Komplikuojasi Švietimo ir mokslo ministro reikalai


Kau­no pro­ku­ro­rai pra­šo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro, „dar­bie­čio“ Dai­niaus Pa­val­kio žmo­ną, ar­chi­tek­tę Edi­tą Pa­val­kie­nę pri­pa­žin­ti kal­ta di­de­lės ver­tės suk­čia­vi­mo by­lo­je ir nu­baus­ti re­a­lia tre­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­me.

Maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus Kau­no val­džia pa­skel­bė kon­kur­są pa­reng­ti Tai­kos ir Pra­mo­nės pros­pektų san­kry­žos re­konst­ruk­ci­jos ir nau­jo via­du­ko sta­ty­bos tech­ni­nį pro­jek­tą. Kon­kur­se da­ly­va­vo vie­nin­te­lė ben­dro­vė – „Miest­pro­jek­tas“, ku­riai va­do­va­vo E. Pa­val­kie­nė.

Įta­ri­mų su­kė­lė, kad skel­bi­me duo­tas ter­mi­nas pro­jek­tui pa­reng­ti – vos vie­nas mė­nuo. Ki­tų ben­dro­vių va­do­vai vė­liau pa­tvir­ti­no, kad per mė­ne­sį pa­reng­ti to­kį pro­jek­tą ne­įma­no­ma. „Miest­pro­jek­tas“ lai­mė­jo kon­kur­są, nors pro­jek­tą pa­siū­lė pa­reng­ti už aš­tuo­nis kar­tus di­des­nę kai­ną nei pir­ki­mui bu­vo nu­ma­ty­ta. Ben­dro­vė per mė­ne­sį pro­jek­to ne­pa­ren­gė, ter­mi­nas pra­tęs­tas pus­me­čiui. Jau po sa­vai­tės po su­tar­ties pra­tę­si­mo „Miest­pro­jek­tas“ iš­ra­šė šim­ta­tūks­tan­ti­nę są­skai­tą Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bei, po mė­ne­sio – an­trą. Iš vi­so su­mo­kė­ta 763 tūkst. li­tų.

Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra tei­gia, kad dar­bai bu­vo ne­at­lik­ti. Di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to iš­švais­ty­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir ben­dri­nin­ka­vi­mu kal­ti­na­ma E. Pa­val­kie­nė kal­tę nei­gia. Ji sa­ko, kad kon­kur­sas bu­vo skaid­rus, pa­skelb­tas „Vals­ty­bės ži­nio­se“, jį lai­mė­jo, siūlydami ma­žiau­sią kai­ną. Klau­sia­mas, ar in­for­ma­vo apie žmo­nos teis­mus aukš­čiau­sius vals­ty­bės va­do­vus, kai bu­vo svars­to­ma jo kan­di­da­tū­ra į mi­nist­rus, D. Pa­val­kis ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti. Su Vy­riau­sy­bės va­do­vu Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi mi­nist­ras su­sku­bo su­si­tik­ti ir apie žmo­nos teis­mus jam pra­ne­šė tik vė­liau, žur­na­lis­tams jau su­si­do­mė­jus šia te­ma.

Kau­no apy­gar­dos teis­mas nuosp­ren­dį skelbs sau­sio 18 die­ną.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras D. Pa­val­kis sa­ko jo žmo­nai iš­kel­tos by­los ne­lai­kan­tis kliū­ti­mi bū­ti mi­nist­ru. Žur­na­lis­tams mi­nist­ras teigė, kad ti­ki­si iš­tei­si­na­mo­jo spren­di­mo, kad in­for­ma­ci­ja apie jo žmo­nos by­lą nė­ra nau­ja. „Tai yra vie­ša in­for­ma­ci­ja, jei­gu įei­si­te į teis­mo pus­la­pį, ten ir­gi ko ge­ro jau še­še­ri ar sep­ty­ne­ri me­tai ta by­la yra iš­vie­šin­ta. Aš ne­ži­nau, ar dėl to, kad yra by­la, (…) aš tu­rė­jau sa­ky­ti, kad la­bai bi­jau dėl žmo­nos ir į mi­nist­rus ne­isiu. Aš ne­gal­vo­ju taip, aš gal­vo­ju, kad mes tu­ri­me tu­rė­ti pa­kan­ka­mai pi­lie­tiš­ku­mo, ir tie lai­kai, kai už vie­ną bro­lį, bu­vu­sį miš­ke, ve­žė vi­sas šei­mas į Si­bi­rą, pra­ėjo“, – sa­kė mi­nist­ras.

D. Pa­val­kio pa­sky­ri­mas mi­nist­ru vy­ko la­bai grei­tai – vos die­ną prieš su­si­ti­ki­mą su pre­zi­den­te D. Gry­baus­kai­te bu­vo iš­kvies­tas į Dar­bo par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­dį, kur jam pa­siū­ly­ta tap­ti mi­nist­ru, o su­si­ti­ki­mas su prem­je­ru A. But­ke­vi­čiu­mi vy­ko gal 15 mi­nu­čių, ei­nant ko­ri­do­riu­mi, vė­liau kan­di­da­tas kiek pa­kal­bė­jo So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jo­je. Be­je, E. Pa­val­kie­nė yra Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Ra­dio­elek­tro­ni­kos fa­kul­te­to de­ka­no do­cen­to Sta­sio Mic­kū­no, ku­ris dėl sa­vo tie­su­mo ir griež­tu­mo daž­nai ne­įtik­da­vo val­džiai, duk­tė.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT), at­li­ku­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ro D. Pa­val­kio ver­ti­ni­mą, ati­tin­ka­mo­je pa­žy­mo­je ne­pa­tei­kė in­for­ma­ci­jos apie po­li­ti­ko žmo­nai pro­ku­ro­rų me­ta­mus kal­ti­ni­mus. Mat, įsta­ty­mas ne­įpa­rei­go­ja teik­ti to­kią in­for­ma­ci­ją apie kan­di­da­tus į mi­nist­rus. Mi­nist­ro žmo­nai at­sto­vau­jan­tis ad­vo­ka­tas tei­gia, esą ži­niask­lai­dos pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja, jog Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­kur­są lai­mė­ju­si E. Pa­val­kie­nės va­do­vau­ja­ma įmo­nė su­si­rin­ko pi­ni­gus, o pro­jek­ta­vi­mo dar­bų ne­at­li­ko, ne­ati­tin­ka tik­ro­vės. Treč­da­lis dar­bų yra pa­da­ry­ta, ir už tai bu­vo su­mo­kė­ta 763 tūkst. Lt.

Nors in­for­ma­ci­ja apie iki­teis­mi­nį ty­ri­mą Kau­ne, ku­ria­me kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti mi­nist­ro žmo­nai, vie­ša jau se­niai, A. But­ke­vi­čius žur­na­lis­tams tei­gė ne­bu­vęs apie tai in­for­muo­tas. Pa­sak jo, dėl žmo­nai pa­reikš­tų kal­ti­ni­mų D. Pa­val­kio ga­li­my­bių tęs­ti dar­bą Vy­riau­sy­bė­je ne­rei­kė­tų ver­tin­ti. „Jis (D. Pa­val­kis – red.) su­si­ti­ki­me su ma­ni­mi pa­sa­kė, kad jo žmo­na yra ne­kal­ta. Da­bar rei­kia lauk­ti teis­mo spren­di­mo. Jo ma­ny­mu, teis­mas tik­rai jo­kių kal­ti­ni­mų jai ne­tu­rė­tų pa­reikš­ti. Tik­rai tos in­for­ma­ci­jos ne­ma­čiau ir me­džia­gos ne­ma­čiau“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Prie šio klau­si­mo bus su­grįž­ta, jei „dar­bie­čio“ su­tuok­ti­nė iš­girs ap­kal­ti­na­mą­jį nuosp­ren­dį.

Kom­pro­mi­tuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tą į mi­nist­rus ne­bu­vo ga­vu­si ir pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė. Jos pa­ta­rė­ja Dai­va Ul­bi­nai­tė sa­kė: „Kom­pro­mi­tuo­jan­čios in­for­ma­ci­jos apie kan­di­da­tą į švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rus Pre­zi­den­tei pa­teik­ta ne­bu­vo. Pa­gal Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­mą, spe­cia­lio­sios tar­ny­bos tei­kia in­for­ma­ci­ją tik apie as­me­nis, pre­ten­duo­jan­čius į mi­nist­rus“.

La­bai įdo­mi si­tu­a­ci­ja yra su įsta­ty­mais – kan­di­da­tai į mi­nist­rus lyg ir tik­ri­na­mi pa­gal slap­tų­jų tar­ny­bų su­rink­tus duo­me­nis, ta­čiau jų šei­mos na­riai ne­tu­ri bū­ti tik­ri­na­mi. Jei­gu pa­gal įsta­ty­mą bū­tų ren­ka­ma in­for­ma­ci­ja ir apie kan­di­da­tų į mi­nist­rus su­tuok­ti­nius, to­ks skan­da­las ne­bū­tų įvy­kęs.

Laikraštis “XXI amžius”

2013.01.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *