Ar Lietuva pasiduos „Gazprom” malonei?


Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius prieš tris sa­vai­tes Sankt Pe­ter­bur­ge su­si­ti­ko su Ru­si­jos mi­nist­ru pir­mi­nin­ku Dmit­ri­ju­mi Med­ve­de­vu ir tei­gė iš­gir­dęs, kad ru­sai pui­kiai su­pran­ta Lie­tu­vos ap­si­spren­di­mą dėl Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to.

Tei­gia­mai A. But­ke­vi­čius įver­ti­no ir D. Med­ve­de­vo as­me­ny­bę. Jis aiš­ki­no, kad vie­nas svar­bių klau­si­mų bu­vo ener­ge­ti­ka ir pra­de­dant kal­bė­ti D. Med­ve­de­vas pats pa­sa­kė, kad jis pui­kiai su­pran­ta, jog tai yra Lie­tu­vos ap­si­spren­di­mas dėl Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to. Ne­bu­vo ke­lia­ma jo­kių rei­ka­la­vi­mų, kad Lie­tu­va pa­keis­tų po­zi­ci­ją. 

Tik bu­vo pri­min­ta, kad ji pa­si­rin­ko pa­čią griež­čiau­sią po­zi­ci­ją net­gi ly­gi­nant su Len­ki­ja ir Vo­kie­ti­ja. Fak­tiš­kai bu­vo pri­pa­žin­ta, kad ši­tas spren­di­mas pri­im­tas, ir tai Lie­tu­vos vals­ty­bės rei­ka­las. Dvi­ša­lis prem­je­rų ly­gio su­si­ti­ki­mas vy­ko po tre­jų me­tų per­trau­kos, kai 2010 me­tų ko­vą Mask­vo­je dvi­ša­lius klau­si­mus ap­ta­rė tuo­me­ti­niai mi­nist­rai pir­mi­nin­kai An­drius Ku­bi­lius ir Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to, ku­ris nu­ma­to du­jų per­da­vi­mo, tie­ki­mo ir skirs­ty­mo veik­lų at­sky­ri­mą, įgy­ven­di­ni­mas su­kė­lė gin­čų tarp Lie­tu­vos ir „Gaz­prom“. Pa­gal šį pa­ke­tą Lie­tu­va iki 2014 me­tų pa­bai­gos ke­ti­na at­skir­ti „Lie­tu­vos du­jų“, ku­rių 37,1 proc. ak­ci­jų val­do „Gaz­prom“, veik­las – ma­gist­ra­li­niai du­jo­tie­kiai ati­teks nuo „Lie­tu­vos du­jų“ at­ski­ria­mai nau­jai įmo­nei. Lie­tu­va pa­si­rin­ko at­skir­ti du­jų vamz­dy­nus nuo du­jų tie­kė­jo nuo­sa­vy­bės tei­se. Ji ga­lė­jo rink­tis ir švel­nes­nius va­rian­tus: įkur­ti ne­pri­klau­so­mą sis­te­mos ope­ra­to­rių ar­ba tie­siog už­tik­rin­ti tie­ki­mo ir ga­my­bos at­sky­ri­mą, ta­čiau pa­si­rin­ko griež­čiau­sią prie­mo­nę.

Į sce­ną at­ėjo „slap­ta­sis me­mo­ran­du­mas“

Prieš dau­giau nei sa­vai­tę pa­skli­do kal­bos apie kaž­ko­kį slap­tą Lie­tu­vos su­si­ta­ri­mą su „Gaz­prom“ ir jau de­ri­na­mą tar­pu­sa­vio „me­mo­ran­du­mą“. Esą apie jo eg­zis­ta­vi­mą sle­pia prem­je­ras A. But­ke­vi­čius, slap­ta su­si­ta­ręs su „Gaz­pro­mu“ apie nuo­lai­das jam už su­ma­žin­tą du­jų kai­ną. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad tai Vo­kie­ti­jos duk­te­ri­nės kom­pa­ni­jos „E.On“ su­ra­šy­tas pa­siū­ly­mas, ku­rį ener­ge­ti­kos mi­nist­ras Ja­ros­la­vas Ne­ve­ro­vi­čius pa­va­di­no „špar­gal­ke“ ir ne­ke­ti­na jos ko­men­tuo­ti.

Taip mi­nist­ras įver­ti­no me­mo­ran­du­mo teks­tą, ku­riuo Lie­tu­vai siū­lo­ma su­da­ry­ti il­ga­lai­kę su­tar­tį su „Gaz­prom“ ir pri­stab­dy­ti va­di­na­mo­jo Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to įgy­ven­di­ni­mą. „Joks me­mo­ran­du­mas nė­ra pa­si­ra­šy­tas. O ko­men­tuo­ti „špar­gal­kių“, ku­rios pa­si­ro­dė spau­do­je, tik­rai ne­no­rė­čiau. Nes tai ga­lė­jo pa­ra­šy­ti bet kas, bet ka­da. Ir bet ką ga­lė­jo ten sau pa­si­ra­šy­ti. Tik­rai ne­no­riu ko­men­tuo­ti. Tik­rai to­kių po­pie­riu­kų ne­ko­men­tuo­siu“, – kal­bė­jo J. Ne­ve­ro­vi­čius.

Aiš­kin­tis dėl „me­mo­ran­du­mo“ už­pul­tas prem­je­ras A. But­ke­vi­čius sa­kė ne­ži­nąs apie to­kio do­ku­men­to eg­zis­ta­vi­mą, vė­liau pri­pa­ži­no apie jį kaž­kiek ži­nąs, bet tas pa­siū­ly­mas ap­skri­tai ne­te­kęs pras­mės. Vy­riau­sy­bės va­do­vas ir­gi ti­ki­no, kad jo­kių už­ku­li­si­nių žai­di­mų nė­ra, o tie da­ly­kai bu­vo ži­no­mi la­bai se­niai. Pa­sak A. But­ke­vi­čiaus, to­kias są­ly­gas „Gaz­prom“ kė­lė dar iki jo vi­zi­to į Sankt Pe­ter­bur­gą, kur Lie­tu­vos prem­je­rą pri­ėmė Ru­si­jos mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas. „Ši­tas do­ku­men­tas yra „E.On“, kiek ži­nau, kal­ban­tis su ener­ge­ti­kos mi­nist­ru. (…) Vie­nas do­ku­men­tas bu­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je, ki­tas Pre­zi­den­tū­ro­je, ki­tas Vy­riau­sy­bė­je. Tai nie­kas jo ne­su­reikš­mi­no ir nie­kas į to­kį do­ku­men­tą ne­krei­pė dė­me­sio. (…) Sankt Pe­ter­bur­ge, su­si­tin­kant su po­nu D. Med­ve­de­vu, jau aiš­kiai bu­vo pa­sa­ky­ta, kad jie ne­be­ke­lia jau Tre­čio­jo ener­ge­ti­kos pa­ke­to klau­si­mo. Tai tas do­ku­men­tas yra kaip nie­ki­nis – ir vis­kas“, – sa­kė prem­je­ras.

A. But­ke­vi­čiaus žo­džiais, su D. Med­ve­de­vu su­tar­ta du­jų kai­nos klau­si­mus pa­ti­kė­ti abie­jų ša­lių eks­per­tams. „Bu­vo pa­sa­ky­ta, kad tai yra eks­per­tų ly­gio dis­ku­si­ja. Bet mes iš­sa­kė­me pa­grin­di­nį no­rą, kad Lie­tu­vos žmo­nėms du­jų kai­na bū­tų su­ma­žin­ta. Ir an­trą, kad Tre­čias ener­ge­ti­kos pa­ke­tas ne­bus kei­čia­mas. Ir po­nas D. Med­ve­de­vas aiš­kiai pa­brė­žė, kad jis su­pran­ta vals­ty­bės pa­si­rin­ki­mą ir ap­si­spren­di­mą“, – dės­tė prem­je­ras. Jis pa­reiš­kė ma­nan­tis, kad to­kių do­ku­men­tų vie­ši­ni­mas ga­li pa­kenk­ti de­ry­boms su „Gaz­prom“.

Eks­prem­je­ras aiš­ki­na apie iš­da­vys­tę

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio, bu­vu­sio prem­je­ro An­driaus Ku­bi­liaus nuo­mo­ne, „Gaz­prom“ me­mo­ran­du­mo įgy­ven­di­ni­mas ar­ba pri­ta­ri­mas jo pa­siū­ly­mams bū­tų Lie­tu­vos stra­te­gi­nių in­te­re­sų, sie­kiant tu­rė­ti re­a­lią ener­ge­ti­nę ne­pri­klau­so­my­bę, vi­sų pir­ma, du­jų sek­to­riu­je, iš­da­vys­tė. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me A. Ku­bi­lius sa­kė: „Gaz­prom“ sa­vo pa­siū­ly­mų pa­ke­tu aki­vaiz­džiai ro­do, kad ir to­liau jo pa­grin­di­nis sie­kis yra už­kirs­ti ke­lią Lie­tu­vos nuo­sek­liai įgy­ven­di­na­mam tiks­lui – iš­si­va­duo­ti iš „Gaz­prom“ mo­no­po­lio dik­ta­to“. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad „Gaz­prom“ tikslas – Lie­tu­vai pa­siū­ly­ti 20 proc. ma­žes­nę gam­ti­nių du­jų kai­ną jau da­bar su są­ly­ga, jei su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las Klai­pė­do­je ne­veiks.

„Gaz­prom“ su­pran­ta, kad Lie­tu­vos du­jų sek­to­riaus kon­tro­lė slys­ta iš ran­kų, kad nuo 2015 me­tų pra­džios Lie­tu­va, tu­rė­da­ma ir pa­sta­ty­tą ter­mi­na­lą ir ma­gist­ra­li­nių vamz­džių kon­tro­lę, per­im­tą į sa­vo ran­kas, ga­lės dik­tuo­ti, ko­kio­mis rin­kos są­ly­go­mis to­liau iš Ru­si­jos du­jų mil­ži­nės bus per­ka­mos du­jos. Jų kai­na tu­rės bū­ti ne di­des­nė nei du­jų, im­por­tuo­ja­mų per ter­mi­na­lą. „Gaz­prom“ su­pran­ta, kad ter­mi­na­lo sta­ty­bos tech­ni­nių dar­bų ne­ga­li su­stab­dy­ti, to­dėl ban­do už­kirs­ti ke­lią ter­mi­na­lo vei­ki­mui ki­tais bū­dais – per vamz­dy­nų at­sky­ri­mo tei­sės įgy­ven­di­ni­mo „už­šal­dy­mą“, per gun­dy­mą il­ga­lai­kiais „Gaz­prom“ du­jų tie­ki­mo kontr­aktais, pra­tę­siant da­bar­ti­nių ga­lio­ji­mą“, – sa­kė A. Ku­bi­lius. Jis aiš­ki­no: „Pa­si­da­vi­mas „Gaz­prom“ spau­di­mui, pa­si­da­vi­mas gun­dy­mui var­dan trum­pa­lai­kės nau­dos at­si­sa­kant il­ga­lai­kės stra­te­gi­nės nau­dos bū­tų Lie­tu­vos es­mi­nių in­te­re­sų iš­da­vys­tė“.

Įpras­ta „Gaz­prom“ tak­ti­ka

Lie­tu­vai siū­lo­ma 20 proc. ma­žes­nė du­jų kai­na mai­nais už „Gaz­prom“ ke­lia­mų są­ly­gų įgy­ven­di­ni­mą – įpras­ta šios kom­pa­ni­jos tak­ti­ka. Kaip nu­ro­do Ru­si­jos ener­ge­ti­kos eks­per­tai, Lie­tu­vai siū­lo­ma va­di­na­mo­ji „ret­ro­spek­ty­vi“ nuo­lai­da – t.y. at­ga­li­ne da­ta. Me­mo­ran­du­mo pro­jek­te, ku­rį yra ga­vu­sios Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos, siū­lo­ma 20 proc. nuo­lai­da du­jų kai­nai nuo 2013 me­tų ba­lan­džio 1 die­nos. To­kias nuo­lai­das at­ga­li­ne da­ta Ru­si­jos kon­cer­nas, anot Ru­si­jos ži­niask­lai­dos, yra pa­siū­lęs dau­ge­liui sa­vo part­ne­rių. Ru­si­jos in­for­ma­ci­nė agen­tū­ra „Min­prom“ ra­šo, kad „Gaz­prom“ nuo­lai­das jau yra su­tei­kęs vi­soms sa­vo su­tar­čių ša­lims, iš­sky­rus „Lie­tu­vos du­jas“, Uk­rai­nos „Naf­to­gaz“ ir vo­kie­čių RWE. Vi­du­ti­nis nuo­lai­dos dy­dis sie­kia 10–15 proc.

Ta­čiau, pa­vyz­džiui, Lat­vi­jai, Es­ti­jai ir, ne­ofi­cia­lio­mis ži­nio­mis, Len­ki­jai kai­nos bu­vo su­ma­žin­tos be­veik 20 proc. Ben­dras iš­mo­kos dy­dis ver­ti­na­mas maž­daug 10 mlrd. JAV do­le­rių. Ma­no­ma, jog „Gaz­prom“ nau­do­ja me­to­dą, kuo­met dirb­ti­nai už­ke­lia­ma kai­na, pas­kui pa­siū­lo­mos nuo­lai­dos ir ta­da, net įskai­tant 20 proc. du­jų kai­nos su­ma­ži­ni­mą, Lie­tu­va vis tiek mo­kės di­des­nę du­jų kai­ną, nei, pa­vyz­džiui, Suo­mi­ja. Ru­si­jos agen­tū­ra ra­šo, kad „Gaz­prom“ pa­grin­di­nis tiks­las – ne­leis­ti Lie­tu­vai įgy­ven­din­ti Tre­čio­jo ES pa­ke­to.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius, ko­men­tuo­da­mas B. Vė­sai­tės žo­džius apie du­jų kai­nos su­ma­ži­ni­mą Es­ti­jai ir Lat­vi­jai, pa­reiš­kė, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja dėl Tre­čio­jo ES pa­ke­to įgy­ven­di­ni­mo ne­si­kei­čia, ir Lie­tu­va ža­da tai pa­da­ry­ti iki 2014 me­tų pa­bai­gos. Ru­si­jos eks­per­tai sa­ko, jog ne­at­mes­ti­nas sce­na­ri­jus, kad du­jų ter­mi­na­las bus pa­sta­ty­tas ir su­skys­tin­tų du­jų tie­ki­mas per jį la­biau ap­si­mo­kės nei „Gaz­prom“ pa­siū­ly­mas.

Krem­liaus ži­niask­lai­da kal­ti­no sa­vo prem­je­rą

Krem­lių ap­tar­nau­jan­ti agen­tū­ra „Reg­num“ ap­kal­ti­no D. Med­ve­de­vą su­si­ti­ki­me su A. But­ke­vi­čiu­mi par­si­da­vus Lie­tu­vai. Esą Vil­nius, rem­da­ma­sis Briu­se­liu, jė­ga at­plė­šė nuo „Gaz­prom“ mi­li­jo­ni­nės ver­tės Lie­tu­vos du­jų ma­gist­ra­li­nį vamz­dy­ną. Dėl to „Gaz­prom“ by­li­nė­ja­si ar­bit­ra­že, ta­čiau da­bar Ru­si­jos prem­je­ras D. Med­ve­de­vas ne­ti­kė­tai lie­tu­viams su­tei­kė am­nes­ti­ją. „Reg­num“ ap­žval­gi­nin­kas spė­lio­ja, kad aš­tuo­ne­rius me­tus iš­bu­vęs „Gaz­prom“ di­rek­to­rių val­dy­bos pir­mi­nin­ku, da­bar D. Med­ve­de­vas tu­ri pla­ną, kaip per­gud­rau­ti Lie­tu­vą. „Reg­num“ pik­ti­no­si, kad „Gaz­prom“ gin­čas su Lie­tu­va bai­gė­si Ru­si­jos ka­pi­tu­lia­ci­ja. Esą Lie­tu­va „jė­ga, rem­da­ma­si Briu­se­liu, at­plė­šė nuo „Gaz­prom“ di­dži­ą­ja da­li­mi pri­klau­san­čios įmo­nės „Lie­tu­vos du­jos“ du­jų tie­ki­mo sis­te­mą“.

Tai at­si­ti­ko esą po di­de­lių „Gaz­prom“ dar­bų ir jo ki­vir­čų su Lie­tu­va: „Po to, kai „Gaz­prom“ vi­są tą lai­ką stip­ri­no tin­klą, tie­sė Lie­tu­vo­je nau­jas at­ša­kas, mo­der­ni­za­vo jas, re­mon­ta­vo, po to, kai „Gaz­prom“ krei­pė­si į tarp­tau­ti­nį ar­bit­ra­žą, o Lie­tu­vai ėmė grės­ti di­de­lės bau­dos, po to pa­ti Lie­tu­va krei­pė­si dėl „Gaz­prom“ į tarp­tau­ti­nį ar­bit­ra­žą ir pa­rei­ka­la­vo mi­li­jar­dų eu­rų kom­pen­sa­ci­jos už per­mo­kė­tas du­jas.

Po dau­ge­lio vie­šų įžei­di­mų, vi­sų pir­ma iš se­no­sios Lie­tu­vos val­džios at­sto­vų lū­pų, ku­riuo­se Ru­si­ja ir „Gaz­prom“ va­di­na­mi siau­bū­nais, smau­gian­čiais Lie­tu­vą, ig­no­ruo­jant fak­tą, kad du­jų Lie­tu­vai kai­na yra to­kia, ko­kia nu­ma­ty­ta pa­čios Lie­tu­vos pa­si­ra­šy­to­se su­tar­ty­se. Po vi­so ši­to Ru­si­jos prem­je­ras Dmit­ri­jus Med­ve­de­vas ne­ti­kė­tai pa­tiems lie­tu­viams su­tei­kė Lie­tu­vai vi­siš­ką am­nes­ti­ją“.

„Reg­num“ reiš­kia pa­si­pik­ti­ni­mą net ir A. But­ke­vi­čiaus džiaugs­mu: „Ba­lan­džio 7 d. sa­vi­mi pa­ten­kin­tas, įsi­drą­si­nęs Lie­tu­vos prem­je­ras A. But­ke­vi­čius Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je te­le­vi­zi­jo­je pa­reiš­kė, kad 2014 me­tų pa­bai­go­je, kai Klai­pė­do­je bus pa­sta­ty­tas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­las, Lie­tu­va ne­ke­ti­na pa­si­ra­šy­ti il­ga­lai­kių su­tar­čių dėl gam­ti­nių du­jų tie­ki­mo su vie­nin­te­liu šiuo me­tu esan­čiu tie­kė­ju – Ru­si­jos „Gaz­prom“. Be to, jis pa­brė­žė, kad Ru­si­ja ga­lė­tų pa­da­ry­ti Lie­tu­vai nuo­lai­dų du­joms mai­nais už ga­ran­tuo­tą du­jų tie­ki­mą į Ka­li­ning­ra­do sri­tį“.

Informacijos šaltinis – laikraštis "XXI amžius"

2013.05.02

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *