Kokie Seimo nariai sudarė palankiausias sąlygas plisti alkoholizmui?


Na­cio­na­li­nė ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ko­a­li­ci­ja (to­liau – Ko­a­li­ci­ja) at­krei­pia dė­me­sį į Sei­mo na­rių ir frak­ci­jų veik­los al­ko­ho­lio kon­tro­lės sri­ty­je rei­tin­gą.

Ti­ki­ma­si, kad pi­lie­čiams, ku­rie ne­ski­ria lai­ko po­li­ti­kų veiks­mų ste­bė­se­nai ir ana­li­zei, rei­tin­ge iš­ryš­kė­ju­sios ten­den­ci­jos leis nu­spręs­ti, ku­rią po­li­ti­nę par­ti­ją ar po­li­ti­ką pa­lai­ky­ti ar­tė­jan­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se.

Rei­tin­gui pa­reng­ti nau­do­ti ob­jek­ty­vūs duo­me­nys, su­rink­ti iš Sei­mo duo­me­nų ba­zės, bei at­si­žvelg­ta į moks­li­niais įro­dy­mais pa­grįs­tą at­ski­rų svars­ty­tų al­ko­ho­lio kon­tro­lės prie­mo­nių efek­ty­vu­mą.

Ver­ti­na­mos ir frak­ci­jos

Dar 2012 me­tų ba­lan­dį pa­skelb­tas de­ta­lus Sei­mo na­rių rei­tin­gas šian­dien de­ta­li­zuo­ja­mas pa­gal frak­ci­jas. Tai pa­tei­kia­ma tam, kad ap­si­spren­du­sie­ji bal­suo­ti už vie­ną ar ki­tą po­li­ti­nę jė­gą, rei­tin­ge ga­lė­tų su­si­ras­ti kon­kre­čiai po­li­ti­nei pa­krai­pai pri­klau­san­čių po­li­ti­kų bal­sa­vi­mus.

„Su­pras­da­mi ir ver­tin­da­mi de­mo­kra­tinį Lie­tu­vos pi­lie­čių pa­si­rin­ki­mą bal­suo­ti už, jų ma­ny­mu, tin­ka­miau­siai jiems at­sto­vau­jan­čias po­li­ti­nes jė­gas, pa­tei­kia­me at­ski­roms Sei­mo frak­ci­joms su­skai­čiuo­tus al­ko­ho­lio kon­tro­lės rei­tin­gus. Tai da­ro­me tam, kad už bet ku­rią po­li­ti­nę jė­gą bal­suo­jan­tys rin­kė­jai, ga­lė­tų pa­si­rink­ti ir rei­tin­guo­ti vie­nus ar ki­tus jų pa­lai­ko­mos po­li­ti­nės jė­gos at­sto­vus. Kiek­vie­no­je par­ti­jo­je ar frak­ci­jo­je ga­li­ma ras­ti tris ge­riau­siai ir tris blo­giau­siai bal­sa­vu­sius ir la­biau­siai al­ko­ho­lio pra­mo­nę, o ne Lie­tu­vos svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mą, pa­lai­kiu­sius Sei­mo na­rius,“ – ko­men­tuo­da­mas rei­tin­gą sa­ko Ko­a­li­ci­jos pre­zi­den­tas Aurelijus Ve­ry­ga.

Pa­si­rink­ti par­ti­ją ne­pa­kan­ka

Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­pis pa­ro­dė, kad po­li­ti­kai taip ir ne­įsi­sa­vi­no tik­rų­jų de­mo­kra­tijos ver­ty­bių, ne­iš­mo­ko tin­ka­mai at­sto­vau­ti rin­kė­jams, vyk­dy­ti jiems duo­tų pa­ža­dų, są­ži­nin­gai kon­ku­ruo­ti rin­ki­mų ko­vo­je. Daž­niau­siai ten­ka su­si­dur­ti su si­tu­a­ci­ja, kuo­met kan­di­da­tai, ve­da­mi per­ga­lės troš­ki­mo, švais­to­si prieš­rin­ki­mi­niais pa­ža­dais, o pa­te­kę į Sei­mą juos pa­mirš­ta, nau­do­ja­si rin­kė­jų už­mar­šu­mu ir po­li­ti­niu ne­iš­pru­si­mu. To­dėl no­ri­me dar kar­tą pa­ra­gin­ti rin­kė­jus, at­ėjus lai­kui bal­suo­ti, apie kan­di­da­tus spręs­ti ne pa­gal jų nau­jus pa­ža­dus, o pa­gal dar­bus, ku­riuos jie jau nu­vei­kė ir taip pa­de­monst­ra­vo sa­vo tik­rą­sias nuo­sta­tas.

Klai­dų ne­rei­kia kar­to­ti

No­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį į ypač ag­re­sy­viai ir pik­ty­biš­kai al­ko­ho­lio re­kla­mos drau­di­mo at­šau­ki­mo klau­si­mu be­si­el­gu­sius po­li­ti­kus, ku­rių pa­te­ki­mas į ki­tos ka­den­ci­jos Sei­mą vėl pro­gra­muo­tų si­tu­a­ci­ją, kuo­met pri­imant spren­di­mus pri­ori­te­tas tei­kia­mas ver­slo gru­pėms, o ne svei­ka­tos iš­sau­go­ji­mui.

Na­cio­na­li­nė ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ko­a­li­ci­ja (NTAKK) pa­brė­žia, kad vi­siš­kas al­ko­ho­lio re­kla­mos už­drau­di­mas bu­vo svar­bi prie­mo­nė stab­dy­ti nau­jos al­ko­ho­lio var­to­to­jų kar­tos for­ma­vi­mą, nes al­ko­ho­lio re­kla­ma ska­ti­na pa­aug­lius pra­dė­ti var­to­ti al­ko­ho­lį anks­čiau, o var­to­jan­čius – var­to­ti di­des­niais kie­kiais.

Sei­mo na­riai – Vi­tas Ma­tu­zas, Jur­gis Raz­ma, Ag­nė Bi­lo­tai­tė, Sau­lius Sto­ma, Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Eri­kas Ta­ma­šaus­kas, Sau­lius Pe­če­liū­nas, Al­gir­das But­ke­vi­čius, Kęs­tu­tis Dauk­šys, Vai­do­tas Ba­ce­vi­čius, Dai­nius Bud­rys – ne­krei­pė dė­me­sio į ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, na­cio­na­li­nių ir tarp­tau­ti­nių eks­per­tų, vi­suo­me­nės nuo­mo­nę ir ak­ty­viai gy­nė al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų re­kla­mą, to­dėl pra­šo­me, kad rin­kė­jai šiems Sei­mo na­riams sa­vo bal­sų ne­be­ati­duo­tų.

Nuotraukoje: Na­cio­na­li­nės ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės ko­a­li­ci­jos prezidentas Aurelijus Veryga.

2012.10.10

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.