Paskelbtas išsamus KGB rezervistų sąrašas


Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (LGGRTC) vie­šai pa­skel­bė iš­sa­mų bu­vu­sių KGB re­zer­vo ka­ri­nin­kų są­ra­šą. Ja­me – 238 pa­var­dės. Są­ra­šas yra ap­ri­bo­tas ta pras­me, kad skel­bia­mas tik in­ter­ne­te. Ten ga­li­ma pa­ma­ty­ti ir da­lies bu­vu­sių ka­ri­nin­kų as­mens by­las. At­ei­ty­je bus pa­skelb­tos ir ki­tų bu­vu­sių pa­rei­gū­nų by­los.

Pa­skelb­ta­me są­ra­še yra ir nu­ske­nuo­tos bu­vu­sio Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vo Ar­vy­do Po­ciaus ir bu­vu­sio už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro An­ta­no Va­lio­nio by­los. A. Po­ciaus by­lo­je skel­bia­ma, kad jis į KGB re­zer­vą įtrauk­tas 1989 me­tais. Prieš tai jis ir jo ar­ti­mie­ji bu­vo kruopš­čiai pa­tik­rin­ti, kom­pro­mi­tuo­jan­čios me­džia­gos ne­ras­ta. A. Po­cius, kaip jau­nas, įvai­rio­se pro­ku­ra­tū­ro­se dir­bęs tar­dy­to­jas, cha­rak­te­ri­zuo­ja­mas tei­gia­mai – „po­li­tiš­kai iš­pru­sęs“, „ak­ty­viai da­ly­vau­ja pro­pa­guo­da­mas ta­ry­bi­nę tei­sėt­var­ką“.

Iš vie­no do­ku­men­to ma­ty­ti, kad A. Po­cius į KGB re­zer­vą per­ves­tas, kai at­va­žia­vo dirb­ti į Ša­kius. Anot do­ku­men­to, ten jis no­rė­jo už­si­re­gist­ruo­ti į ka­ri­nę įskai­tą, ta­čiau jam bu­vo pa­sa­ky­ta, jog pro­ku­ro­rai tu­ri bū­ti KGB įskai­to­je. Dėl to pats A. Po­cius esą ir krei­pė­si į vie­tos KGB sky­rių. Jį nu­tar­ta pa­nau­do­ti kaip tar­dy­to­ją ka­ri­nės kontr­žval­gy­bos struk­tū­ro­se. Tuo me­tu A. Va­lio­nis pa­si­ro­dė tu­rįs po­lin­kį ar ga­bu­mų po­li­ti­nei veik­lai, yra „po­li­tiš­kai iš­pru­sęs“, „su­ge­ba ge­rai ana­li­zuo­ti“, „ka­ro me­tu ga­li bū­ti nau­do­ja­mas ope­ra­ty­vi­niam dar­bui vy­res­nio­jo ope­ra­ty­vi­nio įga­lio­ti­nio pa­rei­go­se“.

A. Va­lio­nį po 1982 me­tais su­reng­tų KGB mo­ky­mų api­bū­di­no jų vir­ši­nin­kas pa­pul­ki­nin­kis V. Mosk­vi­nas. O, pa­sak Lie­tu­vos ko­mu­nis­tų par­ti­jos Tau­ra­gės ra­jo­no ko­mi­te­to so­vie­ti­niam sau­gu­mui pa­teik­tos cha­rak­te­ris­ti­kos, A. Va­lio­nis „de­da daug pa­stan­gų stu­di­juo­da­mas pir­mi­nius mark­siz­mo-le­ni­niz­mo šal­ti­nius“, „yra iš­ti­ki­mas par­ti­jos ide­a­lams“. A. Va­lio­nis nuo 1979 me­tų gruo­džio bu­vo vy­res­ny­sis lei­te­nan­tas, o nuo 1984 me­tų – ka­pi­to­nas.

Są­ra­še taip pat yra bent dvi tei­sė­jų pa­var­dės – Ed­mun­das Ino­kai­tis ir Va­len­ti­nas Ja­no­nis. Pir­ma­sis – bu­vęs Kau­no mies­to apy­lin­kės teis­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas, da­bar dir­ba ei­li­niu tei­sė­ju. Ant­ra­sis – Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jas. V. Ja­no­nis nuo 1987 me­tų dir­bo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Liau­dies teis­mo pir­mi­nin­ku. Abu tei­sė­jai įvar­din­ti kaip vyr. lei­te­nan­tai.

De­ja, prieš skel­biant tik­ri­na­ma, ar KGB re­zer­vis­tai anks­čiau nė­ra pra­ne­šę apie sa­vo pra­ei­tį. Jei­gu jie bū­na „pri­si­pa­ži­nę“ (t.y. pa­sa­kę kaž­ku­riam VSD pa­rei­gū­nui), ta­da jo pa­var­dė sle­pia­ma nuo vi­suo­me­nės – to­kie „įdo­mūs“ Lie­tu­vos įsta­ty­mai. To­kiu bū­du bu­vę so­vie­ti­niai sau­gu­mie­čiai, net ir pa­da­rę di­džiau­sių nu­si­kal­ti­mų prieš tau­tą, išlieka „švarūs“ ir ga­li pa­siek­ti bet ku­rias pa­rei­gas, net ir Sei­mo, Vy­riau­sy­bės na­rio ar pre­zi­den­to.

2010 me­tų bir­že­lį Sei­mas pri­ėmė va­di­na­mo­jo Liust­ra­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias LGGRTC įpa­rei­go­tas pa­skelb­ti KGB do­ku­men­tus ir to­kiu bū­du „baig­ti“ liust­ra­ci­jos pro­ce­są.

Laikraštis “XXI amžius”

2012.02.29

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas.