Lietuva – ketvirtoji pagal šešėlinės ekonomikos mastus


Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) pri­sta­ty­ta­me nau­ja­me lei­di­ny­je „Lie­tu­vos še­šė­li­nė eko­no­mi­ka“ pa­tei­kia duo­me­nis apie še­šė­lį Lie­tu­vos al­ko­ho­lio, ci­ga­re­čių ir ku­ro rin­ko­se.

LLRI at­lik­tas ty­ri­mas ir skai­čia­vi­mai ro­do, kad spi­ri­tuo­tų, stip­rių­jų gė­ri­mų rin­ko­je ne­le­ga­lios pre­kės šiais me­tais su­da­ro 36 proc. rin­kos. Ci­ga­re­čių rin­ko­je še­šė­lis sie­kia 29 proc. Ne­le­ga­li ku­ro rin­ka sie­kia apie 18 proc. LLRI ver­ti­ni­mai grįs­ti Lie­tu­vos se­niū­nų, rin­kos spe­cia­lis­tų ap­klau­so­mis, anks­čiau at­lik­tais ty­ri­mais bei ak­ci­zi­nių rin­kų da­ly­vių su­teik­tais duo­me­ni­mis.

Ty­ri­me daug dė­me­sio ski­ria­ma še­šė­li­nės eko­no­mi­kos prie­žas­tims. Pa­grin­di­ne še­šė­li­nės eko­no­mi­kos prie­žas­ti­mi lai­ko­mas re­gu­lia­vi­mų ir mo­kes­čių ly­gis. Vy­tau­tas Žu­kaus­kas, LLRI vy­res­ny­sis eks­per­tas, pri­sta­ty­da­mas lei­di­nį, aiš­ki­no: „Mo­kes­čiai ir re­gu­lia­vi­mas yra le­ga­lios veik­los są­nau­dos. To­dėl kuo di­des­ni yra mo­kes­čiai ir kuo dau­giau pri­va­lo­mų re­gu­lia­vi­mų pa­ti­ria vei­kian­tie­ji le­ga­liai, tuo di­des­nė pa­ska­ta rin­kos da­ly­viams veng­ti jų vei­kiant še­šė­ly­je“.

Ma­žų pa­ja­mų ir že­mo pra­gy­ve­ni­mo ly­gio ša­ly­se, ku­rio­se di­dė­jant mo­kes­čiams ar ma­žė­jant pa­ja­moms gy­ven­to­jai pri­vers­ti ieš­ko­ti pi­ges­nių pre­kių ir pa­slau­gų še­šė­li­nė­je eko­no­mi­ko­je, pa­si­ren­ka­mos kon­tra­ban­di­nės pre­kės. „Nors Lie­tu­vo­je, ly­gi­nant su ki­to­mis ES ša­li­mis, ak­ci­zai nė­ra di­džiau­si, Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ak­ci­zi­nes pre­kes įper­ka sun­kiai dėl že­mes­nio pra­gy­ve­ni­mo ly­gio“, – tę­sė LLRI eks­per­tas.

Kaip ro­do ty­ri­mas, pa­tys Lie­tu­vos gy­ven­to­jai yra pa­kan­tūs še­šė­li­nei eko­no­mi­kai ir ku­ria pa­lan­kias są­ly­gas še­šė­liui. Aiš­kė­ja, kad 33 proc. ša­lies gy­ven­to­jų vi­siš­kai pa­tei­si­na ne­le­ga­lių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mą.

Tarp­tau­ti­nių ty­ri­mų duo­me­ni­mis, 2010 me­tais Lie­tu­vo­je še­šė­li­nės eko­no­mi­kos da­lis ben­dra­me vi­suo­me­ni­nia­me pro­duk­te (BVP) bu­vo apie 30 proc. Pa­gal pas­ta­rą­jį ro­dik­lį Lie­tu­va už­ima ket­vir­tą vie­tą tarp 31 Eu­ro­pos ša­lies. Nuo 2008 me­tų še­šė­li­nės eko­no­mi­kos da­lis Lie­tu­vo­je spar­čiai au­go, 2011–2012 me­tais au­gi­mas su­sto­jo, ta­čiau še­šė­li­nės eko­no­mi­kos da­lis BVP iš­li­ko aukš­ta.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.09.26

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *