Tolerancija per prievartą


Daug aist­rų su­kė­lė ho­mo­sek­su­a­lų ir jų rė­mė­jų ei­ty­nės Vil­niu­je. To­kios su­si­prie­ši­nu­sios ir pa­si­pik­ti­nu­sios vi­suo­me­nės dar ne­te­ko ma­ty­ti. Ho­mo­sek­su­a­lai skel­bia­si tai­kia ei­se­na sie­kian­tys at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į sek­su­a­li­nių ma­žu­mų dis­kri­mi­na­ci­ją, ta­čiau ši ei­se­na yra pats aki­plė­šiš­kiau­sias iš­šū­kis vi­suo­me­nei. Ir vi­suo­me­nė „tai­kiai“ su­re­a­ga­vo – taip „tai­kiai“, kad net pri­rei­kė tri­gu­bai di­des­nės už da­ly­vių skai­čių po­li­ci­jos ap­sau­gos. Ei­ty­nių da­ly­vių ap­sau­gai iš­leis­ta be­veik 200 tūks­tan­čių li­tų iš sko­lo­se pa­sken­du­sios ir sa­vo pa­sta­tus ban­dan­čios par­duo­ti Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Iš­šū­kis mes­tas ir Baž­ny­čiai, skel­bian­čiai jog ho­mo­sek­su­a­lūs san­ty­kiai yra pa­si­bjau­rė­ti­ni Die­vui, pa­do­rioms šei­moms, sie­kian­čioms iš­au­gin­ti  do­rus vai­kus, ir di­džia­jai vi­suo­me­nės da­liai, ku­riai yra ne­pri­im­ti­nas vie­šas iš­kry­pi­mų pro­pa­ga­vi­mas.

Vi­suo­me­nės ap­klau­sos ro­do, kad trys ket­vir­ta­da­liai Lie­tu­vos gy­ven­to­jų yra prieš ho­mo­sek­su­a­lų ei­ty­nes ir tik dau­giau nei de­šim­ta­da­lis – už. Ne­ky­la jo­kio ažio­ta­žo vi­suo­me­nė­je dėl ki­tų ho­mo­sek­su­a­lų ren­gi­nių, tik dėl ei­ty­nių. Va­di­na­si, vi­suo­me­nė iš es­mės yra pa­kan­ti ho­mo­sek­su­a­liems vi­suo­me­nės na­riams, ta­čiau aiš­kiai duo­da su­pras­ti, kad šiai die­nai ne­pri­pa­žįs­ta ho­mo­sek­su­a­liz­mo ly­gia­ver­te, siek­ti­na ly­ti­ne orien­ta­ci­ja ar net­gi vi­suo­ti­nai pri­im­ta do­ry­be. Vi­suo­me­nė ak­ty­viai prie­ši­na­si gė­jų pro­pa­gan­dai, nes pui­kiai at­si­ren­ka, ku­rios ver­ty­bės yra siek­ti­nos, o ku­rios bru­ka­mos kaip koks Tro­jos ar­klys.

To­dėl gė­jų pa­ra­dą va­din­ti to­le­ran­ci­jos ei­ty­nė­mis ne­bū­tų tei­sin­ga, nes jos ska­ti­na ne to­le­ran­ci­ją, o su­prie­ši­na vi­suo­me­nę. Or­ga­ni­za­to­riai bū­tų lai­mė­ję dau­giau vi­suo­me­nės pa­lan­ku­mo, jei bū­tų at­si­sa­kę ei­ty­nių san­tar­vės la­bui. To­le­ran­ci­ja yra pa­gar­bos at­sa­kas. Vi­sos tau­ti­nės, re­li­gi­nės, sek­su­a­li­nės ir ki­tos ma­žu­mos Lie­tu­vo­je per am­žius bu­vo to­le­ruo­ja­mos tiek, kiek jos gerb­da­vo dau­gu­mos tik­rą­sias ver­ty­bes. Ne­san­tai­ką tarp gru­pių įžie­bia ra­di­ka­lūs pa­reiš­ki­mai ar veiks­mai, į ku­riuos kaip pro­vo­ka­ci­jas at­sa­ko ki­tos pu­sės ra­di­ka­lai. Po­li­ci­ja su­ge­bė­jo už­tik­rin­ti pa­ra­do da­ly­vių sau­gu­mą, įsta­ty­mai taip pat gi­na ho­mo­sek­su­a­lus nuo dis­kri­mi­na­ci­jos. Už­sie­nis plo­ja ran­ko­mis dėl ta­ria­mai iš­lai­ky­to to­le­ran­ci­jos eg­za­mi­no, ta­čiau tik­ros to­le­ran­ci­jos ir pa­gar­bos ho­mo­sek­su­a­lai su­lauks tik ta­da, kai įžū­liai ne­be­bruks sa­vo ver­ty­bių.

Vytauto Visocko (Slaptai.lt) nuotr.

„XXI amžius“, Nr. 37

2010.05.21

print

Prisijunkite prie diskusijos

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *