Rusijoje pagerbtas iškilusis lietuvis


Vla­di­mi­re prie Kliaz­mos (180 km nuo Mask­vos) esan­čia­me cen­tra­le (ka­lė­ji­me) ypa­tin­go griež­tu­mo są­ly­go­mis ken­tė­jo ir mi­rė daug lie­tu­vių, tarp jų ir Die­vo tar­nas ar­ki­vys­ku­pas Me­čis­lo­vas Rei­nys.

Jo at­mi­ni­mo pa­ger­bi­mui ir var­do įam­ži­ni­mui 2010 m. spa­lio 28 d. Vla­di­mi­ro Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos, Ro­ži­nio Ka­ra­lie­nės, baž­ny­čio­je (lo­ty­nų apei­gų ka­ta­li­kų) pa­ka­bin­tas Die­vo tar­no por­tre­tas, o spa­lio 30 d. – po­li­ti­nių rep­re­si­jų au­kų Ru­si­jo­je at­mi­ni­mo die­ną – Vla­di­mi­ro mies­to ka­pi­nių me­mo­ria­le ati­deng­ta pa­min­kli­nė len­ta.

Apie tai ra­šy­ta „XXI am­žiu­je“ (2010, nr. 84). Ta­čiau tuo ar­ki­vys­ku­po M. Rei­nio var­do gar­si­ni­mas Ru­si­jo­je ne­si­bai­gė. Po ne­pil­nų po­ros me­tų – nau­jas įam­ži­ni­mo žen­klas.

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, spa­lio 6 die­ną, kle­bo­no t. Ser­gie­jaus Zu­je­vo ini­cia­ty­va Vla­di­mi­ro Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos, Ro­ži­nio Ka­ra­lie­nės, baž­ny­čio­je ati­deng­ta ir pa­šven­tin­ta Die­vo tar­nui ar­ki­vys­ku­pui Me­čis­lo­vui pa­min­kli­nė len­ta su mar­mu­re iš­rai­žy­tu ar­ki­vys­ku­po por­tre­tu.

Virš por­tre­to – ar­kiv. M. Rei­nio 1951 me­tais pa­sa­ky­ti žo­džiai žu­vus vie­nam ka­li­niui: „Ne­liū­dė­ki­te, nu­kan­kin­tie­ji ko­vo­ja drau­ge su mu­mis… jie stip­ri­na mū­sų gre­tas. Te­bus pa­šlo­vin­ti ne­nu­si­len­kę prieš ne­tie­są. Jie gy­ve­na am­ži­nai“. Po por­tre­tu įra­šas: „Die­vo tar­nas ar­ki­vys­ku­pas Me­čis­lo­vas Rei­nys (1884 02 03–1953 11 08). Dė­kin­gi Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pa­sau­lie­čiai ir dva­si­nin­ki­ja.

Mi­nint kan­ki­niš­ko iš­ėji­mo į Am­ži­ną­ją Švie­są ir Am­ži­ną Ra­my­bę 60-ąsias me­ti­nes“ (pa­min­kli­nę len­tą fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja – ar­kiv. M. Rei­nys, kaip ži­no­me, bu­vo už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ras).

Ren­gi­niui Vla­di­mi­re šių ei­lu­čių au­to­rė pa­ren­gė spe­cia­lų lanks­ti­nu­ką. Jį, kaip ir pa­veiks­lė­lį su mal­da (In­pri­ma­tur ar­ki­vys­ku­po Pa­ve­lo Pec­ci), Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai fi­nan­suo­jant, iš­lei­do Ute­nos UAB „In­dra“. Ru­sų kal­ba iš­leis­ti lanks­ti­nu­kai bei pa­veiks­lė­liai bu­vo da­li­ja­mi pa­ra­pi­jie­čiams bei ren­gi­nio da­ly­viams.

Die­vo Mo­ti­nos vys­ku­pi­jos Mask­vo­je ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Pa­ve­las Pec­ci, kar­tu su t. Ser­gie­ju­mi Zu­je­vu ir iš Lie­tu­vos at­vy­ku­siu Vil­niaus Ar­ki­ka­ted­ros Ba­zi­li­kos ad­mi­nist­ra­to­riu­mi mons. Ro­ber­tu Ša­la­še­vi­čiu­mi au­ko­jo šv. Mi­šias, pra­šy­da­mi Aukš­čiau­sio­jo grei­tes­nio ar­ki­vys­ku­po M. Rei­nio pa­kė­li­mo į Al­to­riaus gar­bę.

Po šv. Mi­šių Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­rui Eval­dui Ig­na­ta­vi­čiui ati­den­gus pa­min­kli­nę len­tą, ją pa­šven­ti­no ar­ki­vys­ku­pas P. Pec­ci. Be vi­ce­mi­nist­ro E. Ig­na­ta­vi­čiaus.

Ati­den­giant pa­min­kli­nę len­tą da­ly­va­vo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jo­je Re­na­tas Nor­kus, am­ba­sa­dos pa­ta­rė­jas Do­na­tas Aš­ki­nis, Kul­tū­ros ata­šė Faus­tas La­tė­nas, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Ry­tų kai­my­nys­tės po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Ru­si­jos sky­riaus ata­šė Jur­gi­ta Lau­ri­nė­nai­tė, mons. R. Ša­la­še­vi­čius, dr. Al­do­na Va­si­liaus­kie­nė, lie­tu­viai: Vla­di­mi­re gy­ve­nan­tis Ra­mū­nas Ba­bens­kas (daug pri­si­dė­jęs prie pa­min­kli­nės len­tos at­si­ra­di­mo) ir Iva­no­ve gy­ve­nan­tis Da­rius Brun­dza.

Pa­min­kli­nės len­tos pa­šven­ti­ni­me da­ly­va­vo ir Sta­čia­ti­kių Baž­ny­čios (Vla­di­mi­re 13 sta­čia­ti­kių baž­ny­čių ir du vie­nuo­ly­nai su baž­ny­čio­mis) at­sto­vas pro­to­je­rė­jus, Dva­si­nės se­mi­na­ri­jos rek­to­rius Ge­or­gi­jus Gor­ba­čiu­kas, ypa­tin­gai nu­skam­bė­ju­sia­me svei­ki­ni­me per­da­vęs Vla­di­mi­ro ir Suz­da­lės ar­ki­vys­ku­po Ev­lo­gi­jo pa­gar­bos žo­dį.

Pa­min­kli­nės len­tos ati­den­gi­mas ir pa­šven­ti­ni­mas Ru­si­jo­je – im­pul­sas rim­tam pa­si­ren­gi­mui 2013-ai­siais iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ti Die­vo tar­no M. Rei­nio 60-ąsias mir­ties me­ti­nes. Gal­gi ir mons. A. Sva­rins­kui pa­vyks gre­ta pa­min­kli­nės len­tos prel. M. Kru­pa­vi­čiui, ati­deng­ti pir­mą­ją pa­min­kli­nę len­tą Vil­niu­je Die­vo tar­nui ar­ki­vys­ku­pui Me­čis­lo­vui Rei­niui.

Nuotraukoje: lietuviškasis pašto ženklas, įamžinantis Mečislovo Reinio atminimas.

Laikraštis „XXI amžius”

2012.10.20

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *