Seimo pirmininkas sulaukė kritikos


Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las po in­ter­viu ra­di­jo sto­čiai „Svo­bo­da“ su­si­lau­kė kri­ti­kos iš įvai­rių po­li­ti­kų bei po­li­to­lo­gų, pa­reiš­kęs, kad rei­kia ge­rin­ti san­ty­kius su Ru­si­ja ir „pa­si­rū­pin­ti sa­vo žmo­nė­mis“ bei teig­da­mas, kad Lie­tu­va iš Ru­si­jos per­ka la­bai daug du­jų, tuo me­tu Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos yra la­bai to­li ir nuo jų du­jų Lie­tu­va ne­pri­si­jungs.

Pa­sak Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Po­li­ti­kos moks­lų ir di­plo­ma­ti­jos fa­kul­te­to do­cen­to Arū­no Mo­lio, Sei­mo pir­mi­nin­kas drau­giš­kus san­ty­kius su ša­li­mis grin­džia „pa­tai­ka­vi­mu, nuo­lai­džia­vi­mu, ne­da­ry­mu ar ne­pa­ste­bė­ji­mu to, ką tu­ri pa­ste­bė­ti de­mo­kra­tine sa­ve va­di­nan­ti ša­lis“. Pa­sak jo, kryž­ke­lė­je tarp Ry­tų ir Va­ka­rų esan­ti Lie­tu­va tu­ri „įvai­rios pa­tir­ties, ge­bė­ji­mų, in­te­re­sų ir po­vei­kio prie­mo­nių, ta­čiau taip pat – mo­ra­li­nių ir tei­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų“. Ki­ti po­li­to­lo­gai tei­gia, kad nuo­lat rei­kia klaus­ti: ko­kia kai­na bus ben­dra­dar­biau­ja­ma?

Kaip ži­no­ma, sa­vo kri­tiš­ką po­žiū­rį į V. Ged­vi­lo pa­reiš­ki­mą iš­sa­kė TS-LKD Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas, ku­riam va­do­vau­ja par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Land­sber­gis.

Tuo tar­pu už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras Li­nas Lin­ke­vi­čius at­si­sa­kė ko­men­tuo­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­mą apie san­ty­kius su Ru­si­ja ir Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis, kar­tu pa­brėž­da­mas, kad nė­ra ban­do­ma dirb­ti­nai „ati­to­lin­ti Ame­ri­ką, pri­ar­tin­ti Ru­si­ją“.

Ant­ra­die­nį žur­na­lis­tams pri­mi­nus V. Ged­vi­lo pa­si­sa­ky­mą, L. Lin­ke­vi­čius sa­kė: „Mums la­bai svar­būs vi­si part­ne­riai, aš ne kar­tą esu sa­kęs. Ir mes vi­si esa­me kar­tu sa­kę. Pa­skai­ty­ki­te dar kar­tą, sa­kau, Vy­riau­sy­bės pro­gra­mo­je yra ga­na su­ba­lan­suo­tai pa­teik­ta ir tie­siog nė­ra prie­žas­čių abe­jo­ti tuo. Bet aš siū­ly­čiau jums vi­siems ne­su­reikš­min­ti kaž­ko­kio at­ski­ro fak­to, ma­ty­ti es­mę, ir tik­rai nė­ra pa­grin­do kaž­ko­kioms abe­jo­nėms“, – kal­bė­jo mi­nist­ras. Ta­čiau bū­tų ge­riau, kad so­cial­de­mok­ra­tams at­sto­vau­jan­tis mi­nist­ras ne tik kal­bė­tų apie to­kią po­li­ti­ką, ta­čiau ir re­a­liai ją vyk­dy­tų.

Kaip ži­no­ma, tiek V. Ged­vi­las, tiek L. Lin­ke­vi­čius so­vie­tų oku­pa­ci­jos me­tais yra bu­vę ko­mu­nis­tų par­ti­jos na­riais. L. Lin­ke­vi­čius ėjęs la­bai aukš­tas pa­rei­gas Kau­ne ko­mu­nis­tų par­ti­jos hie­rar­chi­jo­je.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: Sei­mo pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las.  

Laikraštis “XXI amžius”

2013.01.17

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *