TS – LKD Politikos komitetas nerimauja


Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų (TS-LKD) Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Land­sber­gis tę­sia pa­stan­gas su­šauk­ti ne­ei­li­nį par­ti­jos su­va­žia­vi­mą. Jis bū­tų svar­bus tuo, kad par­ti­jos va­do­vy­bė tu­rė­tų pri­si­im­ti at­sa­ko­my­bę dėl pra­lai­mė­tų Sei­mo rin­ki­mų.

Lap­kri­čio 19-ąją, šeš­ta­die­nį, po­sė­džia­vęs TS-LKD Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas, ku­riam va­do­vau­ja par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas V. Land­sber­gis, ne­gai­lė­jo kar­čių žo­džių esą ne­pa­si­tei­si­nu­siai TS-LKD par­ti­jos rin­ki­mų tak­ti­kai ir jos kū­rė­jams, griež­tai įver­ti­no po Sei­mo rin­ki­mų su­si­da­riu­sią pa­dė­tį, pa­ren­gė „el­ge­sio tai­syk­les“ par­la­men­ti­nei TS-LKD frak­ci­jai.

Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas pa­ra­gi­no kuo sku­biau su­reng­ti ne­ei­li­nį TS-LKD su­va­žia­vi­mą, ja­me pa­tvir­tin­ti par­ti­jos veik­los nau­jo­mis są­ly­go­mis stra­te­gi­ją ir kraš­to mo­ra­li­nės kri­zės įvei­ki­mo pro­gra­mą. TS-LKD Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas kon­sta­ta­vo, kad džiū­ga­vi­mai dėl Sei­mo rin­ki­muo­se lai­mė­tos ant­ro­sios vie­tos tė­ra „ta­ria­ma per­ga­lė, dėl ku­rios ap­si­gau­di­nė­ja­me“. Nors gau­ta dau­giau bal­sų ne­gu pra­na­šau­ta, jų ne­pa­kan­ka ap­sau­go­ti Lie­tu­vą nuo „lai­mė­ju­sių blo­ges­nių už mus par­ti­jų ken­ki­mo vals­ty­bei“.

Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas įvar­di­jo ne­ma­žai tak­ti­nių klai­dų, su­truk­džiu­sių kon­ser­va­to­riams pa­siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. Vie­na jų – dar­bo su tau­ti­nė­mis ma­žu­mo­mis, ypač Vil­niaus kraš­to ne­lie­tu­viais, sto­ka. Dė­me­sio pri­trū­ko ir pen­si­nin­kams. „Jei­gu ir bu­vo bū­ti­ny­bė pen­si­jas ma­žin­ti, rei­kė­jo tą da­ly­ką dau­giau aiš­kin­ti ir dau­giau at­jau­tos pa­ro­dy­ti“, – ta­da kon­sta­ta­vo ko­mi­te­tas.

Di­de­lę ža­lą TS-LKD sky­riuo­se ir va­do­vy­bė­je, Po­li­ti­kos ko­mi­te­to nuo­mo­ne, da­ro ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų ne­pai­sy­mas ir per di­de­lis mo­ra­li­nis „li­be­ra­liz­mas“. Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas įsi­ti­ki­nęs, kad šiuo me­tu TS-LKD frak­ci­ja Sei­me tu­ri bū­ti itin su­si­tel­ku­si, or­ga­ni­zuo­ta, „kad nors kai ku­riuos da­bar­ti­nės dau­gu­mos blo­gus dar­bus pa­jėg­tų stab­dy­ti“.

Bu­vo siū­lo­ma, kad nau­ja­jai val­dan­čia­jai dau­gu­mai ne­su­ti­kus opo­zi­ci­jai leis­ti va­do­vau­ti „ga­li­mą val­džios sa­vi­va­lę var­žan­tiems ko­mi­te­tams“, frak­ci­jos na­riams re­ko­men­duo­ta ne­da­ly­vau­ti „jo­kio­je to­kio Sei­mo ir jo ko­mi­te­tų bei ko­mi­si­jų va­do­vy­bė­je“.

Vie­na V. Land­sber­gio ko­mi­te­to po­sė­džiui pa­reng­tų te­zių skel­bė: „Is­to­riš­kai gre­sia Ant­ro­sios Res­pub­li­kos pa­bai­ga“. Esą šiuo me­tu TS-LKD la­biau­siai tu­ri rū­pė­ti, kas liks iš Lie­tu­vos ir iš par­ti­jos. Bu­vo pa­da­ry­ta tei­sin­ga iš­va­da: „TS-LKD nė­ra tik vir­šū­nė­lė ar Sei­mo frak­ci­ja. Jei par­ti­ja no­ri su­si­vok­ti sa­vy­je ir to­liau eg­zis­tuo­ti, net at­gim­da­ma, o ne kaip prie­das prie trium­fuo­jan­čių suk­čių ir ko­rum­puo­tos no­men­kla­tū­ros, bū­ti­nas ne­del­sia­mas su­va­žia­vi­mas“.

Iš­kart po to­kio Po­li­ti­nio ko­mi­te­to pa­reiš­ki­mo A. Ku­bi­lius pra­dė­jo aiš­kin­ti, kad „pa­si­ta­ri­mai par­ti­jo­je vyks­ta nuo­lat“. Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas Jur­gis Raz­ma prieš­ta­ra­vo ko­mi­te­to iš­sa­ky­tam ra­gi­ni­mui at­si­sa­ky­ti pos­tų Sei­mo ko­mi­te­tuo­se. Esą ne­ga­vus par­la­men­ti­nės kon­tro­lės pos­tų ap­skri­tai de­rė­tų at­si­sa­ky­ti vi­sų pa­rei­gy­bių Sei­me, ir ta­da „pa­tys ro­dy­tu­me tei­si­nio ni­hi­liz­mo pa­vyz­dį“.

Sa­vai­me su­pran­ta­ma, dos­niai ap­mo­ka­mi pos­tai vi­sa­da la­biau vi­lio­ja nei tik­ra­sis prin­ci­pin­gu­mas. Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas dėl to­kio su­va­žia­vi­mo at­si­mu­šė į TS-LKD pir­mi­nin­ko A. Ku­bi­liaus ir jo ap­lin­kos prie­ši­ni­mą­si. Da­bar V. Land­sber­gis pri­pa­žįs­ta, kad par­ti­jos va­do­vy­bė to­kio su­va­žia­vi­mo ne­nu­ma­to, ir šiuo klau­si­mu „nuo­mo­nių pa­si­kei­ti­mas tę­sia­si“. Pa­gal TS-LKD įsta­tus, su­va­žia­vi­mas yra aukš­čiau­sia par­ti­jos val­dy­mo ins­ti­tu­ci­ja. Tarp su­va­žia­vi­mų aukš­čiau­sias val­dy­mo or­ga­nas yra par­ti­jos ta­ry­ba, to­dėl V. Land­sber­gio ša­li­nin­kai sau­sį jo­je ban­dys kel­ti ne­ei­li­nio su­va­žia­vi­mo idė­ją.

V. Land­sber­gis ne­at­sa­ko, ar ta­ry­bos po­sė­dy­je ti­ki­si iš­kel­ti ra­gi­ni­mą su­šauk­ti ne­ei­li­nį su­va­žia­vi­mą. Jis tik iš­reiš­kė mintį, jog kiek­vie­nas žmo­gus „iš ko nors ko nors ti­ki­si“. Ga­li­ma spė­ti, kad ne­pai­sant to, jog V. Land­sber­gis nė­ra aiš­kiai pa­sa­kęs, kad, kon­ser­va­to­riams pra­lai­mė­jus rin­ki­mus, par­ti­jos ly­de­ris, bu­vęs prem­je­ras A. Ku­bi­lius tu­rė­tų at­si­sta­ty­din­ti, ta­čiau spren­džiant iš Po­li­ti­kos ko­mi­te­to pri­ima­mų spren­di­mų toks sie­kis bū­tų nuo­sek­lus. Ma­tyt, to­dėl A. Ku­bi­lius su sa­vo ar­ti­miau­sia ap­lin­ka prie­ši­na­si ir su­va­žia­vi­mo su­šau­ki­mui, ir pra­lai­mė­ji­mo rin­ki­muo­se nag­ri­nė­ji­mui.

TS-LKD Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas šį pir­ma­die­nį pa­tvir­ti­no me­mo­ran­du­mą, ku­riuo pa­smer­kė Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­to Sei­mo pir­mi­nin­ko Vy­do Ged­vi­lo žo­džius ra­di­jo sto­čiai „Svo­bo­da“, kad rei­kia de­rin­ti san­ty­kius su Ru­si­ja ir „pa­si­rū­pin­ti sa­vo žmo­nė­mis“, kad Lie­tu­va iš Ru­si­jos per­ka la­bai daug du­jų, o Jung­ti­nės Ame­ri­kos Vals­ti­jos yra la­bai to­li ir nuo jų du­jų Lie­tu­va ne­pri­si­jungs.

V. Land­sber­gis at­krei­pė dė­me­sį į tai, kad dėl to­kio Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­si­sa­ky­mo yra „klai­di­na­mas pa­sau­lis ir mes pa­tys“, esą „Lie­tu­va re­vi­zuo­ja sa­vo po­li­ti­ką – nu­si­grę­žia nuo Va­ka­rų ir at­si­grę­žia į Ry­tus“. Dar­bo par­ti­jai at­sto­vau­jan­tis par­la­men­to va­do­vas, kal­bė­da­mas ra­di­jo sto­čiai „Svo­bo­da“, sa­kė: „Mes tu­ri­me gal­vo­ti apie sa­vo žmo­nes, Ame­ri­ka nuo mū­sų la­bai to­li. Rei­kia pa­si­rū­pin­ti sa­vo žmo­nė­mis. Su Ru­si­ja mes tu­ri­me la­bai glau­džius eko­no­mi­nius ry­šius. Per­ka­me du­jas, la­bai daug du­jų ir elek­trą, ir naf­tą. Tas ben­dra­dar­bia­vi­mas mums la­bai daug duo­da. Mes nuo Ame­ri­kos du­jų ne­pri­si­jung­si­me“.

Pa­sak V. Ged­vi­lo, de­mo­kra­tiniai pro­ce­sai yra pa­čios Ru­si­jos rei­ka­las, o eko­no­mi­nius ir kul­tū­ri­nius san­ty­kius rei­kia ge­rin­ti. Pa­klaus­tas, ar iš­sa­ky­tas po­žiū­ris į san­ty­kius su Ru­si­ja su­tam­pa su pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ja, jis at­sa­kė: „Mus rin­ko, mes bu­vo­me sa­vo rin­ki­mų apy­lin­kė­se, ten kal­bė­jo­me su žmo­nė­mis apie tai, kad elek­tra pi­ges­nė bū­tų. Ei­li­nis žmo­gus jau­čia tiek, kiek yra jo ki­še­nė­je, ar jis gy­ve­na ge­rai, ar blo­gai. Dau­gu­ma žmo­nių gy­ve­na ne­la­bai ge­rai“.

V. Ged­vi­las taip aiš­ki­no apie ru­sų ver­slu­mą: „Ru­si­ja vi­sur tu­ri įta­kin­gų žmo­nių to­dėl, kad jie tu­ri ga­lin­gus re­sur­sus, yra di­de­li ver­sli­nin­kai, ku­rie tu­ri di­de­lį ka­pi­ta­lą. Jie čia daug in­ves­tuo­ja į ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir į ki­tus pro­jek­tus, bet tai na­tū­ra­lu. Taip yra vi­sa­me pa­sau­ly­je, vi­so­je Eu­ro­po­je, ne tik Lie­tu­va kaž­ko­kia „bu­fe­ri­nė“ zo­na. Jie sa­vo ka­pi­ta­lą dėl ver­slo iš­nau­do­ja ir Grai­ki­jo­je, ir Kip­re, ir Is­pa­ni­jo­je“.

TS-LKD Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas pri­mi­nė, kad se­niai pa­vie­šin­tuo­se „Wi­ki­le­aks“ do­ku­men­tuo­se, ku­riais pra­šy­da­mas iš­sau­go­ti jo imu­ni­te­tą yra rė­mę­sis pats V. Us­pas­ki­chas, JAV am­ba­sa­do­rius Vil­niu­je in­for­ma­vo sa­vo ša­lies ins­ti­tu­ci­jas ga­vęs in­for­ma­ci­jos iš aukš­to Lie­tu­vos pa­rei­gū­no, kad per kra­tas pa­im­ti do­ku­men­tai su­tei­kė įro­dy­mų apie pi­ni­gus, ku­riuos V. Us­pas­ki­chas ga­vo iš Ru­si­jos slap­tų­jų tar­ny­bų.

Pir­ma­die­nį pri­im­ta­me Po­li­ti­kos ko­mi­te­to me­mo­ran­du­me tei­gia­ma: „In­for­ma­ci­ja te­bė­ra ver­ta dė­me­sio, tik­ri­ni­mo, gal ir pa­im­tie­ji at­si­skai­ty­mų pėd­sa­kai te­be­sau­go­mi, Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mo po­žiū­riu bū­tų ne­at­sa­kin­ga juos ig­no­ruo­ti. Nie­kas juk ne­pa­nei­gė. Nė pats p. V. Us­pas­ki­chas ne­pro­tes­ta­vo ir ne­trau­kė to­kią da­bar jau vie­šą ži­nią per­da­vu­sio Al­bi­no Ja­nuš­kos į teis­mą už ga­li­mą šmeiž­tą, o tai nė­ra dvie­jų po­li­ti­kų pri­va­tus rei­ka­las“.

Ko­mi­te­tas pri­mi­nė, kad pats V. Us­pas­ki­chas „Wi­ki­le­aks“ me­džia­ga yra rė­mę­sis kaip pa­ti­ki­mu in­for­ma­ci­jos šal­ti­niu. Tai kon­ser­va­to­rių par­ti­jos ko­mi­te­tas pri­mi­nė, at­kreip­da­mas dė­me­sį, jog V. Uspas­ki­chas yra „vien­val­dis or­ga­nas“, pa­gal par­ti­nę li­ni­ją va­do­vau­jan­tis pa­čiam Sei­mo pir­mi­nin­kui V. Ged­vi­lui.

Kri­ti­kuo­da­mas pas­ta­ro­jo iš­sa­ky­tas min­tis ra­di­jui „Svo­bo­da“, TS-LKD Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas pa­reiš­kė: „Kur nors vi­du­ry kai­mo prieš 20 me­tų dar bu­vo ga­li­ma ma­ny­ti, kad pa­sau­ly­je tė­ra Ame­ri­ka ir Ru­si­ja, nie­ko ne­ži­no­ti apie Eu­ro­pos Są­jun­gą, ku­riai pri­klau­so­me ir ben­drą ener­ge­ti­nę po­li­ti­ką vyk­do­me. Esa­me Eu­ro­pos ir Ru­si­jos dvi­ša­lių san­ty­kių da­lis, o ne vie­nos po­pu­lis­ti­nės par­ti­jos ge­ri­ni­mo­si Krem­liui įkai­tai. To­dėl at­ro­do, kad pra­de­dan­tis po­li­ti­kas per anks­ti už par­ti­nį bi­lie­tą ga­vo aukš­tą­jį pos­tą – ant­ras vals­ty­bė­je“.

Po­li­ti­kos ko­mi­te­tas per­spė­ja, kad ar­tė­jant Dar­bo par­ti­jos teis­mų bai­gia­mie­siems pro­ce­sams, o so­cial­de­mok­ra­tams ne­si­ė­mus ap­gin­ti ko­a­li­ci­jos part­ne­rių, „dar­bie­čiai“ ga­li im­tis de­struk­ty­vios veik­los. Vie­nas jų esą ga­lė­tų bū­ti „iš­si­šo­kė­liš­kas“ V. Ged­vi­lo pa­reiš­ki­mas. Par­ti­jos ko­mi­te­to me­mo­ran­du­me sa­ko­ma: „Opo­zi­ci­jai pri­va­lu pa­rei­ka­lau­ti aiš­ku­mo, kas to­kius pa­reiš­ki­mus da­ro, kie­no įga­lio­tas ir su ko­kia at­sa­ko­my­be. Ti­ki­mės, kad val­dan­čio­ji par­ti­ja į de­ry­bas su „Gaz­pro­mu“, t. y. Krem­liu­mi, žiū­ri rim­tai ir at­sa­kin­gai ir ne­pra­šė V. Ged­vi­lo pa­slau­gos“.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotraukoje: profesorius, europarlamentaras Vytautas Landsbergis.

Informacijos šaltinis – laikraštis “XXI amžius”

2013.01.16

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *