, tai siū­lau įtraukti ir glo­bė­jus, kaip ir se­ne­lius“, – iš Seimo tribūnos sakė G. Burokienė.
 
Vaikų žaidimo aikštelė. Slaptai.lt nuotr.

Už pasiūlytas nuostatas po pateikimo balsavo 47 Seimo nariai, prieš – 3, su­si­lai­kė 25. Seimo „valstiečių“ inicijuotus projektus svarstys So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas, o gruo­džio 12 die­ną jie turėtų vėl atkeliauti į plenarinius posėdžius.
Važiuoja vaikai. Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.
 
Siūloma, kad naujas teisinis reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų.
 
Šiuo metu Darbo kodekse numatyta, kad atostogos vaikui prižiūrėti, iki vaikui sukanka treji metai gali būti suteikiamos motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju.
 
Jadvyga Bieliavska (ELTA)
 
2023.10.02; 00:30
print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *