Paskelbti Nacionalinės premijos laureatai


Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­tais pa­skelb­ti skulp­to­rius Vla­das Vil­džiū­nas, li­te­ra­tū­ro­lo­gas ir se­mio­ti­kas Kęs­tu­tis Nas­top­ka, sce­nog­ra­fas ir lė­li­nin­kas Vi­ta­li­jus Ma­zū­ras, ar­chi­tek­tas Eu­ge­ni­jus Mi­liū­nas, vi­zu­a­laus me­no kū­rė­jas Žil­vi­nas Kem­pi­nas, di­ri­gen­tas Mo­des­tas Pit­rė­nas.

V. Vil­džiū­nas įver­tin­tas už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus, K. Nas­top­ka – ne tik už moks­li­nį, bet ir už kū­ri­nio su­vo­ki­mo me­ną. V. Ma­zū­ras su­kė­lė tik­rą per­ver­smą lė­lių te­at­re. Jis taip pat įver­tin­tas už et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, pa­sta­tė „Jū­ra­tę ir Kas­ty­tį“. Už „Žal­gi­rio“ ir „Šiau­lių“ are­nų pro­jek­tus lau­re­a­tu pa­skelb­tas ar­chi­tek­tas E. Mi­liū­nas gra­žiai su­jun­gė pa­sta­tus su ap­lin­ka, su­ra­do erd­vių pro­por­ci­jas. Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis kū­rė­jas Ž. Kem­pi­nas ži­no­mas kaip mi­ni­ma­lis­ti­nis me­ni­nin­kas, jo dar­bai ka­bo ša­lia P. Pi­cas­so kū­ri­nių, tik gal ne vi­si lie­tu­viai tai ži­no. M. Pit­rė­nas lau­re­a­tu pa­skelb­tas už šiuo­lai­ki­nes mu­zi­kos in­ter­pre­ta­ci­jas bei lie­tu­viš­kos kul­tū­ros sklai­dą.

Ko­mi­si­ja po­sė­džia­vo ke­tu­ris mė­ne­sius, o dar­bą baig­da­vo ge­ro­kai po dar­bo va­lan­dų. Tai ro­do, kiek iš­ki­lių kul­tū­ros žmo­nių tu­ri­me. Už na­cio­na­li­nės pre­mi­jos slenks­čio li­ko to­kie vi­suo­me­nei ge­rai ži­no­mi kū­rė­jai, kaip te­at­ro, ki­no, te­le­vi­zi­jos ak­to­rius Do­na­tas Ba­nio­nis, re­ži­sie­rius Al­gi­man­tas Pui­pa, „Ąžuo­liu­ko“ cho­ro di­ri­gen­tas, kom­po­zi­to­rius Vy­tau­tas Miš­ki­nis, li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas Va­len­ti­nas Sven­tic­kas, po­etas ir ver­tė­jas Vla­das Bra­ziū­nas.

Ko­mi­si­ja ne vien po­sė­džia­vo, bet ir žiū­rė­jo bei ana­li­za­vo me­ni­nin­kų kū­ry­bą. Iš 40 kan­di­da­tų pir­miau­sia at­rink­ta 12, iš jų – 6. Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­re­a­tus šie­met rin­ko li­te­ra­tū­ro­lo­gas Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, fo­to­me­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas Žvirgž­das, ra­šy­to­jas Do­nal­das Ka­jo­kas, di­ri­gen­tas Juo­zas Do­mar­kas, skulp­to­rius Ro­ber­tas An­ti­nis, me­no­ty­ri­nin­kė Lo­li­ta Jab­lons­kie­nė, ar­chi­tek­tas Sau­lius Juš­kys, kom­po­zi­to­rius Al­gir­das Mar­ti­nai­tis, te­at­ro­lo­gė Ire­na Vei­sai­tė ir ki­no re­ži­sie­rius Aud­rius Sto­nys. Ko­mi­si­jai va­do­va­vo is­to­ri­kas Al­fre­das Bum­blaus­kas.

Nuo 1989 me­tų Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos kas­met tei­kia­mos už reikš­min­giau­sius pas­ta­rų­jų sep­ty­ne­rių me­tų Lie­tu­vos ir Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nės me­ni­nin­kų su­kur­tus kū­ri­nius, vie­na pre­mi­ja taip pat ga­li bū­ti ski­ria­ma už vi­so gy­ve­ni­mo in­dė­lį į kul­tū­rą ir me­ną. Kas­met tei­kia­ma ne dau­giau kaip še­šios Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos, ku­rių kiek­vie­nos dy­dis – 104 tūkst. Lt.

Šių me­tų Na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jų lau­re­a­tus pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ap­do­va­nos Va­sa­rio 16-ąją.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

2012.12.23

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *