Naujajame Lietuvos Seime – 25 milijonieriai


Į nau­ją­jį Sei­mą, pa­gal Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) vi­sų rin­ki­mų kan­di­da­tų pa­teik­tas tur­to ir pa­ja­mų de­kla­ra­ci­jas, pa­te­ko 26 mi­li­jo­nie­riai. Dau­giau­sia jų – po 8 – Dar­bo ir So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­se.

Tur­tin­giau­sias Sei­mo na­rys – Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris Vik­to­ras Us­pas­ki­chas, ku­ris pri­va­lo­mo re­gist­ruo­ti tur­to, ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, pi­ni­gi­nių lė­šų bei su­teik­tų pa­sko­lų de­kla­ra­vo už kiek dau­giau ne­gu 60 mln. li­tų.

To­liau Dar­bo par­ti­jos mi­li­jo­nie­rių są­ra­še po V. Us­pas­ki­cho, ri­kiuo­ja­si dar 7 mi­li­jo­nie­riai – Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Ša­rū­nas Bi­ru­tis (de­kla­ra­vo tur­to už 5,76 mln. li­tų), Vil­niaus vi­ce­me­ras Jo­nas Pins­kus (2,04 mln.), jo žmo­na Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė (1,67 mln.) (abu Pinskai pagal Konstitucinio Teismo ir Seimo sprendimą neteko Seimo nario mandato), Vy­das Ged­vi­las (1,65 mln.), Kęs­tu­tis Dauk­šys (1,47 mln.), bu­vęs so­cial­li­be­ra­lų ly­de­ris Ar­tū­ras Pau­laus­kas (1,16 mln.), Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė (1,06 mln.) ir Ser­ge­jus Ur­su­las (1,05 mln.).

Beje, vietoje J. Pinskaus į Seimą šią savaitę patekusi Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė deklaravo 8,30 mln. Lt turtą.

Tarp so­cial­de­mok­ra­tų mi­li­jo­nie­rių pir­mau­ja jau ne kar­tą į Sei­mą rink­tas Bro­nius Bra­daus­kas, ku­rio tur­tas ver­ti­na­mas 24,91 mln. li­tų. Už jo ri­kiuo­ja­si Da­rius Pet­ro­šius (1,65 mln.), Ar­vy­das Moc­kus (1,35 mln.), Ar­tū­ras Skar­džius (1,23 mln.), Ma­ri­ja Auš­ri­nė Pa­vi­lio­nie­nė (1,19 mln.), Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė (1,17 mln.), Vy­te­nis Po­vi­las An­driu­kai­tis (1,17 mln.) ir Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė (1,09 mln.).

Ke­tu­ri mi­li­jo­nie­riai – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­še. Tai – že­mės ūkio mi­nist­ras Ka­zys Star­ke­vi­čius, de­kla­ra­vęs tur­to už 1,60 mln. li­tų, ope­ros so­lis­tas Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis (1,16 mln.), Man­tas Ado­mė­nas (1,01 mln.) ir Ro­kas Ži­lins­kas (1,00 mln.).

Tris mi­li­jo­nie­rius į Sei­mą de­le­gavo partija „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Tai – Kęs­tu­tis Bart­ke­vi­čius, de­kla­ra­vęs tur­to už 2,01 mln. li­tų, Kęs­tas Koms­kis (1,40 mln.) ir Vy­tau­tas Kam­ble­vi­čius (1,27 mln.).

Į Sei­mą iš­rink­ti ir du Li­be­ra­lų są­jū­džiui pri­klau­san­tys mi­li­jo­nie­riai – Kęs­tu­tis Gla­vec­kas, de­kla­ra­vęs tur­to už 3,69 mln. li­tų ir Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las, de­kla­ra­vęs tur­to už 1,01 mln. li­tų.

Vie­nas mi­li­jo­nie­rius į Sei­mą pa­te­ko kaip „Drą­sos ke­lio“ są­ra­šo na­rys – Val­das Va­si­liaus­kas, ku­rio tur­tas ver­ti­na­mas 1,48 mln. li­tų.

Vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se iš­rink­ti 9 mi­li­jo­nie­riai – pen­ki so­cial­de­mok­ra­tai (V. P. An­driu­kai­tis – Žir­mū­nų apy­gar­do­je, B. Bra­daus­kas – Kai­šia­do­rių-Elek­trė­nų, A. Moc­kus – Sau­lės, D. Pet­ro­šius – Tau­ra­gės, A. Skar­džius – Ši­lu­tės-Pa­gė­gių), du „dar­bie­čiai“ (Š. Bi­ru­tis – Ig­na­li­nos-Šven­čio­nių ir S. Ur­su­las – Nau­jo­sios Vil­nios), vie­nas kon­ser­va­to­rius (K. Star­ke­vi­čius – Pra­mo­nės) ir vie­nas „tvar­kie­tis“ (K. Bart­ke­vi­čius – Ma­žei­kių).

Li­kę minėti mi­li­jo­nie­riai į Sei­mą pa­te­ko per par­ti­jų są­ra­šus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

2011 me­tais dau­giau­sia pa­ja­mų ga­vę VRK pa­teik­to­je de­kla­ra­ci­jo­je nu­ro­dė B. Bra­daus­kas (2,97 mln. li­tų), V. Us­pas­ki­chas (1,65 mln. li­tų) ir K. Dauk­šys (1,05 mln. li­tų).

Be­veik vi­sų li­ku­sių mi­li­jo­nie­rių me­ti­nės pa­ja­mos svy­ruo­ja nuo 25,8 tūkst. li­tų (D. Pet­ro­šiaus) iki 329,8 tūkst. li­tų (V. Blin­ke­vi­čiū­tės). Iš­skir­ti­nė tik „dar­bie­tė“ mandatą praradusi Ž. Pins­ku­vie­nė, ku­ri nu­ro­dė, kad per me­tus ga­vo tik 4,9 tūkst. li­tų pa­ja­mų.

Pa­klaus­tas, ar ne­įžvel­gia pa­ja­mų slė­pi­mo kai ku­rių Dar­bo par­ti­jos na­rių de­kla­ruo­to­se itin ma­žo­se pa­ja­mų su­mo­se, V. Us­pas­ki­chas yra sa­kęs, kad gal­būt di­dži­ą­ją da­lį jų pa­ja­mų su­da­ro di­vi­den­dai. „Gal žmo­nės ban­do da­ry­ti ir gau­ti di­vi­den­dus, jei tu­ri sa­vo įmo­nes. Rei­kia žiū­rė­ti. Aš ga­liu sau pa­si­da­ry­ti ne­di­de­lį at­ly­gi­ni­mą, bet gau­ti per di­vi­den­dus. Pa­pras­tas da­ly­kas“, – yra sa­kęs V. Us­pas­ki­chas.

Di­džiau­sią pa­ja­mų mo­kes­čio su­mą 2011 m. vals­ty­bei su­mo­kė­jo B. Bra­daus­kas – 574,6 tūkst. li­tų. Dau­gu­mos bū­si­mų Sei­mo mi­li­jo­nie­rių – 21 iš 26 – per me­tus su­mo­kė­tas pa­ja­mų mo­kes­tis svy­ruo­ja nuo 2,6 tūkst. li­tų (A. Pau­laus­ko) iki 40,4 tūkst. li­tų (V. Va­si­liaus­ko).

Pa­ja­mų mo­kes­čio 2011 me­tais Lie­tu­vos vals­ty­bei ne­mo­kė­ju­sios nu­ro­do Ž. Pins­ku­vie­nė ir eu­ro­par­la­men­ta­rė V. Blin­ke­vi­čiū­tė. Tik 907 li­tus pa­ja­mų mo­kes­čio su­mo­kė­jo S. Ur­su­las, nors jo de­kla­ruo­tos me­ti­nės pa­ja­mos – 292 tūkst. li­tų. V. Us­pas­ki­cho de­kla­ruo­ta me­ti­nė pa­ja­mų mo­kes­čio su­ma ir­gi nedidelė – tik 6,9 tūkst. li­tų.

Gintaro Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.11.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *